Resultados

I. Resultados de Universo Cantigas [2016-2022]

1. Publicacións
 

[2022] Arbor Aldea, Mariña, “A recepción galego-portuguesa da Sexta Partida: dous novos fragmentos”, en Pichel, R. (ed.), “Tenh’eu que mi fez el i mui gran ben”. Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer: 647-665. Madrid: Sílex.

[2022] Arbor Aldea, Mariña, “Escuchar la Edad Media. Reflexiones de una filóloga en ejercicio”, Revista de Filología Románica, 39: 101-112. DOI:  https://doi.org/10.5209/rfrm.80499

[2022] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “A velha que foi manceba. Contributo para unha nova hipótese interpretativa da cantiga Direi-vos ora que oi dizer, de Joan Vaasquiz de Talaveira (B 1545)”, Abriu. Estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, 11: 189-220.

[2022] Eirín, Leticia, «A materia de Bretaña no teatro galego», en Biscainho-Fernandes, Carlos-Caetano (ed.), Elsinor no Finis Terrae. Estudos transversais sobre o teatro galego: 203-225. Oxford (Reino Unido): Peter Lang.

[2022] Eirín, Leticia, «Sobre un trobador "menor": Nuno Treez», en Pichel, Ricardo (ed.): «Tenh'eu que mi fez el i mui gran ben». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer: 151-181. Madrid: Sílex.

[2022] Ferreiro, Manuel, «En torno da segmentación do adverbio pronominal “i” nas cantigas», en Pichel, Ricardo (ed.):  «Tenh’eu que mi fez el i mui gram bem». Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer: 201-223. Madrid: Ediciones Sílex.

[2022] Ferreiro, Manuel, “O  refrán das cantigas galego-portuguesas: variación e edición”, Estudios Románicos, 31, 2022, pp. 433-446. DOI: https://doi.org/106018/ER.502821

[2021] Arbor Aldea, Mariña, O eco das estrelas. Música medieval no Camiño de Santiago, A Coruña: Canela, 2021 (en colaboración con F. Luengo, J. M. Salgado e F. Singul).

[2021] Ferreiro, Manuel, “Notas sobre a segmentación textual dalgúns adverbios nas cantigas galego-portuguesas”, Signum, 22/2, pp. 272-292: http://www.abrem.org.br/revistas/index.php/signum/article/view/659

[2021] Arbor Aldea, Mariña, “Poesía e música na Idade Media hispánica centro-occidental: un crisol de culturas tecido en cobras e sões”, en O eco das estrelas. Música medieval no Camiño de Santiago: 153-249. A Coruña: Canela.

[2021] Ferreiro, Manuel, “Entre a fonética e a sintaxe: crase, combinación de unidades lingüísticas e segmentación copulativa nas secuencias rimáticas das cantigas”, en Xosé Manuel Sánchez Rei (ed.): Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portuguesa. A Coruña: Monografía 13 da Revista Galega de Filoloxía, pp. 87-10.
 
 • [2021] Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Estudos sobre gramática e sociolingüística galego-portugueas. A Coruña: Universidade da Coruña.

  [2021] Sánchez Rei, Xosé Manuel, O portugués esquecido. O galego e os dialectos portugueses setentrionais. Santiago de Compostela: Laiovento (2022, 2ª ed.).

  [2020] Arbor Aldea, Mariña, Transitando polas vías da lírica hispánica. A ruta dos trobadores, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

  [2020] Arbor Aldea, Mariña, “Lírica ou como (re)visitar a Idade Media: Poesía, Historia e Arte como experiencias turísticas”, en Barros Dias, I. & Santos Alpalhão, M. & Pina, M. E. (eds.), O Medievalismo no século XXI: 175-195. Berlin: Peter Lang (en colaboración con C. de Santiago Gómez).

  [2020] Arbor Aldea, Mariña, “Copia, marcas “anómalas” y eclosión del refrán en los testimonios de la lírica gallego-portuguesa (Cancioneiro da Ajuda, Lisboa)”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 23: 39-60. DOI: https://doi.org/10.5209/madr.73065

  [2020] Arbor Aldea, Mariña, “Epistulae “ad auctoritatem”: Rodrigo Vicente de Almeida escribe a Carolina Michaëlis de Vasconcelos”, Revista Galega de Filoloxía, 21: 11-31. DOI: ttps://doi.org/10.17979/rgf.2020.21.0.7340

  [2020] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Pasaxes manuscritas problemáticas: conservación vs. emenda na edición de textos trobadorescos”, Verba,  47: 195-216.

  [2020] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Trobar mal, malas cantigas, dizer mal, jugar de palabra... Reflexións sobre a (errada) identificación das cantigas de escarnio e mal dizer co concepto ‘jugar de palabra’ do Título IX da Partida II”, en González, D. (ed.), Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática: 11-36. Monográfico nº 2 do Arquivo Galicia Medieval [ArGaMed].

  [2020] Sánchez Rei, Xosé Manuel, “Os pronomes pessoais e a expressão do objeto indireto no galego-português medieval e no galego contemporâneo: aproximação contrastiva", Estudios Románicos, 29: 359-39.

  [2020] Sánchez Rei, Xosé Manuel, "Gramática de valências e sintaxe dialetal no âmbito galego-português: alguns exemplos práticos", Madrygal, 23: 315-333.

  [2019] Arbor Aldea, Mariña, “Universo Cantigas: el editor ante el espejo”, en Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico. San Millán de la Cogolla: Cilengua.

  [2019] Arbor Aldea, Mariña (coord.), Vai lavar cabelos na fontana fría. As orixes da lírica hispánica, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela (edición dixital).

  [2019] Arbor Aldea, Mariña, “Mais forçaron-mi os olhos meus e o bon parecer dos seus... Volviendo a Osoir’Eanes”, en Muñoz Raya, E. & Nogueras Valdivieso, E. J. (eds.), “Et era muy acuçioso en allegar el saber”. Studia Philologica in Honorem Juan Paredes: 81-95. Granada: Universidad de Granada. 

