n

Glosario

[últ. rev.: 21/10/2023]ImprimirAlternar visualización dos exemplos
nunca ~ nonca ~ nuncas adv. temp. 'nunca'
1.12 nunca dezian nen un ben||1.28 ca ben nunca m’ela fez||7.11 – Cavaleiro, i aviltar / nunca ja m’oiredes||7.42 ca eu por tanto d’aver / nunca vos deterria||8.28 Mais, se eu nunca cobrava / o viç’en que ant’estava, / saber-lh’-ia ben sofrer / seu amor||10.2 Min prês forçadament’Amor / e fez-mi amar que[n] nunc’amou||10.11 ca nunca pudi aver sabor / de min nen d’al, des que foi sou, / senon dela! E que farei?||10.21 a máis mansa que nunca vi / nen máis sen sanha, pois naci||10.31 que nunca eu soub’amar al / erg[o] ela, que mi faz mal!||12.3 pois ela nunca soub’amar||12.6 mais pero direi-lh’ũa vez / que faça o que nunca fez||13.19 ante que tal coita levar / qual levo, e nunca vi maior / qual levo||14.36 Tal amar / podedes mui ben jurar / que nunca foi d’omen nado||15.4 ca non quis Deus nen vós nen mia ventura, / a que m’eu nunca pudi defender||17.2 Ei eu tan gran medo de mia senhor / que nunca lh’ouso nulha ren dizer||18.5 de que eu ja / nunca desejos perderei||18.6 nen al nunca desejarei / no mundo senon vós, senhor||18.18 pero, senhor, ren non vos val, / que nunca eu de vós parti / meu coraçon||18.20 pois vos amei, / nen ja nunca o partirei / d’amar-vos, e farei meu mal||18.26 ca nunca tanto viverei / que desej’al||19.7 nen ja máis seran / nunca quiseron nen querran / nen queren gran ben a molher / com’eu vos quer’, ...||20.12 nunca me Deus leixe i máis viver!||22.12 ca en tal ora nado / foi que, mao pecado, / amo-a endoado, / e nunca end’ouvi al||23.15 ca se vos eu oesse desamor, / mia senhor fremosa (que v[o]s eu non / averei nunca nen ũa sazon)||25.16 Deus-lo sab’, e nunca cuidei / en me partir de vós||29.20 aquela ren nunca sera / que a min grave seja ja||30.14 que nunca me lh’eu queixarei / mentre for viv’e sofrere[i] / quanto me fezer ben e mal?||31.4 entanto com’eu vivo for / nunca vos mia coita direi||33.16 pois que nunca o quisestes saber||36.21 e, po-la aver eu melhor, / nunca lhi ren demandarei||38.10 nen ja Deus nunca m’outra leix’aver||39.2 Des quando me mandastes, mia senhor, / que vos nunca dissesse nulha ren||41.8 Eu me cuidei, quando m’ela guario, / que nunca m’ende máis veesse mal||42.6 atan falso nen atan traedor / que nunca punha erg’en destroir / o que é seu||42.10 nunca del pudi nen un ben aver||42.20 e d’Amor nunca ome desleal vi, / e vejo eu muitos queixar come mí||42.28 e que padeci / sen ben d’amor, que nunca eu perdi||43.13 Nunca ome pesar dira, / nen prazer, que lhi tan gran ben / queira come eu||45.4 nunca per mí ja máis dev’a creer!||45.5 Pero que val, ca nunca eu lezer / ar pud’aver des que m’eu d’ala vin?||52.3 ca nunca de vós ei d’aver, / mal pecado, se coita non||52.8 Que nunca eu ja poderei / por vós tanta coita prender / que m’eu por én possa creer / se[m]pre voss’om’e quite non||52.22 E nunca vos eu ja irei / de mia fazenda máis dizer||53.12 senhor, nunca eu ja culpa averei / de non amar, enquant’eu vivo for, / senon vós||54.11 Mais prazer é i que nunca verei,||54.18 quanto ben Deus no mundo quis fazer / (que ja eu nunca por vós perderei)||55.6 e, mia senhor, a meu cuidar, / nunca vos devi’a pesar / de vos quen-quer rogar assi||55.17 ca Deus vos fez tanto valer / que nunca devedes fazer / en nulha cousa se ben non;||57.4 mais eu vos direi / log’al que vos nunca cuidei dizer||58.16 ben cuido que j[a], a poder, / nunca averei de vos, melhor / do que vos eu quero, querer||59.9 non / foi nunca soo én pensar / que s’ela quisesse pagar / de saber eu qual ben Amor / a[o] seu