997 [= Tav 155,13]: Vaasco Rodriguez de Calvelo «Vivo coitad’en tal coita d’amor» [A 293, B 993bis, V 582]

Transcrición paleográficaImprimir

A


[ ]iuo coytad en tal coy
ta damor. que sol nō
dormen estes ollos meus. et rogo
muyto por mia mort a deus. ꞇ ūa
ren sey eu de mia sennor. [N]on sab o
mal que mela faz auer. nena gran
coyt en que me faz uiuer.
 
[V]iuo coytad e sol non dormio ren
ꞇ cuydo muyt e choro con pesar
por que me ueio muy coytad andar
mays mia sennor que sabe todo ben
[N]on sab o mal. q. m.
 
[E] meus amigos mal dia naçi
con tanta coyta que sempr eu leuey
ꞇ por que mays no mundo uiuerey
poys mia sennor que eu por meu mal ui
[N]on sab o mal. q. m.
 
[E] meus amigos non ey poder
da muy gran coyt en que uiuo sofrer

B


[    ]yuo coytadental coyta damor
Que sol non dormen estes olhos meꝯ  
E rogo sempre por mha mortadeꝯ  
Mays hūa ren sey eu de mha senhor  
Non sabo mal que me la faz auer  
Nena gram coytan que me faz uiuer  
 
   
Viuo coitade sol non dormhe ren  
E cuido muyte choro con pesar  
pᵉ que me ueio muy cuyta dandar  
Mays mha senhor que sabe todo ben  
Non sabo mal.  
   
E meꝯ amigꝯ mal dia naçi  
Con tanta coita que sempre leuei  
E pᵉ que mays no mundo uiuerey  
Poys mha senhor que eu p’meu maluj  
Non sabo mal.  
   
E meꝯ amigꝯ non ei eu poder  
Da muj gram coita enq̄ uiuo sofrer

V


Viuo coytadental coyta damor
que sol non dormeu estes olhos meꝯ  
e rogo sempre por mha mortadeꝯ  
mays huā ren sey en demha senhor  
nō sabo mal q̄ mela fazauer  
nena gram coytan que me faz uiuer  
 
   
Vuio coitade sol nō dormho rē  
e cuido muyte choro cō pesar  
pᵉ q̄ me ueio mui cuytadā dar  
mays mha senhᵉ q̄ sabe todo bē  
nō sabo mal q̄ mela faz auer  
   
E meꝯ amigꝯ mal dia naçi  
cō tanta coita q̄ semp̃ leuei  
epᵉ q̄ mays no mūdo uuierey  
poys mha senhᵉ q̄ eu  meu mal ui  
non sabo mal q̄mela faz auer  
   
E meꝯ amigus nō ei eu poder  
da mui gm̃ coita enq̄ uiuo sofrer.