  [2019] Arbor Aldea, Mariña, “Unha Provenza hispánica. A lírica profana galego-portuguesa no seu marco histórico e cultural”, en Vai lavar cabelos na fontana fría. As orixes da lírica hispánica: 9-38. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

  [2019] Arbor Aldea, Mariña, A lingua das cantigas. Gramática do galego-portugués (Vigo: Galaxia): tradución de Pär Larson, La lingua delle cantigas. Grammatica del galego-portoghese. Roma: Carocci, 2018.

  [2019] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Da materia paleográfica á edición: algunhas notas ao fío da transcrición do cancioneiro da Biblioteca Nacional de Portugal e do Cancioneiro da Vaticana”, en Tomassetti, Isabella (ed.), Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico, I: 311-327. San Millán de la Cogolla: Cilengua.

  [2019] Eirín, Leticia, "A voz velada dos outros. Achegamento ao papel dos amigos na cantiga de amor", en Tomassetti, Isabella (ed.), Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico, I: 355-368. San Millán de la Cogolla: Cilengua.

  [2019] Ferreiro, Manuel, “O portal Universo Cantigas: antecedentes, desenvolvemento”, en Isabela Tomassetti (coord.): Avatares y perspectivas del medievalismo ibérico. San Millán de la Cogolla: Cilengua, pp. 1633-1644.

  [2019] Ferreiro, Manuel, “Arredor da segmentación intraversal da copulativa «e» nas cantigas trobadorescas galego-portuguesas”, en Marques, Maria Aldina & Sánchez Rei, Xosé Manuel (eds.), Estudos atuais de linguística galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, pp. 29-55.

  [2019] Sánchez Rei, Xosé Manuel (ed.), Estudos atuais de lingüística galego-portuguesas. Santiago de Compostela: Laiovento.

  [2018] Arbor Aldea, Mariña & Manuel Ferreiro, “Universo Cantigas: work in progress”, en Lalomia, Gaetano & Santonocito, Daniela (eds): Literatura Medieval (Hispánica): Nuevos enfoques metodológicos y críticos. San Millán de la Cogolla: Cilengua, pp. 23-41.

  [2018] Arbor Aldea, Mariña, “Madrid-Estocolmo-Londres-New York: as etapas da longa viaxe do Pergamiño Vindel”, en Arias Freixedo, Xosé Bieito & Rodríguez Guerra, Alexandre (eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax: The Golden Age of the Medieval Galician Poetry. Chicago: John Benjamins, pp. 312-334.

  [2018] Arbor Aldea, Mariña & Antonio Ciaralli, “Il Pergamiño Vindel: stato codicologico e paleografico”, en The Vindel Parchment and Martin Codax: The Golden Age of the Medieval Galician Poetry, edición de B. Arias Freixedo and A. Rodríguez Guerra, Chicago: John Benjamins, pp. 138-164.

  [2018] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Areas movedizas: Problemas de edición das cantigas de Martin Codax”, en Arias Freixedo, Xosé Bieito & Rodríguez Guerra, Alexandre (eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax: The Golden Age of the Medieval Galician Poetry. Chicago: John Benjamins, pp. 120-136.

  [2018] Arias Freixedo, Xosé Bieito & Rodríguez Guerra, Alexandre (eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax: The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval. Amsterdam: John Benjamins.

  [2018] Eirín, Leticia, “Editar poesía profana galega no século XXI”, en Lalomia, Gaetano & Santonocito, Daniela (eds.): Literatura Medieval (Hispánica): Nuevos enfoques metodológicos y críticos. San Millán de la Cogolla: Cilengua, pp. 177-189.

  [2018] Ferreiro, Manuel, “Dous loci critici nas cantigas de Estevan da Guarda”, Estudios Románicos, 27: 171-183. DOI: https://doi.org/10.6018/ER/346611

  [2018] Ferreiro, Manuel, “A lingua de Martin Codax, entre a tradición e o xénero”, en Arias Freixedo, Xosé Bieito & Rodríguez Guerra, Alexandre (eds.), The Vindel Parchment and Martin Codax / O Pergamiño Vindel e Martin Codax: The Golden Age of Medieval Galician Poetry / O esplendor da poesía galega medieval. Amsterdam: John Benjamins, pp. 167-184.

  [2017] Arbor Aldea, Mariña, “La tradición fluida: Pai Gomez Charinho”, en Dumanoir, V. (ed.): De lagrymas fasiendo tinta… Memorias, Identidades y territorios cancioneriles. Madrid: Casa de Velázquez, pp. 35-55.

  [2017] Arbor Aldea, Mariña, “Variae lectiones en la tradición manuscrita gallego-portuguesa: ¿divergencias solo textuales?”, en Decaria, A. & Longomarsini, C. (eds.): I confini della lirica. Tempi, luoghi, tradizione della poesia romanza. Firenze: FEF-Edizioni del Galluzzo, pp. 193-217.

  [2017] Arbor Aldea, Mariña, “O Pergamiño Vindel: historia, descrición material e contido”, in Pergamiño Vindel. Un tesouro en sete cantigas. Vigo: Xunta de Galicia-Universidade de Vigo, pp. 89-103. 

  [2017] Arbor Aldea, Mariña, “Edición e edicións: a propósito de crítica textual e lírica medieval (profana) galego-portuguesa (II)”, Revista Galega de Filoloxía, 18, pp. 11-47. DOI: https://doi.org/10.17979/rgf.2017.18.0.3178.

  [2017] Arbor Aldea, Mariña, “Conservare criticamente è, tanto quanto innovare, un’ipotesi. La edición de textos de tradición única (desde la perspectiva gallego-portuguesa)”, Revista de cancioneros impresos y manuscritos 6, 2017, pp. 1-25. DOI 10.14198/rcim.2017.6.01

  [2017] Arias Freixedo, Xosé Bieito, "Poesía medieval galego-portuguesa", en Pergamiño Vindel. Un tesouro en sete cantigas. Vigo: Xunta de Galicia / Universidade de Vigo, pp. 45-59.

  [2017] Arias Freixedo, Xosé Bieito, Per arte de foder. Cantigas de escarnio de temática sexual. Berlín: Frank & Timme, 2017 [ISBN: 978-3-7329-0086-2] (430 pp.).