preso faz prender||59.14 ca nunca lhe per al faz ben||60.8 nen atendo de me leixar / esta cuita’n que m’eu andar / vejo por vós nunca saber||60.11 pero nunca mi á Deus perder / e leixar per vós||60.13 se vos eu nunca máis amei / de quanto vos devi’a amar / ome que vivess’en logar / en que vos podesse veer||60.28 [e] vós devedes-mi a creer, / que nunca vos eu mentirei||60.29 vedes, nunca vos poderei / tan muit’en mia coita falar||61.5 Pero a dona que eu vi falar / nunca melhor nen melhor semelhar / mi-o faz a mí, per boa fe, fazer||61.16 e nunca m’én Deus leixe ben achar||62.3 ca nunca eu vira plazer / no mundo ja per outra ren||62.5 quand’averei eu nunca ben / se mi-o Deus i de vós non der?||63.18 que mi non faredes maior / ben ja nunca, per bõa fe||64.5 nunca perderei / esta coita que oj’eu ei / d’amor eno meu coraçon||64.9 ca mi-a faz aver tal moller / que nunca mi á ren de fazer / per que eu j’a possa perder||66.6 ca nunca desejei / ben deste mundo se o vosso non||67.23 logo mi averei a quitar / de nunca ja cuita sentir / enos dias que eu viver||68.17 E tod’ome que se poder / per algũa guisa guardar / de nunca moller muit’amar / fara bon sén se o fezer||70.7 este poder nunca mi-o Deus quis dar||70.14 mais o vosso fremoso parecer, / ..., / me quitou ja de mi-o Deus nunca dar||70.16 E quitou-me por sempre, mia sennor, / ..., de nunca eu saber / sen veer-vos, sennor, que x’é prazer||71.22 E Deus nunca me neun ben / dé se ende a vós non prouguer||72.16 E creo que fara mal sén / quen nunca gran fiuz’ouver / en mesura d’outra moller||74.13 nunca del prix, por quanto mal / eu por el prendo, neun ben||74.15 ca nunca eu vi, des que fui nado, / Amor, nen prendi del prazer||74.17 Amor, nen prendi del prazer / nen o cuido nunc’a prender / del nen d’al||78.5 que vi por meu mal / máis fremosa de quantas nunca vi / donas do mund’;...||78.7 e, se non ést’assi, / nunca me Deus dé ben dela nen d’al!||78.14 e esta coita quen viu nunca tal?||79.8 Porque a donzela nunca verei, / meus amigos, enquanto eu ja viver||80.8 ca nunca vos eu rogarei / por outra ren mentr’eu viver||80.19 mais de vós nunca o cuidei / aver, sennor||87.3 Punnei eu muit’en me guardar / quant’eu pude de mia sennor / de nunca’n seu poder entrar||87.12 e maior / coita nunca vi de sofrer||87.13 ca esta nunca dá lezer, / mais faz cada dia peor||87.20 nen atal dona nunc’amei / onde gãar podesse ren / senon gran coita e non al||88.23 Non o queredes vós creer, / ca nunca soubestes d’amor||89.9 de que nunca quiso pensar, / e de mia cuita se nembrasse||89.11 de que se nunca quis nembrar||89.14 e nunca quis que o cobrasse||89.16 E, se m’ela por Deus mandasse / o que me nunca quis mandar||90.25 e faz-mi a verdade dizer / (de que eu nunc’ousei falar) / da gran cuita que por vós ei||93.12 ca, des quand’eu morrer, ben sei / que non a ei nunc’a perder||95.5 ca nunca ll’eu mal mereci||95.8 Pero lle nunca mal busquei, / ei-ll’ora de buscar perdon||95.13 que lle nunca fize pesar, / mais non quer oir mia razon||97.3 Ora non poss’eu ja creer / que omen per coita d’amor / mor[r]eu nunca||97.7 non sei quen / podesse nunca del morrer||97.16 Pero faz-m’el tanto de mal / quanto lh’eu nunca poderei / contar enquanto viverei||97.18 pero me nunca punhe en al / senon na mia coita dizer||98.6 e, poi-la vi, assi mi aven / que nunca lh’ouso dizer ren||99.10 mais dé-mi a morte, mia senhor, / Deus, e nunca me leix’estar / assi no mund’, ...