1096 [= Tav 116,33]: Pedr'Amigo de Sevilha «Sei ben que quantos eno mund’amaron» [B 1094, V 685]

Transcrición paleográficaImprimir

B


  Sey bē q̄ quantꝯ eno mundamaron  
  E amam todolꝯ prouou amor  
  E fez a mi amar hunha senhor  
  De quantas donas no mūdo loaron  
  Entodo bē E desy muy coytado  
  Meteuamor poys q̄ desēganado  
  Fuy ds̄ q̄ amā e ds̄ q̄ amaron  
     
  E desēton pᵉ quātꝯ se qⁱtarō  
  Damar pᵉen Trauou en mī amor  
  Ca prouou mī pᵉ leal amador  
  E polꝯ outrꝯ q̄o leixarō  
  Q̄r matar mī pᵉ esto mal pecado  
  Ca sabe ia ca nō sera uīgado  
  Nunca (daq) daq̄les q̄sse del q̄tarō  
     
  E ssabor de mī q̄ pᵉ seu ando  
  Pero came teuen poder  
  Desta dona q̄ mi fez bē q̄rer  
  E matarmha pᵉ esto e nō sey qʷndo  
  E prazer mha sse amor achasse  
  De pꝯ mha morte quē cō el ficasse  
  Comeu fiq̄y muyta q̄ pᵉ seu ando  
     
  E matarma pᵉ esto deseiādo  
  Ben desta dona poys nō a poder  
  Sobrelꝯ outrꝯ delhi (f)1 mal fazer  
  Caos outrꝯ foronxilhalongado  
  Epero seydamor selhis mōstrasse2  
  A questa dona poys q̄ mi matasse  
  Matalos hya seu bē deseiando  
     
  E nō ssey al ꝑ q̄ssamor vīgasse  
  Nē per q̄ nūca de’yto filhasse  
  Dꝯ qⁱsse foꝝ assi del quitādo  

V


  Sey ben que quantus eno mundamarō  
  e amam todolꝯ prouou amor  
  e fez a mi amar hunha senhor  
  de quantas donas no mūdo loaron  
  entodo ben edesy muy coytado  
  me teuamor poys que de senganado  
  fuy dꝯ que amā edꝯ que amaron  
     
  E desentō pᵉ quantꝯ se qⁱtarō  
  damar pᵉ en trauou en mī amor  
  ca ꝓuou mī pᵉleal amador  
  epolus outrus q̄ o leixarō  
  q̄r matar min pᵉesto mal pe(**)\ca/do3  
  ca sabe ia ca nō sera uingado  
  nū ca da q̄l os q̄ sse del quiraton  
     
  E ssabor demin q̄ pᵉ seu ando  
  ꝑo came teuen poder  
  desta dona q̄ mi fez ben q̄rer  
  ematarmha pᵉesto e nō sey quādo  
  eprazermha sse amor achasse  
  đ pus mha morte quē cō el ficasse  
  comeu fiquey muyta q̄ pᵉ seu ando  
     
  E matar ma pᵉ esto deseiando  
  ben desta dona poys nō a poder  
  sobrelus outrus de lhi mal fazer  
  caos outrꝯ foron xi lhalongādo  
  eꝑo sey amor selhis mostrasse  
  aq̄sta dona poys q̄ mi matasse  
  matalos hya seu bē deseiando  
     
  E nō ssey al ꝑ q̄ ssamor uinga sse  
  nē ꝑ q̄ nūca dẽyto filhasse  
  dꝯ q̄sse foꝝ assi del qⁱtando  
  1. ^

    O copista comezou a escribir un <f>, que cancelou cun trazo inclinado.

  2. ^

    O <r> ten un trazado irregular.

  3. ^

    O grafema <e> percíbese con dificultade por mor dunha mancha de tinta. Probabelmente foi esta mesma causa a que levou o copista a anular dous caracteres posteriores e a reproducilos con nitidez na entreliña.