  [2017] Eirín, Leticia, "Actualizar as cantigas? Sobre as versións modernas das cantigas medievais galego-portuguesas", en Azevedo, Tânia & Louro, Maria Filomena (eds.): Ler a Idade Média hoje: fontes, texto e tradução. Vila Nova de Famalicão: Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho (CEHUM) / Edições Humus, pp. 169-181.
   
  [2016] Arbor Aldea, Mariña, Cancioneiro da Ajuda. Transcrición e notas, Washington, DC: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, 2016.
   
  [2016] Arbor Aldea, Mariña (coord.): Pergamiño Vindel, Barcelona: Moleiro Editor, 2016 (317 pp.) [en colab. con S. Marcenaro, A. Ciaralli, A. Calvia e R. Cohen].

  [2016] Arbor Aldea, Mariña , “El arte de la poesía y sus denominaciones técnicas. De la tradición provenzal a la castellana: la lírica gallego-portuguesa”, en F. Gómez Redondo (coord.): Historia de la métrica medieval castellana. San Millán de la Cogolla-La Rioja: Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española (Cilengua), pp. 940-993.

  [2016] Arbor Aldea, Mariña, “Andamos fazendo dança, cantando nosas bailadas. Notas críticas a O Maroot haja mal grado (B 2, L 2)", en E. Corral Díaz & E. Fidalgo Francisco & P. Lorenzo Gradín (eds.): Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, Santiago de Compostela: USC, 2016, pp. 85-95.
   
  [2016] Arbor Aldea, Mariña, "Historia e fortuna do Pergamiño Vindel", en Pergamiño Vindel, Barcelona: Moleiro Editor, 2016, pp. 121-135.
   
  [2016] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Arredor de boudanha: unha nova proposta de edición e interpretación da cantiga Joan Rodriguiz foi esmar a Balteira [B 481. V 64], de Afonso X”, Verba 43, 2016, pp. 421-42, 2016. [ISSN 0210-377X]. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/verba.43.3273
   
  [2016] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Unha nova proposta de lectura e interpretación para o v. 9 da «cantiga da guarvaia»: des aquelha vs. de saquelha”. Revista Galega de Filoloxía 17, 2016, pp. 11-31 [ISSN 1576-2661]. DOI 10.17979/rgf.2015.16.0.1377
   
  [2016] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Joan Airas de Santiago: Don Pero Nunez era...”, Locus Criticus 16 [en liña], 2016 [ISSN 1989-6344].
   
  [2016] Eirín, Leticia, “As cantigas do Pergamiño Sharrer. Motivos fundamentais”, en Graça Videira Lopes & Manuel Pedro Ferreira (eds.): Do canto à escrita: Novas questões em torno da Lírica Galego-Portuguesa - Nos cem anos do pergaminho Vindel, Lisboa: Instituto de Estudos Medievais (IEM) / Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM), 2016, pp. 93-107 [ISBN 978-989-99567-0-4].
   
  [2016] Ferreiro, Manuel, “Notas sobre variación lingüística dalgunhas formas verbais de pretérito nas cantigas galego-portuguesas (aver, fazer, põer, querer)”, en Rodríguez Guerra, Alexandre (ed.): Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas de cambio lingüístico. Vigo, Universidade de Vigo, 2016, pp. 119-137 [ISBN 978-84-8158-728-9].

  [2016] Ferreiro, Manuel, “A forma mais na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico”, Verba 43, 2016, pp. 143-164 [ISSN 0210-377X]. DOI: http://dx.doi.org/10.15304/verba.43.2846

  [2016] Ferreiro, Manuel, “Materiais para unha revisión crítica da segmentación de é no texto das cantigas profanas galego-portuguesas”, en Sanchez Rei, Xosé Manuel & Marques, Maria Aldina (orgs.): As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência. Braga: Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho /  Edições Húmus, 2016, pp. 39-64 [ISBN 978-989-755-240-3].

  [2016] Ferreiro, Manuel, “Unha variación inexistente nas cantigas profanas galego-portuguesas: as formas «perdon» / «pardon»”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 19, 2016, pp. 51-59 [ISSN 1138-9664, ISSN-e 1988-3285]. DOI: http://dx.doi.org/10.5209/MADR.53988

  [2016] Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Sobre identidades e modelos de lingua na Galiza”, en Sánchez Rei, Xosé Manuel, & Marques, Aldina (orgs.): As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência, Braga: Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, 2016, pp. 15-38 [ISBN 978-989-755-240-3].
   
  [2016] Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Tipos de marcadores discursivos no galego oral e escrito”, Revista Galega de Filoloxía 17, 2016, pp. 77-118.
   
  [2016] Sánchez Rei, Xosé Manuel & Marques, Maria Aldina (eds.), As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência. Braga: Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, 2016 [ISBN 978-989-755-240-3].
   
  [2016] Sánchez Rei, Xosé Manuel, “Aproximação geral aos marcadores discursivos de controlo de contato”, en X. M. Sánchez Rei & M. A. Marques (eds.): As Ciências da Linguagem no Espaço Galego-Português. Diversidade e Convergência, Braga: Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, 2016, pp. 99-128 [ISBN 978-989-755-240-3].
   
  [2016] Sánchez Rei, Xosé Manuel, “A interpolación pronominal no tránsito do galego medieval ao galego moderno”, en Mariño Paz, Ramón & Varela Barreiro, Xavier: A lingua galega no solpor medieval, Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2016, pp. 147-178 [ISBN 978-84-92923-77-9].

  [2016] Sánchez Rei, Xosé Manuel, O falar das fadas, A Coruña: Baía Edicións, 2016 [ISBN 978-84-9995-209-3].


  2. Relatorios en Congresos

  [2022] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “(Re)editando as cantigas. Análise, discusión e novas hipóteses para casos problemáticos”, en Coloquio Internacional de la AHLM. Editar textos medievales en el siglo XXI (Universidad Complutense, 5-7 setembro de 2022), AHLM-Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Madrid.

  [2022] Arias Freixedo, Xosé Bieito,  “A poética dos nomes. Funcionalidades da onomástica na poesía profana Galego-Portuguguesa” en Xornada de Onomástica: Onomástica e literatura (Pontevedra, 18 de outubro de 2022), Real Academia Galega.

