Abreviaturas

act. actual
adv. adverbio
adv. af. adverbio de afirmación
adv. cant. adverbio de cantidade
adv. comp. adverbio comparativo
adv. dúb. adverbio de dúbida
adv. ident. adverbio de identificación
adv. incl. adverbio de inclusión
adv. lím. adverbio de límite
adv. lug. adverbio de lugar
adv. mod. adverbio de modo
adv. neg. adverbio de negación
adv. ord. adverbio de orde
adv. real. adverbio de realce
adv. relat. adverbio relativo
adv. temp. adverbio de tempo
adx. adxectivo
aglut. aglutinación
ant. antigo
antrop. antropónimo
apoc. apocopada
ár. árabe
arc. arcaico, arcaísmo
art. artigo
aum. aumentativo
C1 1.ª conxugación
C2 2.ª conxugación
C3 3.ª conxugación
CA Complemento Axente
cast. castelán, castelanismo
CC Complemento Circunstancial
CCC Complemento Circunstancial de Compañía
CCCAN Complemento Circunstancial de Cantidade
CCCAU Complemento Circunstancial de Causa
CCF Complemento Circunstancial de Finalidade
CCI Complemento Circunstancial de Instrumento
CCL Complemento Circunstancial de Lugar
CCM Complemento Circunstancial de Modo
CCT Complemento Circunstancial de Tempo
CD Complemento Directo
cf. confróntese
CI Complemento Indirecto
contr. contracción
conx. conxunción, conxuntivo
conx. advers. conxunción adversativa
conx. caus. conxunción causal
conx. comp. conxunción comparativa
conx. compl. conxunción completiva
conx. conces. conxunción concesiva
conx. cond. conxunción condicional
conx. consec. conxunción consecutiva
conx. cop. conxunción copulativa
conx. distrib. conxunción distributiva
conx. disx. conxunción disxuntiva
conx. fin. conxunción final
conx. locat. conxunción locativa
conx. mod. conxunción modal
conx. prop. conxunción proporcional
conx. temp. conxunción temporal
CPR Complemento Preposicional
det. determinante
desp. despectivo
dial. dialectal
dim. diminutivo
estr. correl. estrutura correlativa
expr. expresión
fig. figurado
fr. francés, galicismo
gr. grego
IAp. antepretérito do Indicativo
ICp. copretérito do Indicativo
IFt. futuro do Indicativo
imp. impersoal
Imp. imperativo
Indef. Indefinido
Inf. infinitivo
interx. interxección
inv. invariábel
IPp. pospretérito do Indicativo
IPr. presente do Indicativo
IPt. pretérito do Indicativo
it. italiano, italianismo
lat. latín
loc. locución
loc. adv. af. locución adverbial de afirmación
loc. adv. cant. locución adverbial de cantidade
loc. adv. caus. locución adverbial causal
loc. adv. dúb. locución adverbial de dúbida
loc. adv. ident. locución adverbial de identificación
loc. adv. incl. locución adverbial de inclusión
loc. adv. lím. locución adverbial de límite
loc. adv. lug. locución adverbial de lugar
loc. adv. mod. locución adverbial de modo
loc. adv. neg. locución adverbial de negación
loc. adv. ord. locución adverbial de orde
loc. adv. real. locución adverbial de realce
loc. adv. temp. locución adverbial de tempo
loc. comp.-mod. locución conxuntiva comparativo-modal
loc. consec.-fin. locución conxuntiva consecutivo-final
loc. conx. locución conxuntiva
loc. conx. advers. locución conxuntiva adversativa
loc. conx. caus. locución conxuntiva causal
loc. conx. comp. locución conxuntiva comparativa
loc. conx. comp.-consec.
locución conxuntiva comparativa-consecutiva
loc. conx. compl. locución conxuntiva completiva
loc. conx. conc. locución conxuntiva concesiva
loc. conx. cond. locución conxuntiva condicional
loc. conx. cond.-temp. locución conxuntiva condicional-temporal
loc. conx. consec. locución conxuntiva consecutiva
loc. conx. cop. locución conxuntiva copulativa
loc. conx. distrib. locución conxuntiva distributiva
loc. conx. disx. locución conxuntiva disxuntiva
loc. conx. fin. locución conxuntiva final
loc. conx. locat. locución conxuntiva locativa
loc. conx. mod. locución conxuntiva modal
loc. conx. prop. locución conxuntiva proporcional
loc. conx. temp. locución conxuntiva temporal
loc. interx. locución interxectiva
loc. prep. locución prepositiva
met. metafórico
nom. nominal
onomat. onomatopeia
P1 1.ª persoa do singular
P2 2.ª persoa do singular
P3 3.ª persoa do singular
P4 1.ª persoa do plural
P5 2.ª persoa do plural
P6 3.ª persoa do plural
part. pres. participio de presente
part. pret. participio de pretérito
perífr. perífrase
pl. plural
pop. popular
prep. preposición, preposicional
proc.  proclitica
pron. pronome, pronominal
pron. cuant. pronome cuantificador
pron. dem. pronome demostrativo
pron. excl. pronome exclamativo
pron. ident. pronome identificador
pron. int. pronome interrogativo
pron. num. pronome numeral
pron. pers. pronome persoal
pron. pos. pronome posesivo
pron. relat. pronome relativo
prov. provenzal, provenzalismo
s. substantivo
s. e adx. substantivo e adxectivo
s. f. substantivo feminino
s. f. pl. substantivo feminino plural
s. m. substantivo masculino
s. m. pl. substantivo masculino plural
SFt. futuro do Subxuntivo
sing. singular
SPr. presente do Subxuntivo
SPt. pretérito do Subxuntivo
subst. substantivo, substantival
SUX Suxeito
top. topónimo
trat. tratamento
v. verbo
v. aux. verbo auxiliar
v. cop. verbo copulativo
v. intr. verbo intransitivo
v. pr. verbo pronominal
v. pred. verbo predicativo
v. tr. verbo transitivo
v. imp. verbo impersoal
var. variante
verb. verbal
vid. vide, véxase
Xer. xerundio