||99.17 c[a] nunca [vos] Deus, mia senhor, / no mundo quiso fazer par||102.9 E muitas vezes lho roguei, / e nunca me quiso valer||103.3 e nunca d’al i vou pensando / senon no vosso fremoso parecer||103.23 e ar sei / log’i que nunca este ben averei||104.2 Quer’eu agora ja dizer / o que nunc’a dizer cuidei, / con sanha||106.14 que o seu coraçon mui ben partisse / de vo-lhi nunca desejar, senhor||106.25 fez-m’entender qual ést’o ben melhor / do mundo, a que Deus nunca fez par||107.40 de vos nunca ja poder / veer nen convosco falar||107.44 e, mentr’eu vivo for, / nunca mia mort’ei de temer||108.10 nen ir triste por ben que eu / nunca presesse||108.17 ca ja por al nunca me veerá / nulh’ome ir triste nen desconortado||108.23 mai[s] ora ja nunca me sera mal / por me partir delas e m’ir mia via||108.36 E cuidarei / e pensarei / quant’aguardei / o ben que nunca pud’achar||109.6 Mais est’, ao meu grado, / mui ben sera jurado, / senhor: que nunca vos amei!||109.15 nen meu coraçon nunca o de vós partirei||109.19 Eu perjurar-me posso, mais nunca verdade desto saberan per min||110.7 ca non / ei eu ja nunca d’aver per vós deste mund’al.||116.18 ca nunca vistes maravilha tal||118.2 A ren do mundo que mellor queria / nunca m’én ben quis dar Santa Maria||119.4 mais eu nunca sono perdi / des quando d’Espanna saí||120.9 e nunca me dela quis dar / ben||120.14 E de quen vos esto mostrar / nunca vos mostrará prazer||121.1 Como morreu quen nunca ben / ouve da ren que máis amou||121.7 Como morreu quen foi amar / quen lle nunca quis ben fazer||121.17 Como morreu quen amou tal / dona que lle nunca fez ben||122.13 nunca lles queredes per ren / esta mezcra de min creer||123.15 Pero nunca vistes moller / nunca chus pouco algo fazer / a seu linnagen||123.16 Pero nunca vistes moller / nunca chus pouco algo fazer / a seu linnagen||124.15 Pois eu, mia sennor, d’alfaia / nunca de vós ouve nen ei / valia d’ũa correa||130.19 e como morre quen jaz na maior / coita d’amor das que eu nunca vi||131.1 Nunca bon grad’Amor aja de mí / nen d’al porque me máis leixa viver||131.15 E d’Amor nunca un prazer prendi / por mil pesares que m’el faz sofrer||132.23 com’om’a que sennor non val / a cuita tal / que nunca tal / ouv’outro ome d’amor nen d’al||134.18 enton cuid’eu, enquant’eu vivo for, / que nunca venn’ao vosso poder||136.4 nunca el ouv’amor / qual oj’eu ei||137.10 que entend’eu, fremosa mia sennor, / mentr’eu vos vir, que nunca perderei / gran ben de Deus nen de vós nen d’Amor||137.18 E des enton, fremosa mia sennor, / nunca de Deus nen de mí prenderei / prazer||138.3 ca nunc’ar pudi gran coita perder / nen perderei ja mentr’eu vivo for:||140.2 De tal guisa me ven gran mal / que nunca de tal guisa vi / vĩir a outro||141.15 Deus, nunca por outro pesar / averei sabor de morrer||142.21 de tal coita qual oj’eu ei / por vós, qual nunca perderei?||143.10 Por gran coita per-tenn’atal / d’amar a quen nunca meu mal / nen mia coita ei a dizer||143.15 e, pero vej’a mia sennor, / nunca o per min á saber||145.7 guardaredes i / voss’ome, se guardardes mí, / e que vos nunca fez pesar||146.9 E vall’a mí porque non saberedes / que vos eu nunca mereci pesar||147.17 e nunca m’én parti / e cada vez mi foi peor||148.19 nunca por én serei desafiado / nen pararei mia natura peior||149.8 Se crevess’eu Martin Sira, / nunca m’eu d’ali partira||150.1 Nunca tan coitad’ome por moller / foi com’eu por ũa que me non quer / fazer ben||150.23 por ende me disse / que a nunca visse / en logar estar / que ll’eu non fogisse||152.18 que nunca ja tan coitado sera / ome no mund’, ...||156.25 que faç’este mal sén, / onde me nunca partirei||157.2 ca nunca vos eu ren roguei que vós quisessedes fazer!||158.3 a máis fremosa que eu nunca vi, / a que non ouso nulla ren falar?