Bibliografía citada

Manuscritos

A = Cancioneiro da Ajuda. Lisboa, Biblioteca do Palácio da Ajuda, Códice Reservado, sen cota, século XIIIex./XIVin [Ed. facsimilar: Cancioneiro da Ajuda. Edição Fac-similada do códice existente na Biblioteca da Ajuda. Lisboa: Edições Távola Redonda, 1994].

B = Cancioneiro da Biblioteca Nacional, antigo Colocci-Brancuti. Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, Cod. 10991, ca. 1525-1527? [Ed. facsimilar: Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci-Brancuti). Cód. 10991. Lisboa: Biblioteca Nacional / Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1982].

L = Lais de Bretanha. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 7182, 1a metade do século XVI, ff. 276r-278r.

N = Pergamiño Vindel. New York, The Morgan Library & Museum, M.979, século XIII, último cuarto [Eds. facsimilares: Ferreira, Manuel Pedro (1986): O Som de Martin Codax. Sobre a dimensão musical da lírica galego-portuguesa (séculos XII-XIV). Lisboa: UNISYS / Imprensa Nacional - Casa da Moeda; Arbor Aldea, Mariña (coord.) (2016): Pergamiño Vindel. Barcelona: Moleiro Editor].

T = Pergamiño Sharrer / Fragmento Sharrer. Lisboa, Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo, Fragmentos, Caixa 20, n. 2, ca. 1290/1325? [Ed. facsimilar: Sharrer, Harvey L. (1991): «Fragmento de Sete Cantigas d’Amor de D. Dinis, Musicadas – uma Descoberta», en Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval, I: 13-29. Lisboa: Edições Cosmos; Ferreira, Manuel Pedro (2005): Cantus Coronatus. 7 Cantigas d’El-Rei Dom Dinis. Kassel: Edition Reichenberger].

V = Cancioneiro da Vaticana. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Lat. 4803, ca. 1525-1527? [Ed. facsimilar: Cancioneiro Português da Biblioteca Vaticana (Cod. 4803). Lisboa: Centro de Estudos Filológicos / Instituto de Alta Cultura, 1973].

P = Copia de “Vaasco Martĩiz pois vós trabalhades” de Afonso Sanchez [384 / 9,14], Biblioteca Pública Municipal, Porto, Ms. 72, ff. 65r-66r, séc. XVII.

M = Copia de “Vaasco Martĩiz pois vós trabalhades” de Afonso Sanchez [384 / 9,14], Biblioteca Nacional de España, Madrid, MSS/9249, f. 25r, 1700 a quo.

M2 = Copia de “Vaasco Martĩiz pois vós trabalhades” de Afonso Sanchez [384 / 9,14], Biblioteca Nacional de España, Madrid, MSS/3267, f. 72r, 1625 a quo.

 

Bancos de Datos

BiRMED = Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en  Humanidades <http//www.cirp.es/pls/bdo2/f?P=birmed2>

CdP = Davies, Mark & Ferreira, Michael (2006-): Corpus do Português: 45 million words, 1300s-1900s <http://www.corpusdoportugues.org/hist-gen/>

CGPA = Varela Barreiro, Xavier (dir.): Corpus informatizado Galego-Portugués Antigo. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega <http://ilg.usc.es/CGPA>

CIPM = Xavier, M. Francisca: Corpus Informatizado do Português Medieval <http://cipm.fcsh.unl.pt/>

CLP = Corpus Lexicográfico do Português <clp.dlc.ua.pt>

CODOLGA = Corpus Documentale Latinum Gallaeciae <http://corpus.cirp.es/codolga>

CORDE = Real Academia Española, Corpus diacrónico del español <http://www.rae.es>

GLOSSA = Ferreiro, Manuel (dir.) (2014-): Glosario da poesía medieval galego-portuguesa. Universidade da Coruña <http://glossa.gal>

MedDB 3 = Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades <https://www.cirp.gal/pls/bdo2/f?p=MEDDB3:2:8878285649945766091>

Projeto Littera = Lopes, Graça Videira & Ferreira, Manuel Pedro et alii (2011-), Cantigas Medievais Galego Portuguesas [base de dados online]. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, FCSH/NOVA <http://cantigas.fcsh.unl.pt>

RILG = Recursos Integrados da Lingua Galega. Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega <http://sli.uvigo.es/RILG/>

TILG = Santamarina, Antón (coord.): Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. <http://ilg.usc.es/TILG/>.

TMILG = Varela Barreiro, Xavier (dir.): Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega <http://ilg.usc.es/tmilg>

 

Edicións e estudos

Adams, J. N. (1990): The Latin Sexual Vocabulary. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Alonso Girgado, Luís (1992): Cantigas medievais galegoportuguesas. Selección de ... Santiago de Compostela: El Correo Gallego.

Alvar, Carlos (1986): «Las poesías de Pero Garcia d’Ambroa», Studi mediolatini e volgari, XXXII: 5-112.

Alvar, Carlos & Beltrán, Vicente (1989 [1985]): Antología de la poesía gallego-portuguesa. Madrid: Alhambra.

Alvar, Carlos & Talens, Jenaro (2009): Locus Amoenus: Antología de la lírica medieval de la península ibérica. Barcelona: Galaxia Gutenberg.

Álvarez Blázquez, Xosé María (1975): Escolma da poesía medieval (1198-1354). Vigo: Edicións Castrelos.

Álvarez Maneiro, Gemma & Borriero, Giovanni (eds.) (2018): La letteratura galega. Autori e testi. Roma: Carocci editore.

Amaral, Andreia (2006): «Os lais de Bretanha. Uma proposta de edição crítica», Revista da Facultade de Letras – Línguas e Literaturas, II Série, XXIII: 49-78.

Arbor Aldea, Mariña (2001): O cancioneiro de don Afonso Sanchez. Edición e estudio. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Arbor Aldea, Mariña (2008a): «Metro, lírica profana galego-portuguesa e práctica ecdótica: Consideracións à luz do Cancioneiro da Ajuda», en Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos P. & Laura Fontaíña, Laura (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza, 9-38. A Coruña: Baía.

Arbor Aldea, Mariña (2008b): «Estevan Perez, merino maor por el Infante don Sancho en terra de Leon e de Asturias... Edición e anotación da súa cantiga Senhor, se o outro mundo pasar (B 923, V 511)», Revista Galega de Filoloxía, 9: 11-42.

Arbor Aldea, Mariña (2009a): «Voz e voces na lírica profana galego-portuguesa: de Airas Moniz a don Afonso Sanchez», en Brugnolo, Furio & Gambino, Francesa (eds.), La lirica romanza nel Medioevo. Storia, tradizioni, interpretazioni, I, 531-558. Padova: Unipress.

Arbor Aldea, Mariña (2009b): «Escribir nas marxes, completar o texto: notas ós versos do Cancioneiro da Ajuda», en Brea, Mercedes (coord.), Pola melhor dona de quantas fez Nostro Senhor. Homenaxe á profesora Giulia Lanciani, 49-72. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Arbor Aldea, Mariña (2009c): «Un códice de historia material compleja: el Cancioneiro da Ajuda», Revista de Literatura Medieval, XXI: 77-124.

Arbor Aldea, Mariña (2010): «Lais de Bretanha galego-portugueses e tradición manuscrita: as relacións entre B e L», en Iliescu, M. & Siller-Runggaldier, H. & Danler, P. (eds.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck 2007): 11-20. Berlin-New York: De Gruyter.

Arbor Aldea, Mariña (2012a): «A fronte a B,V: res metrica e varia lectio (I)», en Fernández Rodríguez, Natalia & Fernández Ferreiro, María (eds.), Literatura medieval y renacentista en España: Líneas y pautas, 363-376. Salamanca: La Semyr.

Arbor Aldea, Mariña (2012b): «A fronte a B,V: res metrica e varia lectio (II)», en Martínez Pérez, Antonia & Vaquero Escudero, Ana Luisa (eds.), Estudios de literatura medieval. 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 159-170. Murcia: Universidad de Murcia.

Arbor Aldea, Mariña (2012c): «Mais bisílabo? Notas á marxe do Cancioneiro da Ajuda», en Lorenzo Gradín, Pilar & Marcenaro, Simone (eds.), El texto medieval: de la edición a la interpretación, 159-194. Santiago de Compostela: USC (Anexo 68 de Verba).

Arbor Aldea, Mariña (2013): «Del texto manuscrito al texto crítico: la cuestión métrica», XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15 au 20 juillet 2013) [comunicación non publicada nas Actas].

Arbor Aldea, Mariña (2016a): «Andamos fazendo dança, cantando nosas bailadas. Notas críticas a O Maroot aja mal grado (B 2, L 2)», en Corral Díaz, Esther & Fidalgo Francisco, Elvira & Lorenzo Gradín, Pilar (eds.): Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, 85-95. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Arbor Aldea, Mariña (2016b): Cancioneiro da Ajuda. Transcrición e notas, Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, Washington: https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/05/ArborAldea-Ajuda-Intro-Final2.pdf

Arbor Aldea, Mariña (2016c): «El arte de la poesía y sus denominaciones técnicas. De la tradición provenzal a la castellana: la lírica gallego-portuguesa», en Gómez Redondo, Fernando (coord.), Historia de la métrica medieval castellana: 940-993. San Millán de la Cogolla-La Rioja: Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua).

Arbor Aldea, Mariña (coord.) (2016d): Pergamiño Vindel. Barcelona: Moleiro Editor.

Arbor Aldea, Mariña (2017a): «Conservare criticamente è, tanto quanto innovare, un’ipotesi. La edición de textos de tradición única (desde la perspectiva gallego-portuguesa)», Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 6: 1-25.

