129 [= Tav 97,15]: Martin Soarez «Maravillo-m’eu, mia sennor» [A 42, B 154]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  Marauillo meu mia sennor. de
  min como posso soffrer quanta cuita
  me faz auer des que (u̻ꝯ̻) ui. o uosso1 amor
  emarauillo me log y. de uos por leix
  ardes assi. uoss om en tal cuita uiuer.
   
   
   
  Aquesto digueu mia sēnor
  por quanto uꝯ quero dizer.
  por q̄ uꝯ fez d’s entender.
  de todo ben sempr omellor.
  e aquen d’s tanto ben deu.
  deuya2 sa nenbrar do seu
  omen cuitad ea doer.
   
  De tan cuitado mia sēnor.
  comogeu uiuo que poder.
  non ei de gran cuita ꝑder.
  ꝑal ia se ꝑ uos nō for
  e se quiserdes ꝑderei.
  cuita ꝑ uos ou morrerei.
  Ca tod e en uosso prazer.3
   
  ia mia cuita mia sēnor.4
{E} nō uola ouuer(a̻)5 a dizer.
  ante me leixara morrer.
  se nō por uos que ei pauor.
  de q̄ tēen sēnor por mal.
  de quen a seu ome nō ual.
   
   
{E} E pois poder a delle ualer.
  pois uꝯ outro ben nō fal.6
  por d’s non façades7 atal
  torto qual oy(r̻e̻)des dizer.

B


Marauilhomeu mha senhor
demj como posso sofrer
quanta coyta me faz auer
desqueuꝯuj ouossamor
emarauilheyme loguj
deuos por leixardes assy
uos somental coyta·uiuer
 
Aquesto digueu mha senhʳ
pʳ quātouꝯ q̄ro diz’
pʳ q̄uꝯ fez d’s entender
de todo ben sempromelhʳ
ea quē d’s tāto ben den
deuia ssanēbrar do seu
hom̄ (coyta do8) coytado e adoer
 
De tā coytado mha senhʳ
comoieu uiuo q̄ poder
uō ey de g̃m coita ꝑder
ꝑ al ia·se ꝑ uos nō for
ese qⁱserdes ꝑderey
coita ꝑ uos ou moirerey
ca todo he ē uosso prazer
 
E a mha coyta·mha ssenhor
nō uola ouuera adiz’
anteme leixara moirer
senō pʳuos q̄ei pauor
deq̄ teem senhor pʳmal
de quē aseu homē nō ual
pois poder a delhi ualer
 
Epoys uos outᵒ ben nō ffal9
por d’s nō ffaçades atal
torro qual oydes diz’
 1. ^

  O último grafema do vocábulo presenta letra diferente e tamaño reducido. Parece inserido despois do resto do verso.

 2. ^

  Inicialmente, escribiuse deuia. En tinta máis fina corrixiuse logo a forma en deuya.

 3. ^

  Debaixo do punto obsérvanse dúas tenues marcas de pluma.

 4. ^

  O grafema anotado na marxe propón unha corrección do texto, afectado por un erro no trazado das maiúsculas correspondentes ao inicio das estrofas.

 5. ^

  O grafema final do verbo parece anulado, ademais, cun trazo de pluma. A tinta está moi esvaída.

 6. ^

  Para a corrección realizada neste verso, véxase nota seguinte.

 7. ^

  A cedilla engadiuse nun segundo momento.

 8. ^

  A palabra está cancelada cun risco horizontal. Entre o <a> e o <d> hai outra letra ilexíbel.

 9. ^

  Os tres versos da fiinda foron marcados por Colocci por medio dunha liña abranxente á dereita.