188 [= Tav 125,37]: Pero Garcia Burgales «Por mui coitado per-tenn’eu» [A 95, B 202]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [lacuna]1
  uay querer ben tal. moller. que seu serui
  ço non lle quer. per nulla guisa grade
  çer. e mal pec ad assi uiueu. cuitad e que
  demo mi(o̻)2 deu. cuita pola nunca perder.
   
   
   
  [N]on poral se non polo seu.
  bon pareçer da mia sēnor
  que nunca ome ( )3 mellor.
  ( )4 tal se d’s me leixauer.
  dela ben. e me mostr o seu5.
  bon pareçer quelle d’s deu.
  por ia senpr amī mal fazer.
   
  [C]a deu la fez por mal demin.
  mais fremosa de quantas son
  no mundo si d’s me ꝑdon.
  e uedes que miar fez poren.
  fez mia ueer por mal demī.
  ca non por al ca poila ui.
  nunca mar paguei doutra ren.
   
  [S]e non dela de que assi.
  estou como uꝯ eu direi.
  que todo quant auer cuidei.
  dela poila ui. eyo en.
  uedes por queo dig assi
  coidei dela desq̄ a ui.
  auer gʷn coita sen seu ben.
   
fijda [ ]a nunca dela cuidei al auer par deus6
  que pod e ual erg esta coita que me uen.

B


Por muy coytado per tenheu
quen uay querer ben atal molher
que seu seruiço nonlhi quer
per nulha guisa gradecer
emal peccadassi uiueu
coytade que demo mj deu
coyta pola nō perder
 
Non pʳ al senō polo seu
bō parecer da mha senhʳ
q̄ nūca home uyo melhʳ
nē tal . se d’s mj leixau’ delabē . emj mōstrosseu
bō parecer q̄lhi d’s deu
pʳ ia semp̃mj mal fazer
 
 
Ca deula fez pʳ mal demj̄
mays f’mosa de ꝙʷtas son
no mūde sse d’s mj ꝑdon
euedes q̄mar fez pʳ rē
fez mha ueer pʳ mal demj̄
ca nō pʳ al ca poila uj
nūca mar paguey dout̃ rē
 
Senō dela de q̄ assy
estou comouꝯ direy
q̄ todo quātau’ cuidei
dela poila uj eyo en
uedes pʳ q̄o digassy
cuydei dela desq̄a uj
aueer g̃m coyta sen seu ben
 
Ca7 nūca dela cuydei al .
auer par d’s q̄ podeual
ergu esta coyta q̄mj uen
 1. ^

  Na marxe inferior dereita do folio C. Michaëlis sinalou Segue-se a 9.ª lacuna.

 2. ^

  A vogal foi anulada, ademais, cun trazo de pluma.

 3. ^

  Anulada mediante raspadura unha palabra.

 4. ^

  Anulado un vocábulo por raspadura.

 5. ^

  O grafema final é froito de corrección; inicialmente escribiuse un <n>.

 6. ^

  A fiinda disponse en modo idéntico á primeira estrofa da composición.

 7. ^

  Colocci marca os versos da fiinda cunha liña en vertical.