||159.3 e fic’end’eu con gran pesar, / que nunca soube ren amar / ergo vós||166.3 ca mi-o nunca pod’ome oir||167.15 e nunca end’atenderei / con que folgu’o meu coraçon||169.1 Pois naci, nunca vi Amor / e ouço del sempre falar||169.7 Pero nunca ll’eu fige ren / por que m’el aja de matar||169.13 Nunca me ll’eu ampararei / se m’ela del non amparar||171.2 Assi me trag’ora coitad’Amor / que nunca lh’ome vi trager tan mal||172.15 E nunca me Deus quis guisar / en quanto cuidado prendi||173.12 que nunca ousei dizer / a coita que me fazedes aver||174.12 e nunca i perder / podia ren e poderia aver / mí por esto tolleito d’un coidado||175.5 e máis mansa das que eu nunca vi||175.14 que viverei, mentr’eu viver, assi / por quen no nunca per min á saber||175.16 Nen ja per outre non o sabera, / ca eu a outre nunca o direi, / per bõa fe||177.7 ca, de quantas donas eu vi, / tan bõa dona nunca vi / tan comprida de todo ben||177.21 sei ben que non posso veer / prazer nunca sen a veer||178.6 de a veer, amigos, pero sei / ca nunca vira nen vi nen verei / tan fremosa dona com’ela vi||178.18 ca non / vi nunca dona tan ben parecer / nen tan fremoso nen tan ben falar||179.14 sempre lle quige mellor toda via / e nunca dela niun ben prendi!||180.15 porque mi faz gran ben querer / vós de que nunca pud’aver / ben||182.24 ben sei / ca nunca pesar prenderei / nen gran coita d’amor nen d’al||183.7 mais, enquant’eu viver, / nunca lles tal verdade negarei||183.15 E, mia sen[n]or, quen vos nunca viu ten / que vos lo’eu por vos prazentear||185.6 ca nunca dona vi / con tanto ben quanto lhi Vós fezestes||185.13 ca ja nunca direi / tanto de ben quanto lhi Vós fezestes||185.27 nen ar direi a dona nunca ja / por que moiro, que mi veer fezestes||187.14 ben / lhi faz Deus tanto quant’eu ja per ren / nunca direi nen o seu parecer||188.7 e que demo mi deu / cuita po-la nunca perder!||188.10 non por al senon polo seu / bon parecer da mia sennor, / que nunca ome vio mellor / nen tal||188.21 ca, poi-la vi, / nunca m’ar paguei d’outra ren / senon dela||188.29 ca nunca dela cuidei al / aver||190.13 Pero, sennor, nunca vos eu ousei / de mia coita nulla ren ementar / que mi a min fez o voss’amor levar||191.11 qual eu ja nunca poderei mostrar / mentre viver, pero non punn’en al||193.21 pero que nunca ben dela prendi||194.3 e, sennor, nunca vos eu mentirei, / ca vos quero mui mellor d’outra ren||194.6 non me dé Deus de vós ben, nen de sí, / se nunca tan fremosa dona vi / come vós||194.10 nunca i tan fremosa dona achei / come vós||194.15 ca nunca eu no mundo pud’achar, / ..., / dona que me fezess’escaecer / vós||194.24 se vo-l’eu vin dizer / por ben que nunca de vós coid’aver||195.9 ca tan fremosa dona nunca fez / Nostro Sennor de quantas donas fez||197.17 tolle-mi o corpo que ja nunca dia / éste, nen noite, que aja sabor / de min nen d’al||197.26 ca non ouve sabor / de min nen d’al, nen vi nunca prazer||198.28 nunca mi ar quis veer des aquel dia||199.24 de nunca ir tal pregunta fazer||199.28 que non / dissesse a outre nunca per seu grado||199.30 E elas van-me gran pesar dizer / no que lles nunca prol non á d’aver||200.6 e nunca me Deus valla, poi-la vi, / se me non fez tod’al escaecer||200.13 ca nunca tan fremosa dona vi / de quantas donas pude connocer||200.21 nen amigo non ei / que lla nunca por min queira dizer||200.23 nen mi-o quis nunca dar Nostro Sennor||200.27 morrer poss’eu, mais nunca llo direi, / pero me vejo por ela morrer||203.17 A esta coita nunca eu vi par, / ca esta coita peor ca mort’é||205.3 ca ben sei eu d’El ja / ca me non pode nunca mal fazer / mentr’eu viver||205.24 E tod’omen que molher ben quiser / ... / nunca veja de quanto ama prazer!