Ares Vázquez, María Carme (1991): «O pronome persoal suxeito na prosa galega medieval», en Brea López, Mercedes & Fernández Rei, Francisco (coords.), Homenaxe ó profesor Constantino García, I, 49-55. Santiago de Compostela: Departamento de Filoloxía Galega/Universidade.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (1993): Antoloxía de poesía obscena dos trovadores galego-portugueses. Santiago de Compostela: Edicións Positivas.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (1998): As cantigas de Johán de Cangas. Edición crítica e notas. Vigo: Universidade de Vigo.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2003): Antoloxía da lírica galego-portuguesa. Vigo: Xerais.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2008): «O paradigma como guía á tentación do paradigma», en Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, C. Paulo & Tato Fontaíña, Laura (eds.): A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza: 39-65. A Coruña: Baía Edicións.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2010): As cantigas de Roi Fernandiz de Santiago. Vigo: Universidade de Vigo.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2016): «Arredor de boudanha: unha nova proposta de edición e interpretación da cantiga Joan Rodriguiz foi esmar a Balteira [B 481, V 64], de Afonso X», Verba, 43: 421-429.

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2017): Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual. Berlin: Frank & Timme.

Azevedo Filho, Leodegário de (1995 [1974]): As cantigas de Pero Meogo. Santiago de Compostela: Laiovento.

Barberini, Fabio (2014): «Pois m’en tal coita ten Amor (A185)», Cultura Neolatina, LXXIV: 157-180.

Barberini, Fabio (2016): «Anonimi irremediabili nel Cancioneiro da Ajuda: Sennor fremosa, pois me vej’aqui (A277)», Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 5: 64-77.

Barberini, Fabio (2017): «Cancioneiro da Ajuda: cantigas 180-183», Verba, 44: 317-346.

Barbieri, Mario (1980): «Le poesie di Roy Paez de Ribela», Studi Mediolatini e Volgari, XXVII, 7-104.

Barroso Castro, José & Neira Pérez, Xoán Manuel (2008): A vida e a fala dun pobo: «A fala no tempo». Tratos e contratos dos clérigos, gremios e notarios nas comunidades da vida e da morte. Escolma de documentos medievais e modernos. Noia: Editorial Toxosoutos.

Bell, Aubrey F. G. (1920): «The Eleven Songs of Joan Zorro», Modern Language Review, 15: 58-64.

Bell, Aubrey F. G. (1922): «The Hills Songs of Pero Meogo», Modern Language Review, 17: 258-262.

Bell, Aubrey F. G. (1923): «The Seven Songs of Martin Codax», Modern Language Review, 18: 162-167.

Beltrami, Pietro G. (1974): «Pero Viviaez e l’amore per udita», Studi Mediolatini e Volgari, 22: 43-65.

Beltrán, Vicente (1993): «L’infant Pere, Cerverí de Girona i Pero Mafaldo», Studi Mediolatini e Volgari, XXXIX: 9-31.

Beltrán, Vicenç (1995): A cantiga de amor. Vigo: Xerais.

Bertolucci Pizzorusso, Valeria (1992 [1963]): As poesías de Martin Soares. Vigo: Galaxia.

Blasco, Pierre (1984): Les chansons de Pero Garcia Burgalês. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian - Centre Culturel Portugais.

Boullón Agrelo, Ana Isabel & Monteagudo, Henrique (2009): De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260. Santiago de Compostela: USC (Anexo 65 de Verba).

Braga, Teófilo (1878): Cancioneiro Portuguez da Vaticana. Edição critica restituida sobre o texto diplomatico de Halle. Lisboa: Imprensa Nacional.

Brea, Mercedes (1994): «A voltas con Raimbaut de Vaqueiras e as orixes da lírica galego-portuguesa», en Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani, 41-56. Santiago de Compostela: Centro de Investigación ‘Ramón Piñeiro’. 

Brea, Mercedes (coord.) (1996): Lírica profana galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia [= LPGP].

Brea López, Mercedes & Fernández Guiadanes, Antonio (2014): Os trobadores galegos e o mar. Santiago de Compostela: Valedor do Pobo / Galicia.

Brea, Mercedes & Lorenzo Gradín, Pilar (1998): A cantiga de amigo. Vigo: Xerais. 

Brocardo, Teresa (ed.) (2005): Livro de Linhagens do Conde D. Pedro. Edição do framento manuscrito da Biblioteca da Ajuda (século XIV). Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Cabanillas, Ramón (1951): Antífona da cantiga. Vigo: Galaxia.

Calado, Adelino de Almeida (ed.) (1991): Estoria de Dom Nuno Alvrez Pereyra. Edição crítica da «Corónica do Condestabre» com introdução, notas e glossário. Coimbra: Por ordem da Universidade.

Callón, Carlos (2011): Amigos e sodomitas. A configuración da homosexualidade na Idade Media. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Callón, Carlos (2017): As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobadorismo galego. Vol. II. Apéndice: Corpus textual de referencia, Tese de Doutoramento (inédita), Universidade da Coruña.

Camargo, Cacilda de Oliveira & Iannone, Carlos Alberto & Campos, Luciana de & Gobbi, Márcia Valéria Zamboni & Junqueira, Renata Soares (1995): Textos medievais portugueses. Cantigas de Nuno Fernandes Torneol. Araraquara: UNESP.

Camargo, Cacilda de Oliveira & Iannone, Carlos Alberto & Cury, Jorge (1985): Textos medievais portugueses. Cantigas de Pero Gomes Barroso. Araraquara: UNESP.

Camargo, Cacilda de Oliveira & Iannone, Carlos Alberto & Cury, Jorge & Pereira, Silvina Rosa (1990): Textos medievais portugueses. Cantigas de João Servando. Araraquara: UNESP.

Camargo, Cacilda de Oliveira & Iannone, Carlos Alberto & Gobbi, Márcia Valéria Zamboni (1992): Textos medievais portugueses. Cantigas de Bernal de Bonaval. Araraquara: UNESP.

Cappelli, Adriano (2008 [1899]): Dizionario di Abbreviature latine ed italine. Milano: Editore Ulrico Hoepli [reimpresión da ed. facsimilar da 6ª ed.]

Carter, Henry H. (2007 [1941]): «Cancioneiro da Ajuda. A diplomatic edition», en Cancioneiro da Ajuda. Reimpressão da Edição Diplomática de Henry H. Carter (N. York-London, 1941). Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Cavaliere, Alfredo (1935): Le poesie di Peire Raimon de Tolosa (introduzione, testi, traduzioni, note). Florencia: Leo S. Olschki.

Centro de Estudos de Teatro, Teatro de Autores Portugueses do Séc. XVI - Base de dados textual [on-line] http://www.cet-e-quinhentos.com/

Cidade, Hernâni (1941): Poesia Medieval. I. Cantigas de Amigo. Lisboa: Gráfica Lisbonense.

Cintra, Luís Filipe Lindley (1952-1990): Crónica Geral de Espanha de 1344. Edição crítica do texto português. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda [4 vols.].

Cohen, Rip (1987): Thirty-two Cantigas d’amigo of Dom Dinis: Typology or a Portuguese Renunciation. Madison: The Hispanic Seminary of Medieval Studies, Ltd.

Cohen, Rip (1996): «Joan Garcia de Guilhade. 22 cantigas d’amigo». Separata de Colóquio/Letras, 142 [s.p.].

Cohen, Rip (2003): 500 Cantigas d’ Amigo. Edição crítica / Critical edition. Porto: Campo das Letras.

Cohen, Rip (2010): «Three Early Galician-Portuguese Poets: Airas Moniz d’ Asme, Diego Moniz, Osoir’ Anes. A Critical Edition», Revista Galega de Filoloxía, 11: 11-59.

Cohen, Rip (2016): «aaBBB: The Strophic Form of Fernan Rodriguez de Calheiros 7», Revista Galega de Filoloxía, 17: 33-51.

Corominas, Joan & Pascual, José Antonio (1980-1991): Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos.

Correia, Ângela (1996): «O Outro Nome da Ama. Uma polémica suscitada pelo trovador Joam Soares Coelho», Colóquio/Letras, 142: 55-64.

Correia, Ângela (1998): «Do refrão de Meendinho à escrita dos refrães nos cancioneiros», en Actas do Congreso “O Mar das Cantigas”. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Correia, Ângela (2001): As Cantigas de Amor de D. Joam Soares Coelho e o «Ciclo da “Ama”». Edição e Estudo, Dissertação de Doutoramento [Inédita], Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras.

Correia, Ângela (2003): «Fragmento alojado. A cantiga de seguir de Fernam Rodrigues Redondo, Don Pedro est [o] cunhado del-Rei», Românica, 12: 9-23.

Correia, Ângela (2012): «Ser letrado e trovador», eHumanista, 22: 27-48.

Correia, Ângela (2016): Ama. A Importância de um Nome no Conhecimento sobre os Trovadores Medievais Galego-Portugueses. Lisboa: Bibliotrónica Portuguesa. Dispoñíbel en <http://www.bibliotronicaportuguesa.pt/originais/>

Correia, Natália (1978): Cantares dos trovadores galego-portugueses. Lisboa: Editorial Estampa.

Cotarelo Valledor, Armando (1933): «Los hermanos Eans Mariño, poetas gallegos del siglo XIII», Boletín de la Academia Española, XX (Cuad. XCVI): 5-32.

Cotarelo Valledor, Armando (1934), Cancionero de Payo Gómez Chariño, almirante y poeta (siglo XIII). Madrid: Librería General de Victoriano Suárez [Ed. facsimilar: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia].

Cunha, Celso Ferreira da (1982): Estudos de Versificação Portuguesa (Séculos XIII a XVI). Paris: Fundação Calouste Gulbenkian / Centro Cultural Português.

