417 [= Tav 50,9]: Fernan Velho «Quant’eu de vós, mia sennor, receei» [A 258, B 435, V 47]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Quanteu de uos mia sennor  
reçeei. auer delo dia en que uos ui  
dizen miora que mio aguis assi  
nostro sennor como meu reçeey1  
(d̻)e2 uos casaren mais sei uā ren se {D refran}
assi for que morrei poren  
   
[E] senpreu mia sēnor esto temi  
que mora dizen de uos a ueer  
des que uos soube mui gran ben querer  
per bōa fe senpreu esto temi.  
[D]e uos casaren mais sei uā ren  
   
[E] senprendeu sēnor ouui pauor  
des que uus ui e conuusco falei  
e uos dix o grand amor que ei3 {uos}
e mia sennor daquest ei eu pauor  
[D]e uꝯ casaren mais sei ūa ren  

B


Quanteu mha senhor deuos receey4
auer delo dia en queuꝯ uj
dizen mhora q̄ mho aguisa assy
nostro senhor comomeu receey
Deuꝯ casarem mays sey hnuha ren
se assy for que moirerey poren
 
E semp’u senhᵉ ouuj pauor
desq̄ uꝯ ui ecō uosco falei
euꝯ dixo mui g̃ndamor q̄ ei
e mha senhᵉ daq̄stey eu pauor
Deuꝯ casarē
 
(Esemp’u senhouuj pauor)
E5 semp’u mha senhᵉ esto temj
q̄mhora dizē deuꝯ au’
desq̄uꝯ soubi muj gm̃ bē q̄rer
ꝑ bōa fe semp’u esto temj
Deuꝯ casarē

V


  Quanteu mha senhor deuos receey  
    auer delo dia en queuꝯ ui  
    dizen mhora que mho aguisa assy  
    nostro senhor comoueu receey  
    Deuꝯ casarem mays sey hunha ren  
    se assy for que moue rey poren  
     
  E semp̄u mha senhᵉ esto temi  
    q̄mhora dizen deuꝯ aū  
    desq̄uꝯ soubi mui ḡm bē q̄rer  
    ꝑ bona fe semp̄u esto temi  
    De uꝯ casarem.  
     
  E semp̄u senhᵉ ouuj pauor  
    desq̄uꝯ ui ecō uosco falei  
    euꝯ dixo mui ḡndamor q̄ ei  
    e mha senhᵉ daq̄stey eu pauor  
    Deus casarē.  
 1. ^

  A seguir desta forma o pergamiño está raspado. Non se anulou, porén, texto.

 2. ^

  O primeiro grafema do vocábulo foi anulado, ademais, cun trazo de pluma.

 3. ^

  A marca que sinala o lugar do verso en que debía inserirse o elemento escrito na marxe aparece antes da forma ei.

 4. ^

  As grafías <ec> intúense sobre a tinta dunha maiúscula que traspasou o papel.

 5. ^

  A maiúscula inicial está escrita sobre as tres grafías iniciais do verso terceiro da estrofa, que foron canceladas cun trazo horizontal: des.