403 [= Tav 81,12]: Joan Vaasquiz de Talaveira «Muito ando triste no meu coraçon» [A 242, B 430, V 42]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [ ]vito ando triste  
  no meu cora  
  con. por que sei que mei mui çed  
  a quitar. de uos sennor e yr alur  
  morar. e pesar mia en si deus  
  me perdon. [ ]e me partir de uos  
  per nulla ren. e yr morar allur  
  sen uosso ben.  
     
‹tal coita soffrer› [P]or que sei que ei tal coita soffrer1  
‹mja ssen̄or› {mia} qual soffri ia outra uez mia sen̄or2  
  enō auera y al pois eu for.  
  que non aia gran pesar a prender  
  [D]eme ꝑtir de uos ꝑ nulla ren  
     
  [C]a mia uēo assi outra uez ia  
  mia sen̄or fremosa q̄ me qⁱtey  
  de uos e sen meu grad allur morei3  
  mais este mui gran pesar me sera  
  [D]e me partir de uos ꝑ nulla ren  
     
  [E] quando meu de uos partir poren4 {uos} ‹uos p[…]›
  ou morrerei ou perderei o sen.  

B


Muytando triste nomen coraçon
por que sey que mey muj ceda quytar
deuos senhᵉ e hir alhur morar
epesar mha en sedeꝯ mj ꝑdon
Deme partir deuos per uulha ren
e hir morar alhur sen uosso ben
 
 
 
Por q̄ sei q̄ ey tal coita sofrer
qʷl sofri ia out̃ nez mha senhor
enō au’a hi al pois eufor
5 aia g̃m pesar a p’nder
Deme ꝑtir deuos
 
Camhauēo assy out̃ uez ia·
mha senhᵉ f’mosa q̄ me qⁱcey
deuos e sē meu gradalhur morey
mays este mui g̃m pesar mj sera
Deme ꝑtir deuos
 
Equando meu deuos ꝑtir pᵉen
ou moirerey ou ꝑd’ey o sen

V


  Muytando triste no meu corazon  
    porque sey que mey mui cedaquytar  
    deuos senhᵉ ehir alhur morar  
    epe sarmha en se deꝯ mi perdon  
    de me partir de uos per nulha ren  
    hir morar alhur se uosso ben  
     
     
     
  Por q̄ sei q̄ ey tal coita sofrer  
    q̄l sofri ia out̄ uez mha senhor  
    enō aūa hi al poys eu for  
    q̄ nō aia gm̄ pesar a p̄nder  
    de me ꝑtir de uos  
     
  Cambauēo assy out̄ nez ia  
    ma se nhᵉ6 f’mosa q̄ me qⁱtey  
    de uos esem meu gradalhur morey  
    mays este muj gm̄ pesar mi sera  
    de me partir deuos  
     
  E quando meu deuos ꝑtir pᵉen  
    ou morrerey ou perdey o sen  
 1. ^

  Os catro últimos vocábulos do verso están escritos sobre rasura; o texto foi corrixido.

 2. ^

  Os dous últimos vocábulos do verso están escritos sobre rasura; o texto foi corrixido.

 3. ^

  Primeiro escribiuse morri; despois, o segundo <r> transformouse en <e>.

 4. ^

  A partir do enlace preposicional, o verso foi corrixido; está escrito sobre rasura.

 5. ^

  Entre esta palabra e a anterior hai un borrón de tinta.

 6. ^

  Despois do <h> hai un trazo correspondente a unha grafía inconclusa, que parece, ademais, cancelado.