Cunha, Celso Ferreira da (1999 [1945]): O Cancioneiro de Paay Gômez Charinho. Trovador do século XIII, en Gonçalves, Elsa (ed.), Cancioneiros dos Trovadores do Mar: 33-147. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Cunha, Celso Ferreira da (1999 [1949]): O Cancioneiro de Joan Zorro. Aspectos lingüísticos. Texto crítico. Glossário, en Gonçalves, Elsa (ed.), Cancioneiros dos Trovadores do Mar: 161-296. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Cunha, Celso Ferreira da (1999 [1956]): O Cancioneiro de Martin Codax, en Gonçalves, Elsa (ed.), Cancioneiros dos Trovadores do Mar: 297-529. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

D. Dinis (1997): Cancioneiro. Organização, prefácio e notas de Nuno Júdice. Lisboa: Editorial Teorema.

D’Heur, Jean-Marie (1975): Recherches internes sur la lyrique amoureuse des troubadours galiciens-portugais (XIIe-XIVe siècle): contribution à l’étude du «corpus des troubadours». Liège: Université de Liège.

De la Iglesia, Antonio (1886): El idioma gallego: su antigüedad y vida. La Coruña: Latorre y Martínez–Editores [3 vols.].

De las Casas, Álvaro (1928): Antología de la lírica gallega. Madrid: Compañía Iberoamericana de Publicaciones.

Deluy, Henry (1987): Troubadours galégo-portugais. Une anthologie. Paris: P.O.L.

Dias, Augusto Epiphanio da Silva (1970 [1918]): Syntaxe Histórica Portuguesa. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Dobarro Paz, Xosé María et alii (1987): Literatura Galego-Portuguesa Medieval. A Coruña: Vía Láctea.

Domingues, Agostinho (1992): Cantigas de João Garcia de Guilhade. Subsídios para o seu estudo linguístico e literário. Braga: Editorial Franciscana [Edição da Câmara M. de Barcelos].

Donati, Cesarina (1979): «Pero Goterre, cavaliere e trovatore», Romanica Vulgaria Quaderni, Studi Francesi e Portoghesi, 79: 69-92.

Duarte Galvão (1995): Crónica de el-rei D. Afonso Henriques. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Du Cange (1954): Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis. Graz: Akademische Druck - U. Verlagsanstalt.

Dunne, Jonathan (ed.) (2010): Anthology of Galician Literature / Antoloxía da Literatura Galega [1196-1981], [Vigo]: Xunta de Galicia / Xerais / Galaxia.

Eirín, Leticia (2012): «O refrán intercalar no cancioneiro dionisíaco», en Rodríguez González, O. & Carballo Piñeiro, L. & Baltrusch, B.: Novas achegas ao estudo da cultura galega II. Enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios: 279-290. A Coruña: Universidade da Coruña. 

Eirín, Leticia (2015): A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor. Santiago de Compostela: Laiovento.

Eirín, Leticia & Ferreiro, Manuel (2014): O cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Faccon, Manuela (2012): Fortuna de la Confessio Amantis en la Península Ibérica: el testimonio portugués. Estudio, edición paleográfica y edición crítica. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza.

Fernández Campo, Francisco (2012): As cantigas de Pero d’ Armea. Edición crítica e estudo. Tese de Doutoramento [inédita], Universidade de Santiago de Compostela.

Fernández de Viana y Vieites, José Ignacio (1994): Colección diplomática del Monasterio de Santa María de Ferreira de Pantón. Lugo: Deputación de Lugo.

Fernández de Viana y Vieites, José Ignacio (1995): El tumbillo de San Bieito do Campo (Santiago). Granada: Universidad de Granada.

Fernández Graña, Dulce María (2007): Edición crítica e estudo dos textos anónimos da lírica profana medieval galego-portuguesa, Tese de Doutoramento (inédita), Universidade da Coruña.

Fernández Guiadanes, Antonio & Magán Abelleira, Fernando & Rodiño Caramés, Ignacio & Rodríguez Castaño, María & Ron Fernández, Xosé Xabier & Vázquez Pacho, María del Carmen (1998): Cantigas do Mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Fernández Guiadanes, Antonio & Meléndez Cabo, Marina (2011), «Apuntes para a investigación en lírica profana galego-portuguesa: a figura de Roi Gomez, o Freire, e as súas cantigas», Revista Galega de Filoloxía, 12: 37-72.

Fernández y Morales, Antonio (1861): Ensayos poéticos en dialecto berciano. León: Establecimiento tipográfico de la Viuda é Hijos de Miñon.

Fernández Pousa, Ramón (1951): Selección literaria del idioma gallego (siglos XI-XX). Madrid: SE.

Fernández Pousa, Ramón (1953): «Cancionero gallego de Pedro Garcia Burgales». Separata da Revista de Literatura, IV: 123-160 [pp. 1-38].

Fernández Pousa, Ramón (1954): «Cancionero gallego del trovador Ayras Núñez», Revista de Literatura, V: 219-250.

Fernández Pousa, Ramón (1956): «Cancionero gallego del trovador Pero da Ponte», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXII: 804-840.

Fernández Pousa, Ramón (1959): «Cancionero gallego de Joán Airas, burgués de Santigao (s. XII-XIII)», Compostellanum, IV, 2: 75-114; 4: 231-291.

Fernão Lopes (1994): Crónica de D. João I. Barcelos: Livraria Civilização - Editora / Companhia Editora do Minho.

Ferrari, Anna (1979): «Formazione e struttura del Canzoniere Portoghese della Biblioteca Nazionale di Lisbona (Cod. 10991: Colocci-Brancuti). Premesse codicologiche alla critica del testo (Materiali e note problematiche)», Arquivos do Centro Cultural Português, 14: 27-142.

Ferreira, José de Azevedo (ed.) (1987): Afonso X, Foro Real. Volume I. Edição e Estudo Linguístico. Volume II. Glossário. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.

Ferreira, Manuel Pedro (2005): Cantus Coronatus. 7 Cantigas d’El-Rei Dom Dinis. Kassel: Edition Reichenberger.

Ferreira, Manuel Pedro (2014): «Paródia e contrafactum: em torno das cantigas de Afonso X, o Sábio», en Lopes, Graça Videira & Masini, Manuele (eds.), Cantigas Trovadorescas: da Idade Média aos nossos dias: 19-43. Lisboa: IEM – Instituto de Estudos Medievais - Universidade Nova de Lisboa (FCSH-UNL).

Ferreira, Maria Ema Tarracha (1988): Poesia e prosa medievais. Lisboa: Editora Ulisseia.

Ferreira, Maria Ema Tarracha (1991): Antologia Literária Comentada. Idade Média. Poesia Trovadoresca. Fernão Lopes. Lisboa: Editora Ulisseia.

Ferreiro, Manuel (1992): As cantigas de Rodrigu’Eanes de Vasconcelos. Edición crítica con introdución, notas e glosário. Santiago de Compostela: Laiovento.

Ferreiro, Manuel (1999 [1995]): Gramática histórica galega. I. Fonética e Morfosintaxe. Santiago de Compostela: Laiovento.

Ferreiro, Manuel (2001 [1997]): Gramática histórica galega. II. Lexicoloxía. Santiago de Compostela: Laiovento.

Ferreiro, Manuel (2007): «Sobre a edição dos textos trovadorescos galego-portugueses. Novamente Meendinho», Critica del Testo, X/2: 47-67.

Ferreiro, Manuel (2008a): «A forma verbal éste na lírica profana galego-portuguesa», Revista Galega de Filoloxía, 9, 57-78.

Ferreiro, Manuel (2008b): «Edición e historia da lingua: Sobre a representación da nasalidade no trobadorismo profano galego-portugués e as formas irmana e afins», en Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos P. & Tato Fontaíña, Laura (eds.), A edición da Poesía Trobadoresca en Galiza: 77-96. A Coruña, Baía Edicións.

Ferreiro, Manuel (2009): «Sobre a suposta crase de que no trobadorismo profano galego-português», en Pontes, Roberto & Martins, Elisabeth Dias (orgs.), Anais VII EIEM - Encontro Internacional de Estudos Medievais. Idade Média: permanência, atualização, residualidade: 487-495. Fortaleza / Rio de Janeiro, Associação Brasileira de Estudos Medievais / Universidade Federal do Ceará.

Ferreiro, Manuel (2010a): «Sobre o proxecto Glosario Crítico da Lírica Profana Galego-Portuguesa», en Brea, Mercedes & López Martínez-Morás, Santiago (eds.), Aproximación ao estudo do Vocabulario trobadoresco: 239-252. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Ferreiro, Manuel (2010b): «Os hapax como problema e como solución. Sobre a cantiga 493/18,11 [B 495/V 78] de Afonso X», in Arbor Aldea, Mariña & Guiadanes, Antonio F. (eds.), Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa: 239-261. Santiago de Compostela: USC(Anexo 67 de Verba).

Ferreiro, Manuel (2012a): «Do manuscrito á edición: consideracións sobre a segmentación textual na poesía profana galego-portuguesa», en Lorenzo Gradín, Pilar & Marcenaro, Simone (eds.), El texto medieval. De la edición a la interpretación: 135-158. Santiago de Compostela: USC (Anexo 68 de Verba).

Ferreiro, Manuel (2012b): «Sobre a partícula ca no corpus da lírica profana galego-portuguesa: integridade formal vs. elisión», en Petrov, Petar & Sousa, Pedro Quintino de & López-Iglésias Samartim, Roberto & Torres Feijó, Elias J. (eds.), Avanços em Ciências da Linguagem: 391-410. Santiago de Compostela / Faro: AIL / Através Editora.

