202 [= Tav 125,39]: Pero Garcia Burgales «Quantos oj’eu con amor sandeus sei» [A 109, B 218]

Transcrición paleográficaImprimir

A


  [Q]uantos ogeu con amor sandeus
  sei. dizen si deus me leixe ben auer. que
  dona lles fez o sen perder. mellor de quātas
  oge no mund a. se uerdad e sei eu a do
{amj} na ia. [C]a tal dona si deus ami1 perdon
  non a no mundo se mia sennor non.
   
   
  [A]inda uos outra cousa direi.
  a todos estes eu ouço dizer.
  q̄ a mellolos fez en sandeçer.
  dona do mundo mais se u᷈dad e.
  log eu a don sei per bōa fe.
  [C]a tal dona si deus me ꝑdon.
   
  [S]e uerdad e que eles por atal
  dona qual dizen ꝑderōno sen.
  pola mellor do mundo e son poren.
  sandeꝯ. ꞇ nō an doutra ren sabor.
  non son sandeꝯ se nō por mia sēnor.
  [C]a tal dona si ds amī ꝑdon.

B


Quantus oieu con amor sandeꝯ sey
dizen se deꝯ me leixe ben auer
que a dona lhis fez o sen perder
melhor de quantas oie no munda
se uerdade sey eu adona ia
Ca tal dona se deꝯ a mj perdon
non (n)2 a no mundo semha senhor non
 
Ainda uꝯ out̃ cousa direi
atodꝯ estes eu ouço dizer
q̄ a melhʳ lhes fez enssandecer
dona do mūdo mays se uerdade
logeu a dona sey ꝑ bōa fe
Ca tal dona se deꝯ
 
Se u’dade q̄ eles pʳ tal
dona qʷl dizē ꝑdero no sen
pola melhor do mūdo e son pʳ en
san deꝯ . enō am dout̃ rē sabor
nē son sandeꝯ se nō pʳ mha senhor
Ca tal dona se deꝯ mj
  1. ^

    O conglomerado vocabular foi escrito sobre raspadura.

  2. ^

    O copista comezou a escribir un <n>, mais cancelouno con dous riscos.