  [2022] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Presentación do proxecto Universo Cantigas”, en I Coloquio Internacional BiFeGa: Literatura, Cultura, Tradución e Interpretación (Universidade de Vigo, 4-6 de xullo de 2022), Vigo.

  [2022] Eirín, Leticia, "As cantigas de amigo de Pero Gonçalvez de Portocarreiro", en Coloquio Internacional de la AHLM. Editar textos medievales en el siglo XXI (Universidad Complutense, 5-7 setembro de 2022), AHLM-Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Madrid.

  [2022] Eirín, Leticia, "A construção de Universo Cantigas", en Encontros Filologia do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa (CLUL) (17 de marzo de 2022), CLUL (Universidade de Lisboa), online.

  [2022] Ferreiro, Manuel & Eirín, Leticia, “Filoloxía, literatura e edición dixital: Universo Cantigas”, en Simposio ILG 2022. A edición dixital de textos antigos: modelos, proxectos e ferramentas (28 de novembro – 2 de decembro), ILG (Universidade de Santiago de Compostela), Santiago de Compostela.

  [2022] Ferreiro, Manuel, “No universo das cantigas galego-portuguesas: sobre algúns erros ou intervencións dos copistas”, en Coloquio Internacional de la AHLM. Editar textos medievales en el siglos XXI (Universidad Complutense, 5-7 setembro de 2022), AHLM – Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Madrid.

 • [2021] Arbor Aldea, Mariña, “Ascoltare il Medioevo (consideracións dunha filóloga en activo)”, en Colóquio Internacional “Editar os Clássicos da Literatura Portuguesa hoje: Porquê? Para quê? Como?, Cascais (Portugal), 25 e 26 de novembro de 2021.

  [2021] Arbor Aldea, Mariña, “Son B e V xémeos?”, en Coloquio Internacional “Editar cantigas (de amigo) no século XXI”, A Coruña, 21-22 de outubro de 2021.

  [2021] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Dos manuscritos á edición: dificultades interpretativas en ausencia de erros e variantes”, en Coloquio Internacional "Editar cantigas (de amigo) no século XXI" (21 e 22 outubro de 2021), Grupo ILLA, A Coruña.

  [2021] Eirín, Leticia, "O cancioneiro de Martin de Caldas", en VII Congreso Internacional da Asociación Convivio (3-5 novembro de 2021), Convivio, A Coruña.

  [2021] Eirín, Leticia, "As cantigas de Estevan Travanca", en Coloquio Internacional "Editar cantigas (de amigo) no século XXI" (21 e 22 outubro de 2021), Grupo ILLA, A Coruña.

  [2021] Eirín, Leticia, “Ca ja todas saben que sodes meu. A "posesión" do amigo na poesía profana galego-portuguesa", en Coloquio Internacional de la AHLM - Pervivencia y Literatura: documentos periféricos al texto literario (2-4 de setembro de 2021), AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Córdoba.

  [2021] Ferreiro, Manuel, “Voltando ás cantigas de amigo: algunhas reflexións textuais”, en VII Congreso Internacional da Asociación Convivio (Universidade da Coruña, 3-5 de novembro de 2021). Convivio, A Coruña.

 • [2021] Ferreiro, Manuel, “Lingua e variación(s) no refrán das cantigas: unha aproximación”, en Coloquio Internacional Editar cantigas (de amigo) no século XXI (Universidade da Coruña, 21-22 de Outubro de 2021). Grupo ILLA, A Coruña.

[2021] Ferreiro, Manuel, “Achegamento ao refrán das cantigas galego-portuguesas: repetitio vs. variatio”, en Coloquio Internacional de la AHLM. Pervivencia y literatura: documentos periféricos al texto literario (Universidad de Córdoba, 2-4 de septiembre de 2021), AHLM – Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Córdoba.

[2020] Arbor Aldea, Mariña, “De profesión? Filóloga”, en III Congreso Internacional “O Camiño do medievalista: e fazian fondamentos”, Santiago de Compostela, 23-25 de setembro de 2020.

[2019] Arbor Aldea, Mariña, “Refráns ‘anómalos’ en A (Cancioneiro da Ajuda, Lisboa)?”, en XVII Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, Barcelona, 02-06 de setembro de 2019.

[2019] Eirín, Leticia,"Nuno Perez Sandeu e as súas cantigas", en XVIII Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (2-6 de setembro de 2019), AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Barcelon

[2018] Eirín, Leticia, "Sobre un trobador "menor": Nuno Treez", en XII Congreso da AIEG: Novos horizontes para unha Galicia global (Madrid, 10 a 15 de setembro de 2018), Madrid.
 
 • [2018] Ferreiro, Manuel, “As cantigas na web: Universo Cantigas”, en XII Congreso da AIEG: Novos horizontes para unha Galicia global (Madrid, 10 a 15 de setembro de 2018), Madrid.

  [2018] Ferreiro, Manuel & Arbor, Mariña, “Os trobadores na rede: Universo Cantigas”, en VI Congreso Internacional de la Asociación CONVIVIO para el estudio de los cancioneros y de la poesía de cancionero (Universitat d’Alacant, 23-25 de mayo de 2018), Alicante, Universitat d’Alacant.

  [2017] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Da materia paleográfica á edición: algunhas notas ao fío da transcrición do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Portugal e do Cancioneiro da Vaticana”, en XVII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Roma, 26-30 de septiembre de 2017), AHLM, Sapienza, Università di Roma (Italia).

  [2017] Arias Freixedo, Xosé Bieito, “Areas movedizas: Problemas de edición das cantigas de Martin Codax”, en Simposio Internacional “E irei madr a uigo” con motivo da estadía do Pergamiño Vindel en Vigo (Vigo, 23 e 24 de novembro de 2017), Universidade de Vigo.

  [2017] Eirín, Leticia, "A voz velada dos outros. Achegamento ao papel dos amigos na cantiga de amor", en XVII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (26-30 de setembro de 2017), AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Sapienza Università di Roma (Italia).

