317 [= Tav 72,11]: Joan Lopez d'Ulhoa «Nostro Sennor, que non fui guardado» [A 206, B 357]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [N]ostro sennor que non fui
  guardado deu en tal tempo co
  meste uiuer. que o que so
  yan por ben teēr. ora o teen
  por desguisado. que este munde
  ia tornad en al. que todo prez
  teen ora por mal. a que mal
  tempo1 eu soō chegado
   
  [Q]ue mal fuy eu desauenturado
  que en tal tempo fui ben querer
  atal dona de que non poss auer
{q̄} ben e por que ando muy coytado2
  eas gentes que me ueen andar
  assi coitado uay3 en posfaçar.
  e dizen muit aua namorado4
   
  [E] de mī an ia muito posfacado
  por q̄ saben cale quero gran ben
  que me deuuā a preçar poren
  eporen soō mais pouco preçado
  e uiuu en coita nunca maior ui.
  e mia sēnor nō me quer ualer y
  e assi fiquei dessamparado
   
  [E]sta coita ten me chegado.
{nj um} a morte non guarrei ꝑniun5 sen
  pois mia sēnor nō q̄r por mi dar ren
  de que eu senp̄ andei enganado6.
  e moir e pois p᷈to da mort estou.
  muito me praz q̄ enfadado uou.
  deste mūdo que e mal parado

B


Nostro senhor que non fui guardado
Den ental tenpo como est uiuer
Queo que soyam por ben teer
Ora o teem por desaguisado
Que este munde ia tornado en al
Que todo prez teem ora por mal
A que mal tenpo en son achegado.
 
 
Que mal fui eu desauenturado
Que en tal tenpo fui ben querer
Atal dona de que non possauer
Ben e pᵉ que ando muj coitado
E as gentes que me ueen andar
Assi coitado uam en posfaçar
E dizen muytāda namorado
 
Que demj̄ an ia muyto posfaçado
pᵉ que sa ben quelhi quero g̃m ben
Que me deuiā a pᵉçar pᵉ en
E pᵉen son mays pouco p’çado
Eu men coyta nunca mayor uj
E mha senhor nōme quer ualer hi
E assy fiquey desanparado
 
E esta coyta tēme chegado
Amorte non gʷrirey pᵉ non sen
Poys mha senhor non q̄r pᵉ mi dar ren
De que eu semp̃ndey enganado
E moyro poys da morte pretestou
Muyto mj p̃z que en fadado uou·
Deste mundo que e mal parado
 1. ^

  O pergamiño parece raspado despois deste vocábulo.

 2. ^

  O sinal de chamada para realizar a emenda figura tras por. A partir desta forma o verso foi corrixido; o pergamiño está raspado.

 3. ^

  Tanto este vocábulo como o precedente presentan indicios de corrección.

 4. ^

  O <a> da primeira sílaba da palabra está escrito sobre raspadura.

 5. ^

  A forma foi corrixida; o pergamiño está raspado.

 6. ^

  Inicialmente escribiuse enganedo; despois, o segundo <e> reconduciuse a <a>.