||206.7 A esta coita nunca eu par vi||207.1 Nunca Deus quis nulha cousa gran ben / nen do coitado nunca se doeu||207.2 Nunca Deus quis nulha cousa gran ben / nen do coitado nunca se doeu||209.6 ca non vi eu quen fezesse /  nunca ben se non podesse||213.3 ben sei eu ca nunca ten / gran coita no seu coraçon, / pero se a pode veer||213.26 sei eu ben no meu coraçon / ca nunca ja posso prazer, / u a non vir, de ren prender||215.5 e, se non, nunca estes meus / ollos vejan niun prazer / de quant’al desejan veer||215.10 E veja eu de vós, sennor, / e de quant’al amo, pesar / se nunca no vosso logar / tive ren no meu coraçon||215.13 atanto Deus non me perdon / nen me dé nunca de vós ben||217.7 en que tanto ben / á quanto nunca d’outra don’oi||218.1 A mellor dona que eu nunca vi||218.7 e de tod’outro ben / de quant’eu nunca d’outra don’oi||219.23 nen eu nunca o creerei / por aquesto, per bõa fe||222.2 Meu Sennor Deus, venno-vos eu rogar / con a maior coita que nunca vi / aver a ome||222.4 e nunca tal pesar / me façades, meu Sennor Deus, veer / per que eu aja o corp’a perder||222.10 que nunca tal pesar de mia sennor / me façades, meu Sennor D[eus], v[eer]||222.16 tan gran pesar, nunca, se vos prouguer, / me façades, meu Sennor D[eus], v[eer] / per q[ue] e[u] a[ja o corp’a perder]||224.2 sennor fremosa, nunca vi prazer / des quando m’eu de vós parti||224.5 E fez-mi o voss’amor tan muito mal / que nunca vi prazer de min nen d’al||224.8 Ouv’eu tal coita no meu coraçon / que nunca vi prazer se ora non||225.15 nunca ll’eu quis por mia morte rogar||227.1 Ora vej’eu o que nunca coidava, / mentr’eu vivesse, no mundo veer||227.17 nunca ll’ar pude rogar des ali / por nulla ren do que ll’ante rogava||228.13 E nunca eu tamanna coita vi / aver a ome, si Deus me perdon||230.20 esto sei eu, / da mia senhor ben, pois mo nunca deu||235.7 e outro tal nunca ja cobrarei||235.12 e pero nunca ll’ousei dizer ren / de quantas coitas levei por gran ben||235.18 ca ja niun prazer / de nulla cousa nunca prenderei||235.19 ca nunca Deus quer que eu cuid’en al||236.16 ca sennor ei que m’estrãiaria / tanto que nunc’averia poder / de ll’ar falar nen sol de a veer||237.23 E, mia sennor, por eu vosco falar / nunca vós i ren podedes perder||238.13 e enton / nunca lles por én façan se mal non||239.6 ca se nunca depois ar vi prazer / Deus no’me valla que poderia||241.11 pois que non coido nunc’a veer ja / esta sennor||241.30 Aquesto sei ja, / ca, se a non vir, nunc’averei ren||242.12 porque nunca vejo tan gran prazer / com’en vee-las||243.1 Nunca fiz cousa de que me tan ben / achasse come de quanto servi / sempr’ũa dona des quando a vi||243.23 porque quero tan bõa dona ben, / de que sei ca nunca me mal verra||246.14 Amo-vos tant’e con tan gran razon, / pero que nunca de vós ben prendi||247.5 mais cuidei / que nunca vos veeria des i / se morress’, e por esto non morri||252.19 E nunca m’end’eu partirei, / ca non quer o meu coraçon / nen Deus||253.2 Que partid’eu serei, sennor, / de nunca ja veer prazer||253.14 E partir-s’-á meu coraçon / de nunca d’al ren se pagar||256.6 E, porque nunca estes meus / ollos fazen senon chorar||257.4 ca depois nunca, ... / pud’eu en outra ren aver sabor||257.10 ca, des i, nunca, si me valla Deus, / pud’eu en outra ren aver sabor||259.27 e, pois vos vi, nunca despois quis Deus / que perdess’eu gran coita nen coidado||268.5 [d]e mui bon grado querria a un logar ir / e nunca m’end’ar viir||268.6 Vi eu viver coitados, mas nunca tan coitado / viveu com’oj’eu vivo||269.3 que nunca me dela verria mal, / tanto a vi fremoso parecer||269.7 e tan de bon prez e tan de bon sén / que nunca dela mal cuidei prender||269.17 pero convosc’en al / nunca falei||271.4 que me valvera máis non os aver / nen veer nunca mia sennor nen al||273.1 Nunca coitas de tantas guisas vi / como me fazedes, sennor, sofrer||274.3 nunca tan desguisada cousa vi / se por ũa destas duas non é||274.12 poi-la eu vi, nunca vi tan amada||274.13 E nunca vi cousa tan desguisada / de chamar ome «ama» tal moller / tan pastorinn’, ...