 • [2017] Eirín, Leticia, “Actualizar as cantigas? Sobre as versões modernas das cantigas medievais galego-portuguesas", en International Conference Reading the Middle Ages Today: Sources, Text and Translation (Universidade do Minho, 22-23 June 2017), Instituto de Letras e Ciências Humanas (Universidade do Minho), Braga (Portugal).

  [2017] Ferreiro, Manuel, “Atualizar as cantigas, recuperar o léxico”, en International Conference Reading the Middle Ages Today: Sources, Texto and Translation  (Universidade do Minho, 22-23 June 2017), ILCH - Instituto de Letras e Ciências Humanas – Universidade do Minho, Braga (Portugal).

  [2017] Ferreiro, Manuel, “O portal Universo Cantigas: antecedentes, desenvolvemento”, en XVII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Roma, 26-30 de septiembre de 2017), AHLM, Sapienza, Università di Roma (Italia).

  [2017] Ferreiro, Manuel, “A lingua de Martin Codax, entre a tradición e o xénero”, en Simposio Internacional “E irei madr a uigo” con motivo da estadía do Pergamiño Vindel en Vigo (Vigo, 23 e 24 de novembro de 2017), Universidade de Vigo.

  [2016] Arbor Aldea, Mariña & Ferreiro, Manuel, “Universo Cantigas: work in progress”, en Coloquio Internacional AHLM: Literatura Medieval (Hispánica). Nuevos Enfoques Metodológicos y Críticos (Catania, 27-30 de septiembre de 2016), AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Università degli Studi di Catania (Italia)

  [2016] Arbor Aldea, Mariña, “Conservare criticamente è, tanto quanto innovare, un’ipotesi. La edición de textos de tradición única”, II Col·loqui Internacional CIM “Doble versió i testimoni únic: cançoner i romancer (Alacant, 18-20 de maio de 2016). 

  [2016] Eirín, Leticia, "Editar poesía profana galego-portuguesa no século XXI", en Coloquio Internacional AHLM: Literatura Medieval (Hispánica). Nuevos Enfoques Metodológicos y Críticos (Catania, 27-30 de septiembre de 2016), AHLM – Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Università degli Studi di Catania (Italia).


  3. Teses de doutoramento

  [2021] Alexandre Peres Vigo: O estereotipo antigalego na literatura española da Idade Moderna: xénese, desenvolvemento e consolidación. Sobresaliente cum laude, por unanimidade. Universidade da Coruña (17-02-2021). Dirección: Manuel Ferreiro.

 • [2019] Bermúdez Sabel, Helena: As Humanidades Digitais e a sua aplicação à variação linguística na lírica galego-portuguesa. Sobresaliente cum laude (por unanimidade). UniversidadeSantiago de Compostela (25-01-2019). Dirección: Mariña Arbor Aldea & Pilar Lorenzo Gradín. 

  [2018] Toledo, Marleine Paula Marcondes e Ferreira de: «Mais mole que manteiga». Da realidade à utopia na sátira política medieval galego-portuguesa. Sobresaliente cum laude (por unanimidade). Universidade de Vigo (2018). Dirección: Xosé Bieito Arias Freixedo.

  [2017] Callón Torres, Carlos: As relacións sexoafectivas intermasculinas e interfemininas no trobadorismo galego. Sobresaliente cum laude (por unanimidade). Universidade da Coruña (21-07-2017). Dirección: Manuel Ferreiro & María Pilar García Negro.  II. Resultados de GLOSSA. Selección [2010-2015]

  1. Publicacións

  [2015] Eirín García, Leticia, A visión do amor no cancioneiro de Don Denis. Estudo e edición de 33 cantigas de amor, Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 2015 [ISBN 978-84-8487-275-7].

  [2015] Eirín García, Leticia, "Filgueira Valverde, unha voz precursora nos estudos trobadorescos desde a Galiza", Boletín da Real Academia Galega, 376, 2015, pp. 29-44.

  [2015] Eirín García, Leticia, "Henrique Monteagudo, O fenómeno trobadoresco nas terras do Baixo Miño. A nobreza miñota e a lírica trobadoresca na Galicia da primeira metade do século XIII, Editorial Toxosoutos, 2014, 172 páxinas", Grial, 205, 2015, pp. 109-110.

  [2015] Ferreiro, Manuel, “Edición crítica e léxico: sobre algunhas cuestións de vocabulario na poesía profana galego-portuguesa”, en Mariño Paz, Ramon & Varela Barreiro, Xavier (eds.): Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais, Santiago de Compostela, USC: Anexo 73 de Verba, 2015, pp. 259-275 [ISSN 2341-1198, ISBN 978-84-16533-65-7 / DOI http://dx.doi.org/10.15304/9788416533657].

  [2015] Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "A estilística no ámbito galego, portugués e brasileiro", en Maria Aldina Marques & Xosé Manuel Sánchez Rei (eds.): Novas perspetivas linguísticas no espaço galego-portugués, A Coruña, Monografía 10 da Revista Galega de Filoloxía, 2015, pp. 35-65.

  [2015] López Viñas, Xoán, "Belén López Meirama / María Álvarez de la Granja, Léxico dispoñible en galego, Anexo 71 de Verba, Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico da USC, 2014, 199 páxinas.", Revista Galega de Filoloxía, A Coruña, Universidade da Coruña, 2015, pp. 211-216 [ISBN 1576-2661].

  [2014] Eirín García, Leticia & Ferreiro, Manuel, O Cancioneiro de Pero Mafaldo. Edición crítica, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2014 [ISBN 978-84-453-5167-3].

  [2014] Eirín García, Leticia & López Viñas, Xoán (eds.), Lingua, texto, diacronía. Estudos de lingüística histórica, A Coruña, Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía, 2014 [ISBN 978-84-9749-609-4].

  [2014] Eirín García, Leticia, "O léxico do proceso amoroso nas cantigas de amor de Don Denis", Eirín García, Leticia & López Viñas, Xoán (eds.): Lingua, texto, diacronía. Estudos de Lingüística Histórica, A Coruña, Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía, 2014, pp. 161-175.

  [2014] Ferreiro, Manuel, "Por volta de topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]", en Eirín García, Leticia / López Viñas, Xoán (eds.): Lingua, texto, diacronía. Estudos de Lingüística Histórica, A Coruña, Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía, 2014, pp. 177-196.

