875 [= Tav 14,7]: Airas Nunez «Falei noutro dia con mia senhor» [B 884, V 467]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Faley noutro dia com mha senhʳ.
et dixelho muy grandamor q̄lheu  
ꞇ quantas coytas por ela leuey  
et qʷucafam sofro por seuamor  
foy sanhuda ꞇ nūca tanto uj ꞇ foysse  
ꞇ sol nō quis catar por mj  
ꞇ nūca mays poys cō ela faley  
   
Ment’u cō ela falaua en al  
eu nūca molh’ cā bē uj falar  
ꞇ poys lheu dixe a coyta ꞇ opes(**)1  
q̄ porela soffro ꞇ o muy grā mal  
foy sanhuda et(*)2 atrou me endesdem  
ꞇ desali nō lhousey diz’ rrē  
nē ar qⁱs nūca poys prmj catar  
   
E muytas uehes oy eudizer  
qⁱs q̄ [     ] acostas lheda  
Eeu ireceey esto  
mays por q̄me ueio ē coytas uiu’  
dixelha bē q̄lħ⸻ q̄r ꞇ entō  
stranhoumho deg uisa q̄ sol nō me  
qⁱs falar/ꞇ demj q̄a

V


Faley noutro dia com mha senhor
ꞇ dixelho muy grandamor q̄ lhey  
et quantas coytas por ela leuey ꞇ q̄n  
tafam sofro por seu amor foy  
sanhuda ꞇ nūca tāto ui ꞇ foysse  
et sol nō qⁱs catar pormi et nūca   
mays poys cō ela faley  
   
Mentreu cō ela falaua en al  
eu nūca molhꝯ cā bē ui falar  
et poys lheu dixe a coyta ꞇ o pesar  
q̄ poy ela soffro ꞇ o muy grā mal  
foy sanhu*a3 ꞇ catoume endesdem  
ꞇ desali nō lhousey diz̃ rrē  
nē ar qⁱs nūca poys  mi catar  
   
E muytas uezes oy eu dizer  
qⁱs q̄ ssecta a costas lhe da  
e eu rreceey esto grādera  
mays por q̄ me ueio ē coytas  
uiu’ dixe lho bē q̄ lħ q̄r ꞇ encō  
stra nhoumho deguisa q̄ sol nō  
me quis falar et de mi q̄ a.
  1. ^

    Os dous grafemas finais non se len debido á deterioración que, por mor da tinta, sufriu o soporte de escritura.

  2. ^

    O elemento final <t> –que tamén podería ser <l>– lese con dificultade debido a que foi reescrito sobre outro anterior, probabelmente un <a>. Talvez a reconstrución improvisada implique aínda outra grafía, un <r>, tamén de trazado irregular.

  3. ^

    O penúltimo grafema foi corrixido e o resultado final flutúa entre un <o> e un <b>. En calquera caso, non se pode identificar coa letra <d> esperada no contexto.