Ferreiro, Manuel (2012c): «Erros dos copistas, lapsos dos editores (O pronome che e a cantiga B 1584 / V 1116 de Afonso Eanes do Coton», en Fernández Rodríguez, Natalia & Fernández Ferreiro, María (eds.), Literatura Medieval y Renacentista en España. Líneas y Pautas: 545-562. Salamanca, SEMYR.

Ferreiro, Manuel (2012d): «O subcorpus das cantigas de cavaleiros no cancioneiro profano galego-português. Notas linguístico-editoriais», en Mongelli, Lênia Márcia (org.), E fizerom taes maravilhas... Histórias de cavaleiros e cavalarias: 305-323. São Paulo: Ateliê Editorial.

Ferreiro, Manuel (2013a): «Uma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -l- intervocálico», Washington D.C.: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, Georgetown University & The Johns Hopkins University, Spring 2013 <https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/>

Ferreiro, Manuel (2013b): «Sobre a posibilidade de elisión vocálica da conxunción se na lírica profana galego-portuguesa», Verba, 40: 453-470.

Ferreiro, Manuel (2014a): «Por volta de topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]», en Eirín García, Leticia & López Viñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de Lingüística Histórica: 177-196. A Coruña, Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía.

Ferreiro, Manuel (2014b): «Lección manuscrita e crítica do texto: en torno á segmentación das cadeas gráficas na poesía profana galego-portuguesa, Revista de Literatura Medieval, 26: 163-190.

Ferreiro, Manuel (2015): «Edición crítica e léxico: sobre algunhas cuestións de vocabulario na poesía profana galego-portuguesa», en Mariño Paz, Ramón & Varela Barreiro, Xavier (eds.), Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais: 259-275. Santiago de Compostela: USC (Anexo 73 de Verba).

Ferreiro, Manuel (2016a): «Notas sobre variación lingüística dalgunhas formas verbais de pretérito nas cantigas galego-portuguesas (aver, fazer, põer, querer)», en Rodríguez Guerra, Alexandre (ed.), Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas de cambio lingüístico: 119-137. Vigo: Universidade de Vigo.

Ferreiro, Manuel (2016b): «Unha variación inexistente nas cantigas profanas galego-portuguesas: as formas perdon / pardon», Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 19: 51-59.

Ferreiro, Manuel (2016c): «A forma mais na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico», Verba, 43: 361-383.

Ferreiro, Manuel (2016d): «Materiais para unha revisión crítica da segmentación de é no texto das cantigas profanas galego-portuguesas», en Sanchez Rei, Xosé Manuel & Marques, Maria Aldina (orgs.), As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência: 39-65. Braga: Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho / Edições Húmus.Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1996a): Cantigas de amigo. Antoloxía: lírica galego-portuguesa medieval. Vigo: A Nosa Terra.

Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1996b): Cantigas de escarnho e de maldizer e outras híbridas e dos xéneros menores. Vigo: A Nosa Terra.

Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1996c): Cantigas de amor. Antoloxía: lírica trovadoresca galego-portuguesa medieval. Vigo: A Nosa Terra.

Ferreiro, Manuel & Martínez Pereiro, Carlos P. & Tato Fontaíña, Laura (eds.) (2007): Normas de edición para a poesía trobadoresca galego-portuguesa / Guidelines for the Edition of Medieval Galician-Portuguese Troubadour Poetry. A Coruña: Universidade da Coruña.

Fiaño Gándaras, Teresa & alii (1988): «As cantigas de Pero Larouco», en Beltrán, Vicente (ed.): Actas del I Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Santiago de Compostela, 2 al 6 de Diciembre de 1985): 281-288. Barcelona: PPU.

Fidalgo, Elvira (2009): De amor y de burlas: antología de la poesía medieval gallego-portuguesa.Vigo: Nigra Trea.

Figueiredo, Cândido de (1978 [1899]): Dicionário da Língua Portuguesa. Lisboa: Livraria Bertrand.

Filgueira Valvere, Xosé (1992): Estudios sobre lírica medieval. Traballos dispersos (1925-1987). Vigo: Galaxia.

Finazzi-Agrò, Ettore (1979): Il Canzoniere di Johan Mendiz de Briteyros. L’Aquila: Japadre Editore.

Fonseca, Fernando Venâncio Peixoto da (1971 [1961]): Clássicos Portugueses. Trechos Escolhidos. Cantigas de escárnio e maldizer dos Trovadores Galego-Portugueses. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Fonseca, Fernando Venâncio Peixoto da (1995): Crónica da Tomada de Lisboa. Lisboa: Imp. Tipografia da Associação dos Deficientes das Forças Armadas.

Fonseca, Fernando Venâncio Peixoto da (2000): Crónicas Breves e Memórias Avulsas de S. Cruz de Coimbra. Lisboa: Ed. do Autor.

Fonseca, Fernando Venâncio Peixoto da (2001): Glossário Etimológico das Crónicas Portuguesas dos Portugaliae Monumenta Historica. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Frank, István (1966): Répertoire Métrique de la Poésie des troubadours. París: Librairie Honoré Champion.

Fregonese, Roberta (ed.) (2007): Joham Vaazquiz de Talaveyra, Poesie e tenzoni. Milano: Spolia.

García y García, Antonio (dir.) (1982): Synodicon Hispanum. II. Portugal. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.

García-Sabell Tormo, Teresa (1990): Léxico francés nos cancioneiros galego-portugueses. Revisión Crítica. Vigo: Galaxia.

Gaspar Porras, Silvia (1995): Libro dos Cantares de Afons’Eanes do Coton. Santiago de Compostela: Concello de Negreira.

Godefroy, Frédéric (1982 [1891-1902]): Dictionnaire de l’ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle. Genève - Paris: Slatkine.

Gomes, Saul António (1998): Visitações a Mosteiros Cistercienses em Portugal. Séculos XV e XVI. Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR).

Gomes, Saul António (2002): Fontes Históricas e Artísticas do Mosteiro e da Vila da Batalha (Séculos XIV a XVII). Lisboa: Instituto Português do Património Arquitectónico (IPPAR) [2 vols.].

Gonçalves, Elsa (1976): «[Recensión de] Vinceno Minernivi, Le poesie di Ayras Carpancho, estr. dagli «Annali dell’Istituto Universitario Orientale - Sezione Romanza», XVI, 1, Napoli 1974, pp. 93 («Publicazioni della Sezione Romanza dell’Istituto Universitario Orientale». Testi, VII)», Cultura Neolatina, XXXVI: 121-128.

Gonçalves, Elsa (1993): «Tradição manuscrita da poesia lírica», en Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, 627-632. Lisboa: Caminho.

Gonçalves, Elsa (2016): De Roma ata Lixboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses. Ed. de Dionísio, João & Monteagudo, Henrique & Ramos, Maria Ana. A Coruña: Real Academia Galega.

Gonçalves, Elsa & Ramos, Maria Ana (1983): A lírica galego-portuguesa (Textos escolhidos). Lisboa: Ed. Comunicação.

González González, Manuel (2006): «Vocabulario histórico do galego do Profesor J. L. Pensado», Boletín da Real Academia Galega, 367: 201-236.

González Martínez, Déborah (2012a): O cancioneiro de Fernan Fernandez Cogominho. Estudo e edición crítica. Santiago de Compostela: USC (Anexo 69 de Verba).

González Martínez, Déborah (2012b): «As tensos de Paai Soares de Taveiros. Edición e estudo de B142 e B144», Verba, 39: 245-272.

González Martínez, Déborah (2013): «Esta tenzon fezeron Pero da Ponte e Afonso Anes do Coton. Edição e estudo do debate B969 / V556», Carte Romanze 1/1: 13-43.

González Martínez, Déborah (2015): «As findas do debate entre Meen Rodriguiz Tenoiro e Juião Bolseiro (B403bis-V14)», Verba, 42: 403-428.

González, Déborah (2016): «As cantigas de Pero Velho de Taveirós. Edición e estudo», en Corral Díaz, Esther & Fidalgo Francisco, Elvira & Lorenzo Gradín, Pilar (eds.), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, 441-451. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

González, Déborah (2018): El arte de trovar de amor. Nuno Eanes Cerzeo y su producción poética. Edición y estudio de D. González. Estudio biográfico de J. A. Souto Cabo. Alessandria: Edizioni dell’Orso.

González, Tomás (2009): Censo de Poblacion de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el Siglo XVI. Valladolid: Maxtor [ed. facsimilar].

González Vázquez, Marta (1996): El arzobispo de Santiago: una instancia de poder en la Edad Media (1150-1400). Sada: Ediciós do Castro.

Gutiérrez García, Santiago (2001): «O Marot haja mal-grado: lais de Bretanha, ciclos en prosa e recepción da materia de Bretaña na Península Ibérica», Boletín Galego de Literatura, 25: 35-49.

Gutiérrez García, Santiago (2007): «La poética compositiva de los Lais de Bretanha: Amor, des que m’á vós cheguei y los lais anónimos de la Post-Vulgata», Revista de poética medieval, 19: 93-113. 

Houaiss, Antônio & Villar, Mauro de Salles (2001): Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva.

Indini, Maria Luisa (ed.) (1978): Bernal de Bonaval, Poesie. Bari: Adriatica Editrice.

Jensen, Frede (1992): Medieval Galician-Portuguese poetry: an anthology. New York-London: The Garland Library of Medieval Literatura.

Juárez Blanquer, Aurora (1988): Cancionero de Pero da Ponte. Granada: Ediciones TAT.

Kremer, Dieter (2013): «Aproximação ao léxico histórico do português (I)», en Álvarez, Rosario & Martins, Ana Maria & Monteagudo, Henrique & Ramos, Maria Ana (eds.): Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro: 195-224. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Lagares, Xoán Carlos (2000): E por esto fez este cantar. Sobre as rubricas explicativas dos cancioneiros profanos galego-portugueses. Santiago de Compostela: Laiovento.

