447 [= Tav 154,11]: Vaasco Perez Pardal «Senhor, des quand’en vós cuidei» [B 452, V 59]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Senhor desquaudeu uos cuydey
eno uosso bon parecer
ꝑdi o sen que eu auer
soya eia ꝑdudey
de quātal auya sabor
assi me forçou uossamor
 
Cuydando desq̄uus uj
en uos senhᵉ ꝑdudei ia
osen mays quādomj ualira
ouosso bē ꝑ q̄ ꝑdi
De quātal auya sabor
 
E sabeste meu coraçō
q̄ pᵉ uos muyto mal leuou
des q̄ uꝯ uj et el cuydou
enuos ca ꝑdi de senton
De ꝙʷtal auya sabor1

V


  Senhor desquanden uos cuydey  
    eno uosso bon parecer  
    perdi osen que eu hauer  
    soya eia perdudey  
    de quantal auya sabor  
    assi me forçou uossamor  
     
  Cuydando desq̄uꝯ ui  
    en uos senhᵉ perdudei ia  
    osen mays quādomi ualira  
    ouosso ben per q̄ perdi  
    de quantal auya2 sabor  
     
  E sabeste meu coraçō  
    q̄pᵉ uos muyto mal le uou  
    desq̄uꝯ ui et el cuydou  
    en uos ca perdi de senton  
    de ꝙ̄tal auya sabor  
  1. ^

    Seguen no final desta columna tres liñas sen texto.

  2. ^

    O trazado do <a> final é irregular e parece reutilizar parte dun trazo que non correspondería a esta grafía. O conxunto podería lerse mesmo como <ta>.