||275bis.2 En tan grave dia sennor fillei / a que nunca «sennor» chamar ousei||275bis.3 Desta coita nunca eu vi maior||276.13 [n]en ca outr’omen nunca amou moller||279.4 non me venna ben / nunca de vós nen d’outri nen de Deus||279.6 de-lo dia’n que vos non vi, / mia sennor, nunca despois vi / prazer nen ben||283.20 e non o saber / nunca per mí nen pe-lo eu dizer||285.14 No’me sei én d’outra guisa salvar, / mas nunca o soub’ome nen moller / per mí||286.7 E porque son mui ben quitos os meus / ollos de nunca veeren prazer||287.5 que me vós nunca quisestes fazer||288.5 ca nunca ja poderei gran prazer, / u vos non vir, de nulla ren veer?||288.9 mais nunca om’en tal coita sera / com’eu serei, mentre sen vós morar||289.13 Porque sei ben que nunca prenderei / dela prazer per el nulla sazon||290.21 e esta morte mellor me sera / ca de viver na coita que non á / par nen a ouve nunca||291.2 Om’a que Deus coita quis dar / d’amor nunca dev’a dormir||291.11 ca des que mia senhor non vi / nunca dormi||291.14 ouvi tan gran sabor / que nunca m’al pode nembrar||292.6 nunca tan leal amigo d’amiga vistes, amiga||292.12 que, enquanto vós chorastes, nunca el quedou chorando / come vós||298.1 Nunc’assi ome de sennor / esteve com’oj’eu estou||299.5 ca me non quis nunca nen quer creer, / per nulla ren, que lle sei ben querer||299.9 porque me diz ca lle faço pesar / de a veer nunca nen lle falar||300.10 logo vos tant’amei, / sennor fremosa, que assi coidei / que nunca vos podesse máis amar||300.14 Amei-vos tant’u vos primeiro vi / que nunca ome tan de coraçon / amou moller||301.7 Pero que m’ela nunca fezo ben / nen mi-o fara ja enquant’eu viver||304.2 A mia sennor, a que eu sei querer / mellor ca nunca quis om’a moller||304.6 me dé seu ben se ll’eu quero mellor / ca nunca quis no mund’om’a sennor||309.4 Sennor, parecedes assi / tan ben que nunca tan ben vi||310.7 e, pois que viu que perdia o sén / por ela, nunca m’er quiso falar||311.6 e non querria ja mellor / de lle falar e a veer / e nunca outro ben aver||312.17 ca nunca vi, des que a vi, / outro prazer se a non vi||315.4 pois fui nado, nunca dona vi / tan fremosa come vós||317.19 e viv’en coita (nunca maior vi!)||318.8 nen o cuidei nunca, des que a vi: / d’aver seu ben||319.4 ũa dona de que ja sei / que nunca posso ben aver||320.5 ca lle rog’eu que nunca me dé ben / de vós, e cuido que mi-o dé por én||321.10 e ve[e]d’ora que faredes i, / ca nunca vo-lo ja máis jurarei||322.7 Eu, que nunca outra soubi servir / senon, [mia] senhor, vós||323.14 e quite de nunca dormir||326.2 Non am’eu mia senhor, par Deus, / por nunca seu ben asperar||326.8 Non a amei, des que a vi, / por nunca dela aver seu ben||326.14 Non a amo, per bõa fe, / por nunca seu ben aver ja||328.22 E, mia senhor, nunca eu direi ren / de contra vós se non perder o sén||329.13 Guisado teen de nunca perder / coita meus olhos e meu coraçon||331.11 e non os creerei, / mentr’eu viver, nunca, por ũa ren: / ...