Lanciani, Giulia (1974): «Ayras Veaz o il trovatore dimezzato», Cultura Neolatina, XXXIV: 99-115.

Lanciani, Giulia (1977): Il canzoniere di Fernan Velho. Edizione critica, con introduzione, note e glossario. L’Aquila: Japadre Editore.

Lanciani, Giulia & Tavani, Giuseppe (1995): As cantigas de escarnio. Vigo: Xerais.

Landeira Yrago, Xosé (1975): Dos devanceiros ao dezaoito. Vigo: Galaxia.

Lang, Henry R. (1972 [1894]): Das Liederbuch des Königs Denis von Portugal. Hildesheim - New York: Georg Olms Verlag (Ed. facsimilar).

Lapa, Manuel Rodrigues (1970 [1965]): Cantigas d’Escarnho e de Mal Dizer dos Cancioneiros Medievais Galego-Portugueses. Vigo: Galaxia.

Lapa, Manuel Rodrigues (1976 [1940]): Crestomatia Arcaica. Selecção, prefácio e notas de ... Lisboa: Sá da Costa.

Lapa, Manuel Rodrigues (1982 [1929]): «O texto das cantigas d’amigo», en Miscelânea de Língua e Literatura Portuguesa Medieval: 141-195. Coimbra: Coimbra Editora.

Lapa, Manuel Rodrigues (1982 [1954]): «Nótulas trovadorescas», en Miscelânea de Língua e Literatura Portuguesa Medieval: 263-272. Coimbra: Coimbra Editora.

Lapa, Manuel Rodrigues (1982): Miscelânea de Língua e Literatura Portuguesa Medieval. Coimbra: Universidade.

Lapa, Manuel Rodrigues (ed.) (1931): Livro de Falcoaria de Pero Menino. Publicado, com introdução, notas e glossário por ... Coimbra: Imprensa da Universidade.

Larson, Pär (2018): La lingua delle cantigas. Grammatica del galego-portoghese. Roma: Carocci editore.

Leal, Maria José da Silva & Domingues, José D. Garcia (1984): Livro do Almoxarifado de Silves (Século XV). Identificação e transcrição de Maria José da Silva Leal. Notas, Observações e Comentários de José D. Garcia Domingues. Silves: Câmara Municipal de Silves.

Littera = Lopes, Graça Videira (ed. coord.) (2016): Cantigas medievais galego-portuguesas. Corpus integral profano. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Locus Criticus. Crítica textual en rede: http://locuscriticus.webs.uvigo.es/

Longo, Nicoletta (ed.) (2003): Dom Afonso Sanchez, Le poesie. Edizione critica, introduzione, note e glossario. Roma: Bagatto Libri.

Lopes, António da Costa (1963): «Martim de Ginzo, jogral português», O Distrito de Braga, 1/2: 53-73.

Lopes, Graça Videira (2002): Cantigas de Escárnio e Maldizer dos Trovadores e Jograis Galego-Portugueses. Lisboa: Estampa.

Lopes, Graça Videira & Ferreira, Manuel Pedro & Silvestre, Paulo (2015): Cantigas de Trovadores. De amigo, de amor, de maldizer. [Lisboa]: A Bela e o Monstro Edições.

López-Aydillo, Eugenio (1914): Las mejores poesías gallegas recopiladas, prologadas y cuidadosamente anotadas por Eugenio López-Aydillo. Madrid: Imprenta Artística Española.

López Carreira, Anselmo (2005): O reino medieval de Galicia. Vigo: A Nosa Terra.

Lorenzo, Ramón (1975): Traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. Vol. I. Introducción, texto anotado e índice onomástico. Vol. II. Glosario. Ourense: Instituto de Estudios Orensanos «Padre Feijoo».

Lorenzo, Ramón (1985): Cronica Troiana. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Lorenzo Gradín, Pilar (1991): «La malcasada de Don Denis: la adaptación como renovación», Revista de Literatura Medieval, 3: 117-128.

Lorenzo Gradín, Pilar (1992): La canción de mujer en la lírica medieval. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Lorenzo Gradín, Pilar (1995): «“Mester con pecado”, la juglaría en la Península Ibérica», Versants, 28: 99-129.

Lorenzo Gradín, Pilar (1996): «Gomez Garcia, abade de Valadolide», en Lucía Mejías, José Manuel & Alvar Ezquerra, Carlos (coords.), La literatura en la época de Sancho IV. Actas del Congreso Internacional «La Literatura en la Época de Sancho IV (Alcalá de Henares, 21-24 de febrero de 1994): 213-226. Alcalá de Henares: Universidad.

Lorenzo Gradín, Pilar (2013): Los lais de Bretanha: de la compilación en prosa al cancionero», e-Spania (en liña): <http://e-spania.revues.org/22767>

Lorenzo Gradín, Pilar (ed.) (2008): Don Afonso Lopez de Baian, Cantigas. Alessandria: Edizioni dell’Orso.

Lorenzo Gradín, Pilar (2013): «Los lais de Bretanha: de la compilación en prosa al cancionero», e-Spania [En ligne], 16 | décembre 2013, mis en ligne le 20 décembre 2013: http://journals.openedition.org/e-spania/22767

Lorenzo Gradín, Pilar & Marcenaro, Simone (2010): Il canzoniere del trovarore Roi Queimado. Alessandria: Edizioni dell’Orso.

LPGP = Brea, Mercedes (coord.) (1996): Lírica profana galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia

Lucas, Maria Clara de Almeida (1988): Ho Flos Sanctorum em Lingoagẽ: os Santos Extravagantes. Lisboa: INIC.

Lucas Álvarez, Manuel & Lucas Domínguez, Pedro (1996): El priorato benedictino de San Vicenzo de Pombeiro y su colección diplomática en la Edad Media. Sada: Ed. do Castro.

Macchi, Giulano (1966): «Le poesie di Roy Martinz do Casal», Cultura Neolatina, XXVI: 129-157.

Macchi, Giuliano (ed.) (2004): Fernão Lopes, Crónica de D. Fernando. Edição crítica, introdução e índices de ... Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Machado, Elsa Paxeco & Machado, José Pedro (1949-1964): Cancioneiro da Biblioteca Nacional, antigo Colocci-Brancuti. Lisboa: Edição da Revista de Portugal) [8 vols.].

Machado, José Barbosa (2015): Dicionário dos Primeiros Livros Impressos em Língua Portuguesa. Braga: Edições Vercial. Dispoñíbel en <http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/dicionario/>

Machado, José Barbosa (ed.) (2003-2013): Tratado de Confissom [Chaves, 1489]. Edição e Estudo de ... Braga: Edições Vercial.

Machado, José Barbosa (ed.) (2007-2013): História do mui Nobre Vespasiano Imperador de Roma [Paris, c. 1475. Toledo, c. 1492. Lisboa, 1496. Sevilha, 1499]. Introdução, edição e lematização de ... Braga: Edições Vercial.

Machado, José Barbosa (ed.) (2008-2013): Evangelhos e Epístolas com suas Exposições em Romance [Porto, na oficina de Rodrigo Álvares, 1497]. Edição semidiplomática, introdução, lematização e notas de ... Braga: Edições Vercial.

Machado, José Pedro (1967 [1956-1959]): Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Lisboa: Ed. Confluência/Livros Horizonte [3 vols.].

Machado Filho, Américo Venâncio Lopes (2013): Dicionário etimológico do Português Arcaico. Salvador: Edufba.

Magalhães, Isabel Allegro de (coord.) (2007): História e Antologia da Literatura Portuguesa. Vol. I. Séculos XIII-XV, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Magán Abelleira, Fernando (1997): «Sobre algunos rasgos epigramáticos..., en Lucía Megías, José Luis (ed.), Actas del VI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Alcalá de Henares, 12-16 de septiembre de 1995): II, 957-965. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá.

Magán Abelleira, Fernando & Ron Fernández, Xosé Xabier (1999): «Algunhas consideracións ecdóticas e hermenéuticas sobre a cantiga “Don Gonçalo, pois queredes ir daqui pera Sevilha” (B 466) de Alfonso X o Sabio», Revista de poética medieval, 3: 131-145.

Magne, Augusto (1931): «Um trovador do periodo post-dionisiano. Dom Afonso Sanches [1279-1329]», Revista de Philologia e de Historia, I: 58-88.

Magne, Augusto (1944): A Demanda do Santo Graal. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional [3 vols.].

Majorano, Matteo (1979): Il canzoniere di Vasco Perez Pardal. Bari: Adriatica Editrice.

Maler, Bertil (1964): Orto do Esposo. Vol. III. Correcções dos vols. I e II, estudo das fontes e do estado da língua, glossário, lista dos livros citados e índice geral. Stockholm - Göteborg - Uppsala: Almquist & Wiksell.

Manso Porto, Carmen (1991): «El convento de Santa María de Valdeflores de Viveiro», Estudios Mindonienses, 7: 331-364.

Marcenaro, Simone (2013): Trovatori alla corte di Alfonso X. Afonso Mendez de Besteiros e Estevan Faian. Roma: Aracne Editrice.

Marcenaro, Simone (ed.) (2012a): Osoiro Anes, Cantigas. Edizione critica, traduzione, note e glossario. Roma: Carocci.

Marcenaro, Simone (ed.) (2012b): Pero Garcia Burgales, Canzoniere. Poesie d’amore, d’amico e di scherno. Alessandria: Edizione dell’Orso.

Marcenaro, Simone (ed.) (2015): Afonso Anes do Coton, Cantigas. Edizione critica, traduzione, note e glossario. Roma: Carocci.

Marcerano, Simone (2006): Canti di scherno e maldicenza. Alessandría: Edizoni dell’Orso.

