132 [= Tav 97,10]: Martin Soarez «Ja, mia sennor, niun prazer» [A 45, B 157]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Ja mia sennor nium prazer non me fara
  mui gran prazer. sen uosso ben ca outro
  ben. non me fara cuita perder. mentreu.
  uiuer e quen uiuer. auer mia pois
  est a creer.
   
   
  E que mal consello filei.
  a quel dia en que filei.
  uos por sēnor ca mia sēnor
  senpreu mia morte deseiei.
  meu mal cuidei por q̄ cuidei.
  damar uꝯ ia mais q̄ farei.
   
  Que farei eu con tanto mal.
  pois uosso ben tod e meu mal.
{morrendassi} pois est assi morrer assi
  com om a q̄ sēnor nō ual.
  a cuita tal que nunca tal.
  ouu outro ome damor nē dal.

 

B


Ia mha senhor neum prazer
nommj fara muj gram prazer
sen uosso ben ca outro ben
nonmj fara coyta perder
mentreu uiuer e quen uiuer
a uer mha poys esta creer
 
E q̄ mal ꝯselho filhei
aq̄l dia·enq̄ filhei
uos pʳ senhʳ ca mha senhʳ
senp’u mha morte deseiey
meu mal cuydey pʳq̄ cuidei
damar uos ia mays q̄ farey
 
Que farei eu cō tāto mal
poys uosso ben tode1 meu mal
pois estassi moirer assy
como mē aq̄ senhʳ nō ual
acoyta tal q̄ nūca tal
ouuoutᵒmē damor nē dal
 
Como q̄me faz deseiar
d’s uosso bē pʳ deseiar
amha·morteu ꝑo sei eu
pois q̄me d’s nō q̄r qⁱtar
deuuos andar caameu cuidar
nō mauera·morta·p’nder
  1. ^

    Entre o <o> e o <d> hai outra grafía cancelada ilexíbel.