389 [= Tav 70,1]: Joan Garcia de Guilhade «A bõa dona, por que eu trobava» [A 232, B 422, V 34]

Transcrición paleográficaImprimir

A


A bōa dona por que eu tro  
baua e que non daua nulla ren1  
por mi pero sela demin ren non  
pagaua soffrendo coita semp̄re a  
serui. e ora ia por ela nsandeçi e da  
por mi ben quanto xante daua.  
   
[E] pero xela con bon prez estaua  
e con bon pareçer q̄lleu ui.  
e lle sempre con meu trobar pesaua2  
trobei eu tanto ꞇ tanto aserui.  
que ia por ela lum e sen perdi  
e anda xela por qual xantandaua.  
   
[P]or de bon prez e muito se preçaua3 {ua}
e dereit e (d̻a̻nd̻a̻r) de sempr andar assi  
ca sellalguen na mia coita falaua  
sol nō oya nen tornaua y.  
pero por coita grande que soffri  
oy mais ey dela quant auer coidaua.4  
   
Sandeçe e morte que busquei  
sempre y e seu amor me deu quan  
teu buscaua5  

B


A boa dona· por que eu trobaua·
eque nondaua· uulha ren pormj
pero sela demj rē nō plagaua·
sofrendo coyta· sempre aseruj
eora· ia porel en sandeci
eda por mi ben quantante daua·
 
E ꝑo xela· cō prez estaua·
ecō bon· pareçer q̄lheu uj
elhi semp’ comeu trobar pesaua·
trobei eu tāte tāto a ƥui
q̄ ia pᵉ ela lume sen ꝑdi
e andaxela: pᵉ qʷl antādaua·
 
Por de bon p’z emuyto se p’caua·
e de’yte de semp̃ndar assy
ca selhal guē na mha· coyta· falaua·
sol· nō oya· nē tornauahi
ꝑo q̄ coita g̃nde q̄ sofri
oy mays ey dela· quantau’ cuydaua·
 
Sandiçe morte q̄ busquey sempry
e seu amor mi den quāten buscaua

V


  A6 boa7 dona por que eu trobaua  
    e que nō daua nulha ren pormi  
    pero sela demi rē nō pagaua  
    sofrendo coyta sempre aserui  
    eora ia porel ensandeci  
    eda por mi ben quantante daua  
     
  E ꝑo xela cō prez estaua  
    ecō bon patecer q̄lheu ui  
    elhi semp̄ cōmeu trobar pesaua  
    trobei eu tāte tāto a ƥui  
    q̄ ia pᵉ ela lume sen perdi  
    e andaxela pᵉ q̄l antādaua  
     
  Por de bon p’z emuyto se p̄gaua  
    edeyte de semp̄ adar assy  
    ca selhalguē na mha coita falaua  
    sol nō oya nē tornaua hi  
    ꝑo q̄ coita ḡnde q̄ sofri  
    oy mays ey dela quātau’ cuydaua  
     
  Sandice morte q̄busquey sempry  
    e seu amor mi deu quāteu buscaua  
 1. ^

  Á esquerda do verso un anotador tardío apostilou edeste ap᷈ndeo (?) / joam de mena. A nota está bastante apagada.

 2. ^

  Á dereita do verso unha man tardía sinalou trobasses tu bem ꞇ nō lhe pesara.

 3. ^

  A terminación da forma verbal foi corrixida.

 4. ^

  Na marxe dereita da columna de escritura figura a glosa, en letra de man tardía, gabarssenꝯ quer.

 5. ^

  A fiinda presenta disposición similar á da primeira cobra da cantiga.

 6. ^

  O <A> maiúsculo inicial parece corrixido sobre un <D>.

 7. ^

  O <b> está reescrito sobre un <r>. O resultado é algo confuso, polo que o copista optou por escribir un <b> voado para aclarar a dúbida.