Mariño Paz, Ramón (2000): «Cronoloxía da regularización dos temas de perfecto dos verbos valer e doer en galego», en Rodríguez, José Luís (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero: I, 699-711. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia / Universidade de Santiago de Compostela.

Marroni, Giovanna (1968): «Le poesie di Pedr’ Amigo de Sevilha», Annali dell’Istituto Universitario Orientale, X: 189-340.

Martín Gaite, Carmen & Ruíz Tarazona, Andrés (1972): Ocho siglos de poesía gallega. Madrid: Alianza Editorial.

Martín Pérez (2012-2013): Livro das Confissões. Edição semidiplomática, introdução e notas de José Barbosa Machado e Fernando Alberto Torres Moreira. Braga: Edições Vercial.

Martínez López, Ramón (ed.) (1963): General Estoria. Versión gallega del siglo XIV. Oviedo: Universidad de Oviedo.

Martínez Martínez, Faustino (2006): «De amor y de feudos: Lectura jurídica del Cancioneiro de Ajuda», Foro, Nueva época, 3: 159-222.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1992): As cantigas de Fernan Paez de Tamalancos. Edición crítica con introdución, notas e glosário. Santiago de Compostela: Laiovento.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1993): «Nova proposta textual da cantiga B 1528 de Gil Perez Conde. Frustração amorosa e blasfémia», en Nascimento, Aires A. & Ribeiro, Cristina Almeida (orgs.), Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval: 214-221. Lisboa: Edições Cosmos / AHLM.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1998): «“Todos dizen que Deus nunca pecou...”. Da deriva heterodoxa», en Polo Reino de Galiza, 18: 38-64. Vigo, A Nosa Terra.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (1999): A indócil liberdade de nomear (Por volta da «interpretatio nominis» na literatura trovadoresca. A Coruña: Espiral Maior.

Matalobos, Manuel Celso (1989): Escolma poético-musical galega. Santiago de Compostela: Velograf S. A.

Mateus, Maria Helena Mira (ed.) (2010 [1970]): Vida e Feitos de Júlio César. Edição crítica da tradução portuguesa quatrocentista de «Li fet des romains» por ... Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian [3 vols.].

Mattoso, José (ed.) (1980): Portugalia Monumenta Historica. Nova Série. Volume II. Livro de Linhagens do Conde D. Pedro. Edição crítica por José Mattoso. Lisboa: Academia das Ciências [2 tomos].

Mattoso, José & Piel, Joseph (eds.) (1980): Portugalia Monumenta Historica. Nova Série. Volume I. Livros Velhos de Linhagens. Edição crítica por Joseph Piel e José Mattoso. Lisboa: Academia das Ciências.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (1966): O cancioneiro de Pero Meogo. Vigo: Galaxia.

Menéndez Pidal, Ramón (1954 [1908-1912]): Cantar de Mio Cid. Texto, gramática y vocabulario. II. Vocabulario. Madrid: Espasa-Calpe.

Mettmann, Walter (1966): «Zu Text und Inhalt der altportugiesischen Cantigas d'escarnho e de mal dizer», Zeitschrift für romanische Philologie, 82: 308-319.

Mettmann, Walter (1972): Cantigas de Santa Maria. Vol. IV: Glossário. Coimbra: Universidade.

Mettmann, Walter (ed.) (1986-1989), Alfonso X el Sabio, Cantigas de Santa Maria. Madrid: Castalia [3 vols.].

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (ed.) (1989 [1885]): Poesias de Francisco de Sá de Miranda. Edição de... Reprodução em fac-símile do exemplar com data de 1885 da Biblioteca Nacional. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (1900-1901): «Lais de Bretanha», Revista Lusitana, VI: 1-43.

Michaëlis de Vasconcellos, Carolina (1990 [1904]): Cancioneiro da Ajuda, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1990 [reimpressão da edição de Halle, 2 vols].

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (2004 [1896-1905]): Glossas Marginais ao Cancioneiro Medieval Português. Ed. de Vieira, Yara Frateschi & Rodríguez, José Luís & Morán Cabanas, M. Isabel & Souto Cabo, José António. Coimbra: Universidade.

Michaëlis de Vasconcelos, Carolina (1922): «Glossário», en Cancioneiro da Ajuda, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1990 [reimpressão da edição de Halle de 1904].

Minervini, Vincenzo (1974): Le poesie di Ayras Carpancho. Napoli: s.l.

Miranda, José Carlos Ribeiro (2004): Aurs mesclatz ab argen. Sobre a primeira geração de trovadores galego-portugueses. Porto. Edições Guarecer.

Miranda, José Carlos Ribeiro (dir.) & Ailenii, Simona & Correia, Isabel & Laranjinha, Ana Sofia & Rabaçal, Eduarda (eds.) (2016): Estória do Santo Graal. Livro Português de José de Arimateia. Porto: Estratégias Criativas.

Molteni, Enrico (1880): Il canzoniere portoghese Colocci-Brancuti pubblicato nelle parti che completano il codice vaticano 4803. Halle a.S.: Max Niemeyer Editore.

Monaci, Ernesto (1875): Il canzoniere portoghese della Biblioteca Vaticana. Halle a.S.: Max Niemeyer Editore.

Mongelli, Lênia Márcia (2009): Fremosos Cantares. Antologia da lírica medieval galego-portuguesa. São Paulo: Martins Fontes.

Monteagudo Romero, Enrique (1984): «Apéndice I. Textos e notas», en Armando Cotarelo Valledor (1934), Cancionero de Payo Gómez Chariño, almirante y poeta (siglo XIII): 305-381. Madrid: Librería General de Victoriano Suárez [Ed. facsimilar: Santiago de Compostela: Xunta de Galicia].

Monteagudo, Henrique (1994): «Subxuntivo futuro / indicativo presente na prótase das oracións condicionais do galego medieval», en Lorenzo Vázquez, Ramón (ed.), Actas do XIX Congreso Internacional de Lingüística e Filoloxía Románicas: VI, 337-352. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Monteagudo, Henrique (1998): O son das ondas. Mendiño, Martín Codax, Johán de Cangas. Xograres da beiramar. Vigo: Galaxia.

Monteagudo, Henrique (2008): Letras primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Monteagudo, Henrique (2013): «“Cuita grand’e cuidado”» (A 32) / “Coita grand’e coydado” (B 174). Estratigrafía da variación lingüística nos cancioneiros trobadorescos”. Boletín da Real Academia Galega, 374: 209-299.

Monteagudo, Henrique (2014): «Segudar, non segurar: “Da ren que mays amey / Daquela me segudades” (Osoyro Anes, B 40)». Washington, DC: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, 2. Dispoñíbel en: https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2014/12/Monteagudo-Segudar-Article.pdf

Monteagudo, Henrique (ed.) (2017): Martin Codax, Cantigas. Vigo: Galaxia / Consello Social - Universidade de Vigo.

Montero Curiel, Pilar & Montero Curiel, María Luisa (2005): El léxico animal del Cancionero de Baena. Madrid: Iberoamericana.

Montero Santalha, José-Martinho (2004): «As cantigas do Rei Dom Denis (edição digital) [2004]». Dispoñíbel en <https://www.academia.edu/15195254/As_cantigas_do_rei_Dom_Denis_edi%C3%A7%C3%A3o_digital_2004_>

Montero Santalha, José-Martinho (2007): «Um artigo inédito de José Maria Álvarez Blázquez sobre o trovador Airas Moniz d’ Asma», Agália, 91-92: 9-38.

Montero Santalla, José Martinho (1992): «A cantiga «Dissérom-m’hoj’, ai amiga, que nom» (Bc 838, V 424), de Paai Gómez Charinho († ca 1295), e a sua expressom jogar bem/mal (a alguém)», Agália, 29: 61-102.

Montero Santalla, José-Martín (2000): As Rimas da Poesia Trovadoresca Galego-Portuguesa: Catálogo e Análise, Tese de Doutoramento (inédita), Universidade da Coruña.

Morabito, Maria Teresa (1987): «Le due cantigas d’amigo di Estevam Coelho», Revista da Biblioteca Nacional, Lisboa, série 2ª, 2 (1): 7-21.

Moura, Caetano Lopes de (1847): Cancioneiro d’Elrei D. Diniz, pela primeira vez impresso sobre o manuscripto da Vaticana. Paris: Em Casa de J. P. Aillaud.

Navaza, Gonzalo (2012): «A grafía do fonema prepalatal fricativo xordo en topónimos e apelidos galegos», Estudos de Lingüística Galega, 4: 169-185.

Nemésio, Vitorino (1961 [1949]): A Poesia dos Trovadores. Antologia. Selecção e introdução de ... Lisboa: Livraria Bertrand.

Niermeyer, J. F. (1993): Mediae Latinitatis Lexicon Minus. Leiden: E. J. Brill.

Nobiling, Oskar (2007 [1907]): As cantigas de D. Joan Garcia de Guilhade e estudos dispersos. Ed. organizada por Yara Frateschi Vieira. Niterói-RJ: EdUFF.

Nunes, Irene Freire (1986): Coronica Troiana em Limguajem Purtuguesa. Lisboa: Colibri.

Nunes, José Joaquim (1919): «Don Pero Gomez Barroso, trovador português no século XIII», Boletín de la Real Academia Gallega, 130: 265-268; 132: 321-325; 133: 7-10.

Nunes, José Joaquim (1928-1929): «Contribuição para um dicionario da lingua portuguesa arcaica», Revista Lusitana, 27: 5-79.

Nunes, José Joaquim (1931): «Cantigas de Martim Codax, presumido jogral do século XIII», Revista Lusitana, XXIX: 5-32.

Nunes, José Joaquim (1932): Florilégio da Literatura Portuguesa Arcaica trechos, coligidos em obras escritas desde o comêço do século XIII até os primeiros anos do século XVI. Lisboa: Imprensa Nacional.