||334.7 ar maravilhan-s’én / de mi fazerdes sempre mal / e nunca mi fazerdes ben||337.2 que nunca ome tan coitado vi / viver no mundo des quando naci||344.5 E en grave dia naci / por eu nunca poder veer, / poi-la non vi, nen un prazer||345.6 Nunca vistes, amiga, quant’al amigo visse||345.7 ca me jurou que nunca se ja de mí partisse||345.12 Non sabedes, amiga, como m’ouve jurado / que nunca se partisse de mí sen meu mandado||346.4 ca non quis Deus que coita sofresse / que eu ousasse, mentre vivesse, / nunca dizer||347.6 en guisa soube mia coita dizer / que nunca mi-a poderon entender||348.7 Por nunca ja ren saberen per mí||348.14 E por esto non poderán saber / nunca meu mal per min mentr’eu poder||353.6 Sofrer quero de nunca lle dizer / qual ben lle quero no meu coraçon||355.15 sempre me calei, / que nunca dix’ũa cousa que sei||358.2 Nostro Sennor, quen m’oj’a min guisasse / o que eu nunca guisad’averei||358.20 que nunca lle soubera ben querer, / en tal razon per que m’ela ‘strãiasse||358.23 que nunca o meu / mal máis diria de mia coita eu / a mia sennor||358.28 ca nunca foi quen tal coita levasse / com’eu levo||361.6 ben entendi, fremosa mia sennor, / ca vos nunca poderia maior / pesar dizer||369.4 sennor, ca nunca outra dona vi / tan mansa nen tan aposto catar||369.9 ca nunca pude veer / outra dona, sennor, per bõa fe, / tan mansa nen tan aposto catar||369.16 ca nunca dona vi nen veerei / tan mansa nen tan aposto catar||370.4 nunca me vall’a min Nostro Sennor / se eu cuidasse que tanto vivera / sen a veer||370.10 nunca me valla Deus / se eu cuidasse que tanto vivera / ...sen a veer||370.16 ca Nostro Sennor nunca me perdon / se eu cuidasse que tanto v[ivera / sen a veer||371.20 que nunca vilão aja sabor / d’outra tençon comego começar||372.13 e nunca mi quisestes fazer ben / nen oir ren do que por vós sofri||373.2 que nunca perca coita nen pesar / eu, que vos sei máis d’outra ren amar||374.19 sen[h]or u Deus nunca deu mal per ren / foi dar a min||375.4 que vos ar fez Deus tal / que nunca mal faredes||375.10 ar sõo sabedor / que nunca mal avedes de fazer||380.3 ca me ven coita, nunca vi maior, / sen outro ben por vós, sen[h]or||380.7 come se fosse ben, quer-me por én / gran mal a quen [o] nunca mereci||380.24 eu servi sempr’e nunca vos pedi||382.7 e leixade min que vos quero ben, / [e] nunca vós melhor fus[o] enchades||382.14 e matade min, sen[h]or, pois vos praz, / e nunca vós melhor mouro matedes||382.18 aquel que vos filhou nunca vos leixe, / e moira eu por vós com’é razon||387.6 – Meu amig’, enquant’eu viver /  nunca vos eu farei amor / per que faça o meu peor||388.7 pero vejo, nunca ar vi, / ca non vej’eu, pero vej’eu||388.17 e ja Deus nunca me perdon / se ben vejo nen se ben ei||391.18 E tenno que fazen mal sén / quantos d’amor coitados son / de querer sa morte se non / ouveron nunca d’amor ben / com’eu faç’;...||392.16 se mi-a Deus amostra, gran ben mi fara, / ca nunca prazer veerei sen a veer||393.10 e juro-vos, per bõa fe, / que nunca lhis eu máis direi||393.22 mas, pois vejo que moir’assi, / digo est’e nunca direi al||394.7 e nunca lhi falar / ousei na coita que sofr’e no mal / por ela||395.8 E esta coita’n que eu viv’assi / nunca én parte soube mia sen[n]or||396.4 e do seu ben nunca m’El outro desse||396.14 Mentr’eu d’aquesto ouvess’o pode / ... / nunca én ja os ollos partiria||396.17 e vej’as casas u ja vi alguen, / per bõa fe, que me nunca fez ben||396.21 enquant’eu fosse d’aqui morador / nunca eu ja del morte temeria||396.24 ca mia sennor nunca mi-o saberia||397.1 Estes meus ollos nunca perderán, / sennor, gran coita mentr’eu vivo for||397.7 Guisado teen de nunca perder / meus ollos coita e meu coraçon||397.13 E nunca ja poderei aver ben, / pois que Amor ja non quer nen quer Deus||398.3 e pero nunca o podo fazer||398.13 escolleria, mentr’ouvesse sén, / de nunca ja morrer por nulla ren||399.13 ca nunca eu falei con mia sennor / senon mui pouc’oj’, ...