  [2014] Ferreiro, Manuel, "Lección manuscrita e crítica do texto: en torno á segmentación das cadeas gráficas na poesía profana galego-portuguesa", Revista de Literatura Medieval, 26, 2014, pp. 163-190.

  [2014] Ferreiro, Manuel, "Apostilas ao texto da cantiga Don Beeito, ome duro [B 1464, V 1074] de Joan Airas de Santiago”, en Esteve, Cesc (ed.): El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca, SEMYR, 2014, pp. 511-527

  [2014] Ferreiro, Manuel, "Elementos para unha revisión textual das cantigas trobadorescas: sobre a segmentación de «o» e «a»", Estudos de Lingüística Galega, 6, 2014, pp. 81-115

  [2014] Ferreiro, Manuel, "Apostilas ao texto da cantiga «Don Beeito, ome duro» [B 1464, V 1074] de Joan Airas de Santiago", en Esteve, Cesc (ed.): El texto infinito. Tradición y reescritura en la Edad Media y el Renacimiento, Salamanca, SEMYR, 2014, pp. 511-527

  [2014] Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Sobre falsificacións e traumas: do galego antigo ao contemporáneo", Itinerario. Revista de Estudios Lingüísticos, literarios, históricos y antropológicos, Varsovia, 20, 2014, pp. 101-121.

  [2014] Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "Vós sodes mui fraquelinha molher. Sobre a sufixación apreciativa na poesía trobadoresca profana", en Eirín García, Leticia & López Viñas, Xoán (eds.): Lingua, texto, diacronía. Estudos de Lingüística Histórica, A Coruña, Monografía 9 da Revista Galega de Filoloxía, 2014, pp. 197-225.

  [2013] Eirín García, Leticia, “Yara Frateschi Vieira & M. Isabel Morán Cabanas & José António Souto Cabo, Compostela trobadoresca. O amor que eu levei de Santiago. Roteiro da lírica medieval galego-portuguesa. Área de Santiago de Compostela, Editorial Toxosoutos, 2012, 101 páxinas.”, Grial, 197, 2013, pp. 100-101.

  [2013] Eirín García, Leticia, "Simone Marcenaro, Pero Garcia Burgalés. Canzoniere: poesie d’amore, d’amico e di scherno. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2012, 469 pp. / Osoiro Anes. Cantigas. Roma: Carocci editore, 2012, 154 pp.", Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 40, 2013, pp. 515-520.

  [2013] Eirín García, Leticia, “José António Souto Cabo, A xénese da lírica galego-portuguesa. Os cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às origens da lírica galego-portuguesa, Editora da UFF, 2012, 350 páxinas.”, Grial, 199, 2013, pp. 92-93.

  [2013] Eirín García, Leticia, "Simone Marcenaro, Pero Garcia Burgalés. Canzoniere: poesie d’amore, d’amico e di scherno. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2012, 469 pp. / Osoiro Anes. Cantigas. Roma: Carocci editore, 2012, 154 pp.", Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 40, 2013, pp. 515-520.

  [2013] Eirín García, Leticia, "Henrique Monteagudo (edición e estudo), O epílogo da lírica trobadoresca galego-portuguesa. "En cadea sen prijon". Cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380-1430 ca.), Xunta de Galicia, 2013, 208 páxinas", Grial, 198, 2013, pp. 95-96.

  [2013] Ferreiro, Manuel, “Sobre a posibilidade de elisión vocálica da conxunción se na poesía profana galego-portuguesa”, Verba. Anuario Galego de Filoloxía, 40, 2013, pp. 453-470.

  [2013] Ferreiro, Manuel, "Uma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -L- intervocálico", Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric, 1, Spring, Washington D.C. (USA), 2013. <https://blogs.commons.georgetown.edu/cantigas/files/2013/07/Ferreiro-Anomalia-Article.pdf>

  [2013] Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Estilística da lingua galega, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2013.

  [2013] Freixeiro Mato, Xosé Ramón, "El papel del reino de Galicia en la conformación y difusión del romance y de la literatura gallego-portuguesa medieval", en Concepción Company & Aurelio González & Lillian von der Walde Moheno (eds.): Aproximaciones y revisiones medievales. Historia, lengua y literatura, México DF (México), El Colegio de México / Universidad Autónoma de México / Universidad Autónoma Metropolitana, 2013, pp. 179-192.

  [2012] Eirín García, Leticia, "O refrán intercalar no cancioneiro dionisíaco", en Rodríguez González, O. & Carballo Piñeiro, L. & Baltrusch, B.: Novas achegas ao estudo da cultura galega II. Enfoques socio-históricos e lingüístico-literarios, A Coruña, UDC, 2012, pp. 279-290.

  [2012] Eirín García, Leticia, "A cantiga de amor galego-portuguesa no contexto lírico da Europa occidental medieval", en Rafael Alemany Ferrer & Francisco Chico Rico (eds.): Literatures ibèriques medievals comparades / Literaturas ibéricas medievales comparadas, Alacant, Universitat d'Alacant / Sociedad Española de Literatura General y Comparada (SELGYC), 2012, pp. 203-212.

  [2012] Ferreiro, Manuel, “Do manuscrito á edición: consideracións sobre a segmentación textual na poesía profana galego-portuguesa”, en Lorenzo Gradín, Pilar & Marcenaro, Simone (eds.): El texto medieval. De la edición a la interpretación, Anexo 68 de Verba, Santiago de Compostela, 2012, pp. 135-158.

  [2012] Ferreiro, Manuel, “Sobre a partícula ca no corpus da lírica profana galego-portuguesa: integridade formal vs. elisión”, en Pretov, Petar & Sousa, Pedro Quintino de & López-Iglésias Samartim, Roberto & Torres Feijó, Elias J. (eds.): Avanços em Ciências da Linguagem, Santiago de Compostela / Faro, AIL / Através Editora, 2012, pp. 391-410.

  [2012] Ferreiro, Manuel, "O subcorpus das cantigas de cavaleiros no cancioneiro profano galego-português. Notas linguístico-editoriais", en Mongelli, Lênia Márcia (org.): E fizerom taes maravilhas... Histórias de cavaleiros e cavalarias, São Paulo (Brasil), Ateliê Editorial, 2012, pp. 305-323.

