783 [= Tav 70,3]: Joan Garcia de Guilhade «Ai amigas, perdud’an conhocer» [B 786, V 370]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Ay amigas perdudan cōhocer
quātꝯ trobadores no Reyno son  
de portugal m nō an coraçō  
de dizer ben que soyam dizer  
e sol non falani1 en amor  
e al fazem de que mare peor  
nō querem ia loar bō parecer  
   
Eles amigas per deꝝ sabor  
deuꝯ ueerē ar direyuꝯ al  
os trobadores ia nā ꝑa mal  
nō a hi tal q̄ ia uha senhor  
nē sol trobe pᵉ hūa Molher  
maldita seia q̄ nūca dis  
a q̄ nō troba q̄ e trobador  
   
Mays amigas cōsselho a dauer  
dona q̄ p’z eparecer amar  
atender tēpe nōsse q̄ixar  
eleixar ia auolo tenpo perder  
ca bē cuydeu q̄ cedo/ ueira alguē  
q̄sse pagada q̄ parece ben  
eueeredes cedamor ualer  
   
E os q̄ ia desenparadꝯ son2  
deuos uir sabude qʷes son  
leixeꝯ d’s maa morte p’nder

V


Ay amigas perdudan conhocer
quantus trohadores no reyno sou  
de portugal ia nō an coraçon  
de dizer ben que soyam dizer  
e sol nō falam en amor  
e al fazem de que mar e peor  
nō querem ia loar bō parecer  
   
Eles amigas pedeꝝ sabor  
deuꝯ ueerē ardirey uꝯ al  
os trobadores ia uā ꝑa mal  
nō a hi tal q̄ ia uha senhor  
nē sol trobe pᵉ hūa molher  
maldica sela q̄ nūca dis  
a ꝙ̄ nō troba q̄ e trobador.  
   
Mays amigas cōsselho a dauer  
dona q̄ z eparecer amar  
atender tēpe nōsse q̄ixar  
eleixar ia auolo tenpo perder  
ca ben cuydeu q̄ çedo uerra alguē  
q̄ sse paga daq̄ parece ben  
eu eeredes cedamor ualer  
   
E os q̄ ia desenparadꝯ3 son  
deuo uir sabude q̄es son  
leixeꝯ đs maa morte p̃nder
  1. ^

    Podería lerse tamén <falam>, con <n> final corrixido en <m>.

  2. ^

    Colocci sinalou os versos da fiinda cunha liña vertical á esquerda.

  3. ^

    Os dous grafemas finais son froito de corrección; quizais o copista escribiu primeiro <đs>.