Nunes, José Joaquim (1959 [1921]): Crestomatia Arcaica: excertos da literatura portuguesa desde o que máis antigo se conhece até ao século XVI: acompanhados de introdução gramatical, notas e glossário. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Nunes, José Joaquim (1972 [1932]: Cantigas de Amor dos Trovadores Galego-Portugueses. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro.

Nunes, José Joaquim (1973 [1926-28]): Cantigas de Amigo dos Trovadores Galego-Portugueses. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro. 

Nunes, Eduardo Alexandre Borges (1981): Abreviaturas Paleográficas Portuguesas. Lisboa: Faculdade de Letras.

Oliveira, António Resende de (1994): Depois do espectáculo trobadoresco. A estrutura dos cancioneiros peninsulares e as recolhas dos séculos XIII e XIV. Lisboa: Colibri. 

Oliveira, António Resende de (2001): O trovador galego-português e o seu mundo. Lisboa: Notícias. 

Oliveira, Corrêa de & Machado, Luís Saavedra (1969): Textos portugueses medievais. Coimbra: Coimbra Editora.

Oviedo y Arce, Eladio (1917): El genuino «Martín Codax», juglar gallego del siglo XIII segun un apógrafo trescentista de su «cancionero». Coruña: Litografía e imprenta Roel.

Pagani, Walter (1971): «Il Canzoniere di Estevan da Guarda», Studi Mediolatini e Volgari, XIX, 53-179.

Panunzio, Saverio (ed.) (1992 [1967]): Pero da Ponte, Poesías. Vigo: Galaxia.

Pardo de Neyra, Xulio (2005): Martin de Padrozelos, o primeiro trobador da lírica galego-portuguesa? Noia: Toxosoutos.

Paredesa, Juan (2001): El cancionero profano de Alfonso X el Sabio. Edición crítica con introducción, notas y glosario. Roma: Japadre Editore.

Paredesb, Juan (2010a): El cancionero profano de Alfonso X el Sabio. Edición crítica con introducción, notas y glosario. Santiago de Compostela: USC (Anexo 66 de Verba).

Paredes, Juan (ed.) (2010b): Alfonso X el Sabio, Poesía. Cantigas de amigo, de amor y de escarnio y maldecir. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

Pedro, Susana (2016 [2004]): «Análise paleográfica das anotações marginais e finais no Cancioneiro da Ajuda» [relatorio presentado no Colóquio Cancioneiro da Ajuda (1904-2004). Lisboa, 11-13 de Novembro de 2004]. Dispoñíbel en http://www.fcsh.unl.pt/philologia/Pedro2004_AnalisePaleografica.pdf

Pellegrini, Silvio (1928): Auswahl altportugiesischer Lieder. Halle / Saale. 

Pellegrini, Silvio (1959 [1928]): «Due poesie d’Alfonso X», en Studi su trove e trovatori della prima lirica ispano-portoghese: 94-116. Bari: Adriatica Editrice.

Pellegrini, Silvio (1959 [1928]): «I “lais” portoghesi del codice vaticano 7182», en Studi su trove e trovatori della prima lirica ispano-portoghese: 184-199. Bari: Adriatica Editrice.

Pellegrini, Silvio (1969): Il canzoniere di D. Lopo Liáns [Da «Annali - Sezione Romanza» dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli XI]. Napoli: s.l.

Pellegrini, Silvio (1977), Varietà romanze. Bari: Adriatica Editrice.

Pena, Xosé Ramón (1990): Literatura Galega Medieval. Vol. II. Antoloxía de textos comentados (lírica e prosa). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Pena, Xosé Ramón (1992): Manual e antoloxía da Literatura Galega Medieval. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Pensado, José Luis (ed.) (1958): Miragres de Santiago. Madrid: Revista de Filología Española – Anejo LXVIII.

Pereira, Gabriel (1909): «Livro d’alveitaria do Mestre Giraldo», Revista Lusitana XII: 2-62.

Pérez Barcala, Gerardo (2013): A tradución galega do Liber de medicina equorum de Giordano Rufo. A Coruña: Fundación Barrié.

Piccat, Marco (1989): «Le cantigas d'amor di Bonifacio Calvo», Zeitschrift für Romanische Philologie, 105: 161-177.

Piccat, Marco (1995): Il canzoniere di Don Vasco Gil. Bari: Adriatica Editrice.

Piccolo, Francesco (1951): Antologia della lirica d’amore gallego-portoghese. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

Pichel Gotérrez, Ricardo (2014): A Historia Troiana (BMP ms. 558). Edición e estudo histórico-filolóxico. Universidade de Santiago de Compostela, Tese de doutoramento (inédita).

Piel, Joseph M. (1986 [1944]): Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela que fez El-Rey Dom Eduarte. Ed. crítica. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda (ed. facsimilar).

Pimpão, Álvaro Júlio da Costa (1942): Cantigas d’el-rei D. Dinis. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Pousada Cruz, Miguel Á. (2013): O cancioneiro de Nuno Fernandez Torneol. Edición crítica (en formato impreso e electrónico) e estudo, Tese de Doutoramento (inédita), Universidade de Santiago de Compostela.

Pousada Cruz, Miguel Ángel (2015): «Las “cantigas” de Sancho Sanchez, Clérigo», Estudios Románicos, 24: 173-197.

Querido, Andreia (2016): O cancioneiro de Airas Engeitado, trovador. Edição crítica e estudo. Lisboa. Bibliotrónica Portuguesa. Dispoñíbel en <http://www.bibliotronicaportuguesa.pt/originais/>

Radulet, Carmen M. (ed.) (1979), Estevam Fernandez d’Elvas, Il canzoniere. Bari: Adriatica Editrice.

Ramos, Maria Ana (1988): «Um provençalismo no Cancioneiro da Ajuda: senner», en Kremer, Dieter (ed.), Homenagem a Joseph M. Piel por ocasião do seu 85º aniversário: 621-637. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

Ramos, Maria Ana (2009): «Transmissão e apropriação linguística na poesia medieval “ne m’en chal[t]”», Floema, 5: 103-125.

Real Academia Española (1726-1739): Diccionario de Autoridades [= Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, y otras cosas convenientes al uso de la lengua [...]. Madrid: Imprenta de Francisco del Hierro].  Dispoñíbel en <http://web.frl.es/DA.html>

Real Academia Española (2014): Diccionario de la lengua española. Dispoñíbel en <http://dle.rae.es>

Reali, Erilde (1962): «Il Canzoniere di Pedro Eanes Solaz», Annali dell’Istituto Universitario Orientale, IV: 167-195.

Reali, Erilde (1964): Le “cantigas” di Juyão Bolseyro. Napoli: Publicazioni de la Sezione Romanza dell’Istituto Universitario Orientale.

Reckert, Stephen & Macedo, Helder (1980): Do Cancioneiro de Amigo. Lisboa: Assírio & Alvim.

Rios Milhám, José (2017): Lírica trovadoresca em língua portuguesa. Exercícios ecdóticos I [Cantigas 1-167] <https://www.academia.edu/33877336/L%C3%ADrica_trovadoresca_em_l%C3%ADngua_portuguesa._Exerc%C3%ADcios_ecd%C3%B3ticos_1_>

Rios Milhám, José (2018a): Lírica trovadoresca em língua portuguesa. Exercícios ecdóticos II [Cantigas 168-334] <https://www.academia.edu/35725108/L%C3%ADrica_trovadoresca_em_l%C3%ADngua_portuguesa._Exerc%C3%ADcios_ecd%C3%B3ticos_2_>

Rios Milhám, José (2018b): Lírica trovadoresca em língua portuguesa. Exercícios ecdóticos III [Cantigas 335-505] <https://www.academia.edu/37014591/L%C3%ADrica_trovadoresca_em_l%C3%ADngua_portuguesa._Exerc%C3%ADcios_ecd%C3%B3ticos_3_>

Riquer, Martín de (1983): Los trovadores. Historia literaria y textos. Barcelona: Ariel [3 vols.].

Rivas Quintas, Eligio (1978): Frampas. Contribución al diccionario gallego. Salamanca: CEME.

Roberts, Kimberley S. (1940): Orghography, Phonology and Word Study of The Leal Conselheiro. Philadelphia: Lancaster Press.

Rodríguez Guerra, Alexandre (2013): «Unha corrección marxinal do Cancioneiro da Ajuda nada marxinal», Revista Galega de Filoloxía, 14: 161-199.

Rodríguez, José Luís (1980): El cancionero de Joan Airas de Santiago. Edición y estudio. Santiago de Compostela: USC (Anexo 12 de Verba).

Rodríguez, José Luís (1983): «Castelhanismos no galego-português de Afonso X, o Sábio», Boletim de Filologia, Lisboa, 28: 7-19.

Romaní Martínez, Miguel (1989): Colección Diplomática do Mosteiro cisterciense de Santa Maria de Oseira (Ourense). Santiago de Compostela, Tórculo Edicións.

Ron Fernández, Xosé Xabier (1998): «Johan Jograr, morador en León. Edición crítica e estudio das súas cantigas», en Chas Aguión, Antonio & Pampín Barral, Mercedes & Pena Sueiro, Nieves & Campos, Begoña & Parrilla García, Carmen & Camos, Mar (eds.), Edición y anotación de textos. Actas del I Congreso de Jóvenes Filólogos (A Coruña, 25-28 de septiembre de 1996): II, 583-606. A Coruña: UDC.

Sánchez de Vercial, Clemente (2005-2013): Sacramental [Chaves, 1488]. Edição semidiplomática, introdução, lematização e notas de José Barbosa Machado. Braga: Edições Vercial.

