178 [= Tav 125,48]: Pero Garcia Burgales «Se eu soubesse, u eu primeiro vi» [A 88, B 192]

Transcrición paleográficaImprimir

A


Se eu soubesse u eu primeiro ui. a1
mia sennor e meu lum e meu ben. que
tanto mal me uerria poren. como me
uen. guardara me log y. dea ueer a
migos pero sei. ca nunca uira nen ui.
nen uerey. tan fremosa dona comela ui.
 
 
[M]ais amigos mal dia fuy por mi.
pois me por ela tan gʷn cuita uen
que ben mil uezes no dia me ten.
meus amigos des uiygad assi.2
que niun sen. nen sentido nō ei.
equand acordoamigos nō sei.
nium consello pois auer3 de mī.
 
En tal coita qual moides dizer.
me ten amigos si d’s me ꝑdon.
des que a ui que non uisse ca non
ui nunca dona tan ben pareçer
nen tan fremoso nen tan ben falar.
por tal dona qual moides contar.
moireu e nonlle posso ren dizer.
 
Ca sea posso algūa uez ueer.
quanto cuid ante no meu coraçon.
calle direi escaeçem enton.
ca mio faz ela tod escaçer.
tanto a ueio fremoso falar
e pareçer amigos que nēbrar.
non me posso se nō dea ueer.
 
[E] se me (deus)4 quisesse dar seu ben.
dela ialleu quitaria poren.
seu (paraiso)5 e outro ben fazer.

B


Se6 eu soubessu a eu primeyro uj
amha senhor emen lume meu bē
que tanto mal me ueiria poren
comomj uen guar darame logui
dea ueer amigꝯ pero sey
ca nūca uira nen uj nen ueerei
tan fremosa dona comela uj
 
Meꝯ amigꝯ mal dia foy pʳmj̄
poismj pʳ ela tā grā coyta uen
q̄ bē mil uezes nodia me tē
meꝯ amigꝯ desmygadassy
q̄ nē hū sen nē sentido nō ei
equator da migꝯ nō sei
nē hū ꝯselho poys au’ de mj
 
Tal coyta qʷl mj oyredes dizer
me tē amigꝯ sed’s mj ꝑdon
desq̄a nj q̄ nō uisse canō
uj nūca dona tā bē parecer
nē tā fremosa nē tā bē falar
pʳ tal dona qʷl moydes ꝯtar
moyreu enōlhi posso rē dizer
 
Ca sea posso algūa uez ueer
quanto cuydante nomeu coraçon
q̄lhi direy escaece menton
ca mho faz ela todescaecer
tātoa ueio f’moso falar
eparecer amigꝯ q̄ nēbrar
nōme posso senō dea ueer
 
E sse d’s mj qⁱsessedar seu bē7
dela ialheu qⁱtaria pʳ en
seu parayse outro bē fazer
 1. ^

  A partir de u, excluído, o texto está escrito sobre raspadura. Na marxe esquerda da columna unha man tardía anotou α boa α.

 2. ^

  A partir de des, incluído, o texto, que hoxe presenta a tinta bastante deteriorada, foi escrito sobre raspadura.

 3. ^

  Estes dous vocábulos, que presentan a súa tinta bastante apagada, foron escritos sobre raspadura.

 4. ^

  O vocábulo foi anulado mediante raspadura.

 5. ^

  O vocábulo foi anulado mediante raspadura.

 6. ^

  Á esquerda da maiúscula inicial hai unha marca angular, probabelmente da man de Colocci, similar á que utiliza para marcar o verso inicial do refrán.

 7. ^

  Colocci marcou os tres versos da fiinda cunha liña abranxente en vertical á dereita.