984 [= Tav 120,3 (= 150,1)]: Pero da Ponte «A mia sennor, que eu máis d’outra ren» [A 291, B 982, V 569; B 394, V 4]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ] mia sennor que eu mays
doutra ren. deseiey senpre amey
ꞇserui. que non soya dar nada
por mi. preyto me trage de me
fazer ben. [C]a meu ben e deu por ela
morrer. ante ca senpr en tal coyta
uiuer.
 
[E]n qual coyta me seus deseios dan
toda sazon mays (a̻) desagora ia
por quanto mal me faz ben me fara
ca morrerey ꞇ perderey afan
[C]a meu ben e deu por ela. m. a.
 
[E] quanto mal eu por ela leuey
ora mio cobrarey se deus quiser
ca poys eu por ela morte preser
non me diran que dela1 ben non ey
[C]a meu ben. e. d.
 
[T]al sazon foy que me teu en desden
quando me mays forçaua seu amor
ꞇora mal que pes amia sennor
ben me fara ꞇmal grad aia en
[C]a meu ben e. d. p.

B 982


A mha senhor que eu mays dout̃ ren
Deseiey sempre amey. e seruj  
Que non soya dar nada por mj  
Preyto2 me trage demj fazer ben  
Ca meu ben e deu por ela moirer  
Antes que semprental coyta uyuer  
 
   
En qual coyta me seꝯ deseiꝯ dan  
Toda sazon. mays des agora ia  
Pᵉ quanto mal mj faz ben mj fara  
Ca moirerey e perderei affam  
Ca meu ben.  
   
E quanto mal eu pᵉ ela leuei  
Oramo cobrarey sse d’s qui  
Ca poys eu pᵉ ela morte priser  
Nōmj diram que dela ben non ei  
Cameu ben.  
   
Tal sazon foy que me teuendesden  
Quando me mays forçaua seu amor  
E ora mal que pes amha senhor  
Benmj fara e mal gardar en  
Cameu ben

V 569


A mha senhor que eu mays doutra ren
deseiey sempre a mey e serui  
que nō soya dar nada por mi  
preyto me trage demi fazer ben  
ca meu ben e deu por ela morrer  
antes que semprental coyta uyuer.  
 
   
En qual coyta me seꝯ deseiꝯ dan  
toda sazō mays desagora ia  
pᵉ quanto mal mi faz bē mi fara  
ca morrerey e perderey affam  
ca meu ben e deu pᵉ ela morrer  
   
E quantomal eu pᵉ ela leuei  
oramho cobrarey sse đs qⁱ  
ca poys eu pᵉ ela morte pᵉser  
nō mi dira q̄ dela bē nō ei  
cameu.  
   
Tal sazō foy q̄ me teuendesdē  
quando me mays forçaua seu amor  
e ora mal q̄ pes amha senhor  
bēmi fara emal gradaia eu  
cameu ben e deu pᵉ ela morrer.

B 394


Amha senhor que eu mays dontrarē
deseiey sempre amey eserui
que non soyadar nada por mi
preyto mi trage demi fazer ben
Ca meu ben e deu por ela moirer
ante ca sempren tal coyta uiuer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sazon foy ia q̄me ceuen desdem
ꝙʷ come mays forçaua seu amor
e ora ia q̄ pes a mha senhor
bēmi fara emal grado aia en
Ca meu bē e deu pᵉ ela moirer

V 4


  Am\h/a senhor que eu mays doutra ren  
    deseiey sempre a mey eserui  
    que nō soya dar nada pormi  
    preyto mi trage demifazer ben  
    ca men bene deu por ela mouer  
    ante ca sempen tal coyta uiuer  
       
      sazon
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  Sazon foy ia q̄me teuendesdem  
    ꝗ̄ come mays forgiua seu amor  
    e ora ia q̄ pes amha senhor  
    bē mi fara emalgrado aia en  
    ca meu ben e deu pᵉ ela moirer.  
       
  1. ^

    Tanto este vocábulo coma o inicio do seguinte presentan a tinta moi deteriorada.

  2. ^

    O <y> parece refeito sobre unha grafía anterior. Á esquerda do verso hai unha marca do revisor indicando a necesidade desta emenda.