  [2012] Ferreiro, Manuel, “Erros dos copistas, lapsos dos editores (O pronome che e a cantiga B 1584 / V 1116 de Afonso Eanes do Coton”, en Fernández Rodríguez, N. & Fernández Ferreiro, M. (eds.): Literatura Medieval y Renacentista en España. Líneas y Pautas, Salamanca, SEMYR, 2012, pp. 545-562.

  [2012] López Viñas, Xoán, “Sobre o Dicionario de afixos do galego medieval”, Revista Galega de Filoloxía, 13, 2012, pp. 63-83.

  [2012] Sánchez Rei, Xosé Manuel, “As estruturas pleonásticas en galego na lingua medieval. O caso dos pronomes clíticos”, en Pretov, Petar & Sousa, Pedro Quintino de & López-Iglésias Samartim, Roberto & Torres Feijó, Elias J. (eds.): Avanços em Ciências da Linguagem, Santiago de Compostela, AIL / Através Editora, 2012, pp. 133-144.

  [2011] Eirín García, Leticia, "Darío Xohán Cabana, Primeiro era Occitania... Os trobadores de Occitania. Escolma, edición e traducións de Darío Xohán Cabana, Edicións da Curuxa, 2011, 638 páxinas", Grial, 191, 2011, pp. 92-93.

  [2011] Sánchez Rei, Xosé Manuel, Lingua galega e variación dialectal, A Coruña, Laiovento, 2011.

  [2010] Eirín García, Leticia, “O cancioneiro de Don Denís como intertexto poético”, en Tavares Maleval, Maria Amparo & Tato Fontaíña, Laura (eds.): Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade, A Coruña, UDC, 2010, pp. 109-132.

  [2010] Ferreiro, Manuel, “Sobre o proxecto «Glosario Crítico da Lírica Profana Galego-Portuguesa»”, en Brea, Mercedes / López Martínez-Morás, Santiago (eds.): Aproximación ao estudo do Vocabulario trobadoresco, Santiago de Compostela, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2010, pp. 239-252.

  [2010] Ferreiro, Manuel, “Os hapax como problema e como solución. Sobre a cantiga 493/18,11 [B 495/V 78] de Afonso X”, en Arbor Aldea, Mariña / F. Guiadanes, Antonio (eds.): Estudos de edición crítica e lírica galego-portuguesa, Santiago de Compostela, Anexo 67 de Verba, 2010, pp. 239-261.

  [2010] Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Lingua e poder político na Galiza e en Portugal durante a Baixa Idade Media”, en Tavares Maleval, Maria Amparo & Tato Fontaíña, Laura (coords.): Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade, A Coruña UDC, 2010, pp. 151-181.

  [2010] López Viñas, Xoán, “A identidade gramatical da prefixación nas gramáticas históricas do portugués e do galego”, en Tavares Maleval, Maria Amparo & Tato Fontaíña, Laura (eds.): Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade, A Coruña, UDC, 2010, pp. 231-253.

  [2010] López Viñas, Xoán, “Aproximación á derivación verbal no galego medieval”, Interlingüística, XX, 2010, pp. 1-6.

  [2010] Sánchez Rei, Xosé Manuel, “Dialectoloxía e lingüística. Sobre a aplicación dalgúns marcos teóricos á pesquisa dialectolóxica”, en Tavares Maleval, Maria Amparo & Tato Fontaíña, Laura (eds.): Estudos Galego-Brasileiros 4. Lingua, Literatura, Identidade, A Coruña, UDC, 2010, pp. 471-491.

  [2010] Sánchez Rei, Xosé Manuel, O complemento preposicional en galego. Análise desde a gramática de valencias, Monografía da Revista Galega de Filoloxía, A Coruña, 2010.


2. Relatorios en Congresos

 • [2015] Eirín García, Leticia, "Filgueira Valverde, unha voz precursora nos estudos trobadorescos desde a Galiza", en Simposio Filgueira Valverde na cultura galega do século XX (26-27 de novembro de 2015), Real Academia Galega, A Coruña.

  [2015] Eirín García, Leticia, "Xudeus e mouros na poesía medieval profana galego-portuguesa", en XVI Congresso Internacional da Associação Hispânica de Literatura Medieval «En Porto antr'o Doiro e Gaia» (21-26 de setembro de 2015), AHLM - Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Universidade do Porto (Portugal).
   
  [2015] Ferreiro, Manuel: "Notas sobre variación lingüística dalgunhas formas verbais de pretérito nas cantigas galego-portuguesas (aver, fazer, põer, querer)", en III Coloquio de Lingüística Histórica (12 e 13 de novembro de 2015), TALG (Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega), Facultade de Filoloxía e Tradución, UVIGO, Vigo.

  [2015] Ferreiro, Manuel: "O proxecto GLOSSA: dificultades e resultados", en Gallaecia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica (Santiago de Compostela, 27-30 de julho de 2015), USC, Santiago de Compostela.

  [2015] Ferreiro, Manuel: "Algunhas reflexións sobre o texto das cantigas profanas galego-portuguesas: as formas perdon / pardon", en XVI Congresso Internacional da Associação Hispânica de Literatura Medieval «En Porto antr'o Doiro e Gaia» (Porto, 21 a 25 de Setembro de 2015), AHLM, Universidade do Porto (Portugal).

  [2015] Ferreiro, Manuel: “O proxecto GLOSSA: Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa”, en XI Congreso Internacional da AIEG 2015: Os estudos galegos ante o cambio social e cultural: Identidades na fronteira, emigración e exilio – Buenos Aires, 6-8 abril 2015, Buenos Aires (Argentina).

  [2014] Eirín García, Leticia: "As cantigas do Pergamiño Sharrer. Motivos fundamentais", en II Encontro Internacional Cantigas Trovadorescas. Nos cem anos do achamento do Pergaminho Vindel (16 de outubro de 2014), Instituto de Estudos Medievais (IEM) da Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Lisboa (Portugal).

