68 [= Tav 151,9]: Vaasco Fernandez Praga de Sandin «Ome que gran ben quer moller» [A 5, B 95]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Ome que gran ben quer moller.
gran dereit a de trist andar. ca sellela non
quer prestar al do mundo non lla mest᷈.
mais que mester lle pod auer. o que
lle non pod toller. tal cuita como
sigo ten.
 
 
E se estomaq̄ d’s quer.
ꝑ algūa mētira dar.
dela ben. log1 acuidar.
deu esto se scient ouuer.
ca ynda o a de ꝑder.
e creo q̄ deu(e̻)2 amorrer.
se o cuidar cō pesar en.
 
[E] tod ome q̄ se poder.
ꝑ algūa guisa gʷrdar.
de nunca moll’r muit amar
fara bō sē seo fezer
q̄ en os dias q̄ uiuer.
q̄ pesar pode ia p᷈nder.
eno mūdo ꝑ outra ren
 
Mais q̄n sen bē gʷrdar qⁱser
guarde se ben de ir a logar
u ueia o bon semellar.
da mia sen̄or selle deꝰ der.
q̄ atal fez end o poder
ca se o uir log(o̻)3 a dauer.
mui gran cuita se4 neum ben.

B


Omen que gram bem quer a molher
gram derey ta de tristandar
ca selhela non quer prestar
al do mundo nonlhamester
mays que mesterlhi podauer
o quelhi non pode tolher
tal coyta como sigo tem
 
Esse estom a q̄ ds̄ q̄r
ꝑ algūa uētura dar
dela algū bē loga cuydar
deu esto se reciētoer
erudādoa de perder
bēcreo q̄ deua morrer
seo cuidar ꝯpesar en
 
E codome q̄sse poder
algūa5 gⁱsa g̃dar
denūca molhʼ muytam̃r
fara bō sē seo fezʼ
ca euꝯ dias q̄ uiuʼ
q̄ pesar pode ia p̄nder
eno mūdo ꝑ out͂ ren
 
Mays ꝙ̄ sē bē g̃dar qⁱƥ
g̃desse bē dir alogʷr
hu ueia o bō semelhar
da mha senhor selhe dʼs der
q̄ a tal fez endo poder
ca seo uyr logo a dauʼ
muy gram coyta sē nē hū ben
 1. ^

  Sobre o último grafema deste vocábulo aprécianse dous trazos suaves, como de lapis.

 2. ^

  O carácter subpunteado foi anulado por raspadura.

 3. ^

  O carácter subpunteado foi anulado, ademais, cun trazo de pluma.

 4. ^

  Debaixo do grafema <e> aprécianse dúas pequenas liñas horizontais (=) trazadas nun material similar ao lapis que poderían chamar a atención para algún problema detectado na copia.

 5. ^

  O titulus parece corrixido.