Sánchez-Prieto Borja, Pedro (1988): Cómo editar los textos medievales. Criterios para su presentación gráfica. Madrid: Arco Libros.

[Seoane, Luís] (1941): Poesía gallega medioeval de los siglos XII al XV. Buenos Aires: Emecé Editores.

Sharrer, Harvey L. (1991): «Fragmento de Sete Cantigas d’Amor de D. Dinis, Musicadas – uma Descoberta», en Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval, I: 13-29. Lisboa: Edições Cosmos.

Sharrer, Harvey L. (1994): «The Acclimatization of the Lancelot-Grail Cycle in Spain and Portugal», en Kibler, William W. (ed.), The Lancelot-Grail Cycle: Text and Transformation: 175-190. Austin: University of Texas Press.Simões, Manuel (1991): Il Canzoniere di D. Pedro, conte di Barcelos. L’Aquila: Japadre Editore.

Sodré, Paulo R. (1998): Um trovador na berlinga: As cantigas de amigo de Nuno Fernandez Torneol. Cotia/SP: Íbis.

Souto Cabo, José António (2012): Os cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às origens socioculturais da lírica galego-portuguesa. Niterói: EdUFF.

Souto Cabo, José António & Vieira, Yara Frateschi, «Para um novo enquadramento histórico-literário de Airas Fernandes, dito “Carpancho”», Revista de Literatura Medieval, 16: 221-277.

Souto Cabo, José António (2008): Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII. A Coruña: Monografía 5 da Revista Galega de Filoloxía.

Spaggiari, Barbara (1980): «Il canzoniere di Martim Codax», Studi Medievali, 3ª serie, XXI (1): 367-409.

Spampinato Beretta, Margherita (ed.) (1987): Fernan Garcia Esgaravunha, Canzoniere. Napoli: Liguori Editore.

Spina, Segismundo (1972): A lírica trovadoresca (Estudo. Antologia crítica. Glossário). Rio de Janeiro: Grifo.

Spina, Segismundo (1983): As cantigas de Pero Mafaldo. Rio de Janeiro / Fortaleza: Tempo Brasileiro / Universidade Federal do Ceará.

Stegagno Picchio, Luciana (1979 [1962]): «As cantigas de amor de Vidal, judeu de Elvas», en A Lição do Texto. Filologia e Literatura. I. Idade Média: 67-93. Lisboa: Edições 70.

Stegagno Picchio, Luciana (1979 [1966]): «Os alhos verdes (Uma cantiga de escarnho de Johan de Gaya)», en A Lição do Texto. Filologia e Literatura. I. Idade Média: 95-110. Lisboa: Edições 70.

Stegagno Picchio, Luciana (1979 [1975]): «O papagaio e a pastora: filtros de hoje para textos medievais», en A Lição do Texto. Filologia e Literatura. I. Idade Média: 27-66. Lisboa: Edições 70.

Stegagno Picchio, Luciana (ed.) (1968): Martin Moya, Le poesie. Roma: Edizioni dell’Ateneo.

Tato Fontaíña, Laura (2007): O cancioneiro de Pero Meendiz da Fonseca. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Tavani, Giuseppe (1963): «Appunti sulla grafia e la pronuncia del portoghese medievale», Convivium, 31: 214-216.

Tavani, Giuseppe (ed.) (1964): Lourenço, Poesie e tenzoni. Edizione, introduzione e note. Modena: Società Tipografica Editrice Modenese.

Tavani, Giuseppe (1967a): Repertorio metrico della lirica galego-portoghese. Roma: Edizioni dell’Ateneo.

Tavani, Giuseppe (1967b): «La tradizionne manoscritta della lirica galego-portoghese», Cultura Neolatina, XXVII: 41-94.

Tavani, Giuseppe (1986): A poesía lírica galego-portuguesa. Vigo: Galaxia.

Tavani, Giuseppe (1988a): «Elementos narrativos e dramáticos no cancioneiro de Johan Nunez Camanez», en Ensaios Portugueses. Filologia e Linguística: 244-257. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda.

Tavani, Giuseppe (1988b): «As duas versões de uma cantiga de Pedr’Eanes Solaz», en Ensaios Portugueses. Filologia e Linguística: 350-360. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda.

Tavani, Giuseppe (1989): …Tódalas augas. Presentación e selección de Poesía Medieval Galego-Portuguesa. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Tavani, Giuseppe (1990): A Poesia Lírica Galego-Portuguesa. Lisboa: Editorial Comunicação.

Tavani, Giuseppe (1992 [1963]): A poesía de Airas Nunez. Vigo: Galaxia.

Tavani, Giuseppe (1997): «Para uma leitura da cantiga de maldizer de Afonso X “Joan Rodriguiz foy osmar a Balteira” (RM 18,21, B 481, V 64)», en Sentido que a vida faz: estudos para Óscar Lopes: 493-496. Lisboa: Campo de Letras.

Tavani, Giuseppe (2004): Unha Provenza Hispánica. A Galicia medieval, forxa da poesía lírica peninsular. A Coruña: Real Academia Galega.

Tavani, Giuseppe (2007): «O texto medieval e as suas “misérias e desventuras”», Veredas, 8: 46-74.

Tavani, Giuseppe (2010): «Copistas, cancioneiros, editores. Tres problemas para a lírica galega medieval», en Arbor Aldea, Mariña & Guiadanes, Antonio F. (eds.), Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa: 55-67. Santiago de Compostela: USC (Anexo 67 de Verba).

Tavani, Giuseppe (2016a): «Glosas à margem de Ben sabia eu, mha senhor, de Alfonso X», en Corral Díaz, Esther & Fidalgo Francisco, Elvira & Lorenzo Gradín, Pilar (eds.), Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea: 887-892. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Tavani, Giuseppe (2016b): «Ancora su *abondanha. Un problema ecdotico nella lirica profana di Alfonso X», Verba, 43: 415-420.

Tavares, José Pereira (1961): Antologia de textos medievais. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora.

Tavares, M. & Miranda, Carlos (1987): Cantigas de Escárnio e Mal-Dizer. Sacavém: s. l. [Polimpresso].

Toriello, Fernanda (ed.) (1976): Fernand’ Esquyo, Le poesie. Bari: Adriatica Editrice.

Torres, Alexandre Pinheiro (1977): Antologia da Poesia Trovadoresca Galego-Portuguesa (Sécs. XII-XIV). Porto: Lello & Irmão Editores.

Trancoso, Gonçalo Fernandes (2013): Contos e histórias de proveito e exemplo. Introdução, estabelecimento do texto, glossário e notas por Fernando Ozorio Rodrigues. Niterói/RF: Editora da UFF.

Vallín, Gema (1995a): «“Filia de don Paay Moniz” de Rodeiro?», en Medioevo y Literatura. Actas del V Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Granada, 27 septiembre -1 octubre 1993): IV, 431-437. Granada, Universidad de Granada.

Vallín, Gema (1995b): Las cantigas de Pay Soarez de Taveirós. Estudio histórico y edición. Barcelona: Facultad de Letras - Universidad Autónoma de Barcelona.

Varela Jácome, Benito (1953): Poetas gallegos (Las mejores poesías). Santiago de Compostela: Porto y Cía - Editores.

Varela Sieiro, Xaime (2003): Léxico cotián na Alta Idade Media de Galicia: o enxoval- Sada: Ediciós do Castro.

Varnhagen, Francisco Adolfo de (1872 [1870]): Cancioneirinho de Trovas Antigas colligidas de um grande cancioneiro da Bibliotheca do Vaticano. Vienna: Tipographia I.E.R. do E.E. da Corte.

Vasconcellos, José Leite de (1959): Textos Arcaicos. Lisboa: Livraria Clássica Editora.

Vatteroni, Sergio (1988): «Appunti sul testo delle due cantigas di Caldeyron», Studi Mediolatini e Volgari, XXXIV: 155-181.

Veiga, Alexandre (1982): «Oír, col e outros casos de /ɔ/ en galego», Verba, 9: 153-200.

Veiga, Alexandre (1986): «Notas sobre algúns procesos reductivos de ditongos decrecentes en galego», Verba, 12: 301-311.

Vieira, Domingos (1871-1874): Grande Diccionario Portuguez ou Thesouro da Lingua Portugueza. Porto: Em Casa dos Editores Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes - Rio de Janeiro: A. A. da Cruz Coutinho / Pará: Antonio Rodrigues Quelhas [5 vols.].

Vieira, Yara Frateschi (org.) (1996): Antologia da poesia galega. Organização, seleção, introdução e notas. Campinas, SP: Editora da UNICAMP.

Vieira, Yara Frateschi (2000): «Pai Soarez de Taveirós e Peire Raimon de Tolosa», en Freixas, M. & Iriso, S. (eds.):  Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Santander: Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria & AHLM.

Vieira, Yara Frateschi & Morán Cabanas, Maria Isabel & Souto Cabo, José António (2015):  O caminho poético de Santiago. Lírica galego-portuguesa. São Paulo: Cosac Naify [Versión ampliada dun anterior volume publicado en 2011: O amor que eu levei de Santiago. Roteiro da lírica medieval galego-portuguesa. Noia: Toxosoutos].

Víñez Sánchez, Antonia (2004): El trovador Gonçal’Eanes Dovinhal. Estudio histórico y edición. Santiago de Compostela: USC (Anexo 55 de Verba).

Zapico Barbeito, María Pilar (2005): Colección diplomática do mosteiro de Santiago de Mens. Edición e estudo. Noia: Toxosoutos.

Zilli, Carmelo (ed.) (1977): Johan Baveca, Poesie. Bari: Adriatica Editrice.

Zurara, Gomes Eanes de (1997): Crónica do Conde D. Pedro de Meneses. Edição e Estudo de Maria Teresa Brocardo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.