840 [= Tav 114,28]: Paai Gomez Charinho «Vou-m’eu, senhor, e quero-vos leixar» [B 844, V 430]

Transcrición paleográficaImprimir

B


Nou meu senhʳ ꞇ q̄rouꝯ leixar
encomendadeste meu coraçon  
q̄ Riq̄ uos q̄ faredes razō señ se  
uos algua uez nēlrar ca el  
deuos nūca se parcira ꞇ demj  
senhor poi deꝯ q̄ a poilo coracō  
migo non leuar  
   
Poilo meu coraçō uoscoficar  
Ay mha señ poys q̄ meu uou daqⁱ  
nēl’ uꝯ semp’ faredes hy  
grā melura ca nō sabel Amar  
tā muj doutra rrē come uos senhʳ  
poys uosco fica(r) Arā igrā sabor  
no o deuedes adesem parar  
   
E p’z auꝯ pois uosco q̄r andar  
meu coracō meu coracō ꞇ nūca se  
par.1 deuꝯ señ nē ja mays alh˜ hyr  
mays q̄r señ semp’ uosco morar  
ca nūca soubamar outra rē ꞇ nēb’uꝯ  
del señ p̃ grā bē. ꞇ . grā  mesura q̄  
uos deꝯ qⁱs dar

V


Vou meu senhor ꞇ q̄rouꝯ leixar
encomen dadeste meu coraçon  
q̄ fiq̄ uos que faredes razō  
señ se uos algua uez nē brar  
ca deuos nunca se parara  
et demi senhor por deus q̄ a  
poylo coraçō migo nō leuar  
   
Poilo meu corazō uosco ficar  
ay mha señ poys q̄ meu uou daq̄  
nēb’ uꝯ sem faredes hy  
gram mesura ca nō sabel amar  
tā muytoutra rrē come uos senhor  
poys uosco fica atā grā sabor  
no o deuedes a desemparar  
   
E p̃zauꝯ uosco q̄r andar  
meu coraçō meu coraçō ꞇ nū ca se por  
deuꝯ sen̄ nē ja mays alh’ hyr  
mays q̄r señ sempre uosco morar  
ca nū ca sou bamar outra rē  
ꞇ nēb’uꝯ del rey2 per grā bē  
ꞇ gram mesura, q̄ uos deꝯ qⁱs dar
  1. ^

    Na entreliña superior, sobre o <a> hai un trazo circular que non se corresponde con ningún dos signos de abreviatura habituais neste copista.

  2. ^

    A grafía <y> final é conxectural, pois carece do prolongamento inferior. O primeiro trazo difire do dun <r>, sobre todo cando esta letra vai unida á anterior. Pode mesmo que o copista deixase unha grafía a medio copiar por non ser quen de identificala.