  [2014] Eirín García, Leticia: "O léxico do proceso amoroso nas cantigas de amor de Don Denis", en II Coloquio de Lingüística Histórica (26-27 de xuño de 2014), Grupo ILLA, Universidade da Coruña.

  [2014] Ferreiro, Manuel: "Antecedentes, desenvolvemento e resultados do GLOSSA (Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa)", en Xornadas Internacionais "Literatura galega: identidade, alteridade, exilio" (Madrid, 18-20 setembro 2014), UCM - UNED, Madrid. 

  [2014] Ferreiro, Manuel, "Sobre topónimos e textos afonsinos. A cantiga «Ansur Moniz, muit'ouve gran pesar» [B 482, V 65]", en II Coloquio de Lingüística Histórica (26 e 27 de xuño de 2014), ILLA, Facultade de Filoloxía (UDC).

  [2013] Eirín García, Leticia, "El motivo de la visión en las cantigas de amor de Don Denis. (Semejanzas y divergencias con otras escuelas poéticas contemporáneas)", en XV Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (San Millán de la Cogolla, del 8 al 14 de septiembre de 2013), AHLM, San Millán de la Cogolla (La Rioja).

  [2013] Ferreiro, Manuel, "Sobre mais na lírica profana galego-portuguesa: variación lingüística e estatus métrico ", en XV Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (San Millán de la Cogolla, del 8 al 14 de septiembre de 2013), AHLM, San Millán de la Cogolla (La Rioja).

  [2013] Ferreiro, Manuel, "Edición crítica e texto: algunhas cuestións lexicais na poesía profana galego-portuguesa", en I Coloquio de Lingüística Histórica (Universidade de Santiago de Compostela, 1-4 de xullo de 2013), Instituto da Lingua Galega, Santiago de Compostela.

  [2013] López Viñas, Xoán, "Sobre o 'Glosario crítico da poesía medieval galego-portuguesa' e o 'Dicionario de afixos e voces afixadas do galego medieval'", en Conferência Internacional 'Dicionários que não existem. Tipologias lexicográficas (7-8 de Outubro de 2013)", Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, Lisboa (Portugal).

  [2012] Ferreiro, Manuel, "Apostilas ao texto da cantiga Don Beeito, ome duro [B 1464, V 1074] de Joan Airas de Santiago", en IV Congreso Internacional de la SEMYR. El texto infinito: reescritura y tradición en la Edad Media y el Renacimiento (Barcelona, 5-7 de sept. 2012), SEMYR, Barcelona.

  [2011] Ferreiro, Manuel, “Sobre a partícula ca no corpus da lírica profana galego-portuguesa: integridade formal vs. elisión”, en X Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (Faro, 18 a 23 de Julho de 2011), AIL, Faro (Portugal).

  [2011] Ferreiro, Manuel, “O subcórpus das cantigas de cavaleiros no cancioneiro profano galego-português. Notas linguístico-editoriais”, en Congresso Internacional sobre Matéria Cavaleiresca (São Paulo, 9 e 10 de maio de 2011), Área de Literatura Portuguesa da Universidade de São Paulo / Centro de Estudios Cervantinos - Universidad de Alcalá de Henares / Faculdade de Letras, São Paulo (Brasil).

  [2011] López Viñas, Xoán, “Glosario de sufixos do galego medieval. Descrición e problemas na elaboración”, en I Encuentro de jóvenes investigadores y doctores en Filología, Lingüística y Literatura Románicas y áreas afines. “Filología Románica Hoy” (Universidad Complutense de Madrid, 3-5 noviembre 2011), Madrid.

  [2011] Sánchez Rei, Xosé Manuel, “As estruturas pleonásticas na lingua medieval. O caso dos pronomes clíticos”, en X Congresso da Associação Internacional de Lusitanistas (Faro, 18 a 23 de Julho de 2011), AIL, Faro (Portugal).

  [2010] Eirín García, Leticia, “La cantiga de amor gallego-portuguesa en el contexto lírico de la Europa occidental medieval”, en XVIII Simposio Internacional de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada (Alicante, 9-11 setiembre 2010), Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Alicante.

  [2010] Ferreiro, Manuel, “Sobre a segmentación textual na lírica profana galego-portuguesa”, en Congreso Internacional O texto medieval: da edición á interpretación (Santiago de Compostela, 25-26 maio 2010), Área de Filoloxía Románica (USC), Santiago de Compostela.

  [2010] Ferreiro, Manuel, “Erros dos copistas, lapsos dos editores (Sobre o pronome «che» no corpus profano da lírica galego-portuguesa)”, en Líneas y Pautas en el estudio de la literatura medieval y renacentista. III Congreso Internacional de la SEMYR (Oviedo, 27-30 septiembre 2010), Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas, Oviedo.

  [2010] Freixeiro Mato, Xosé Ramón, “Conectores consecutivos en galego-portugués: da época medieval á actualidade”, en XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Universitat de València, del 6 a l’11 de setembre de 2010), Valencia. Publicado en Emili Casanova Herrero & Cesáreo Calvo Rigual: Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y de Filología Románicas. Vol. 5: La pragmàtica, De Gruyter, 2013, pp. 437-448.

  [2010] Sánchez Rei, Xosé Manuel, “O réxime dos verbos galegos. Da lingua medieval á contemporánea”, en XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Universitat de València, del 6 a l’11 de setembre de 2010), Valencia.


3. Teses de doutoramento

[2014] Mosquera Castro, Estefanía: Lingua galega e novos soportes comunicativos: a linguaxe SMS. Sobresaliente cum laude (por unanimidade). Universidade da Coruña (2014). Dirección: Manuel Ferreiro & Xosé Manuel Sánchez Rei

[2012] Eirín García, Leticia: A tópica da visión e o amor trobadoresco no cancioneiro de Don Denis. (Estudo retórico-literario e edición crítica de 33 cantigas de amor). Apto cum laude (por unanimidade). Universidade da Coruña (2012). Dirección: Carlos Paulo Martínez Pereiro.

[2012] López Viñas, Xoán: A formación de palabras no galego medieval: a afixación. Apto cum laude (por unanimidade). Universidade da Coruña (2012). Dirección: Manuel Ferreiro.