||399.20 E a quen muito trem’o coraçon / nunca ben pod’acabar sa razon||404.5 andei sempre tan sen sabor / que nunca eu pude veer / de ren, u vos non vi, prazer||406.3 pois én nunca per mí souberon ren||406.6 pois mi-o vós nunca quisestes creer||407.11 e a mí, pecador, / nunca Deus quiso dar a entender / atal razon qual oj’eu mester ei / pera falar no que sempre cuidei||407.21 e chorando nunca farei bon son||408.10 ca vós dizedes dest’amor atal / que nunca vos ende senon mal ven||411.22 ca sen desejos nunca eu vi quen / podess’aver tan verdadeir’amor / com’oj’eu ei||412.26 porque vi a mellor / moller que nunca naceu nen sera / e moiro por ela!||413.13 Porque vos nunca podedes perder / en aver doo de min||414.6 disso-m’oje ca me queria ben, / pero que nunca me faria ben||414.16 e o mellor que m’ela nunca fez||415.23 non á cont’, e nunca sera / bravo nen sannudo se llo fazer / outro non fezer||420.9 pois s’El nunca de min quiso doer / e me faz viver sempr’a gran pavor / de perde-lo sén||423.27 nunca per outre emparado serei||424.3 sei que nunca posso prender prazer / dela nen d’al||425.5 ca des enton assi quis Deus / e mia ventura, que é tal / que nunca vos ousei dizer / o que vos queria dizer||428.6 pois que a vir, u a non vir prazer< / de mí nen d’al nunca cuid’a veer||429.15 muito veer desejo / a senhor do melhor prez / de qua[n]tas Deus nunca fez||432.13 E por aquesto nunca perderei / ja mui gran coita||435.1 Sennor fremosa, ja nunca sera / ome no mundo que tenna por ben / se eu por vós moiro||435.8 que nunca me perdon / Nostro Sennor se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei||436.12 e nunca fezestes por mí / ren||438.19 ca nunca dona vi nen veerei / con tanto ben come vós, mia sennor||445.3 [A]migos, des que me parti / de mia sennor e a non vi, / nunca fui ledo nen dormi||453.3 e dix’eu por ela cousa guisada, / ca nunca vi dona peior talhada||459.8 e des i pera meu corpo levarei ta[l] guisamento / que nunca en nen un tempo trouxo tal Pero Sarmento||460.9 nunca de pran foi falir / en querer eu pena veira trager / velha en corte nen na sol cobrir||460.13 nunca me dela en corte paguei, / mais estas guerras nos fazen bulir||460.21 deita[de-a] log’en ũu muradal, / ca peior pena nunca desta vi||461.32 que nunca se trabalhassen / ja máis de o gua[re]ceren||464.3 Ben sabia eu, mia senhor, / que, ... / que nunca veeria sabor / de ren||464.6 porque vós sodes a melhor / dona de que nunca oisse / omen falar||464.14 mui ben seede fis / que nunca eu sen cuidado / én viverei||464.18 nunca sofreron tal afan / nen [o] an / quantos son nen seeran||465.7 «De mui bon grado queria ir / logo e nunca [m’end’ar] vĩir»||465.14 «Moir’eu e moiro por alguen, / e nunca vos direi máis én»||465.15 E ja eu nunca veerei / prazer con estes olhos meus / de[s] quando a non vir||466.4 nunca en maior / coita d’amor / nen atan coitado / foi eno mundo por sa senhor / omen que fosse nado||466.26 e, se m’este mal durar assi, / eu nunca fosse nado, / penado, penado||468.21 e en sa prol nunca me vós faledes||469.7 Nunca cinga espada con bõa bainha||473.3 e nunca casarei, / ai mia irmana, se me non casa el-rei||475.13 mais dig’eu, ai, / por que nunca tal don deu rei?||476.17 nunca muito de vó-los alonguedes||477.7 Vi ũu coteife mao, val[a]di, / con seu porponto (nunca peior vi!)||481.18 e sol non cata como Gris non ten / nunca cousa de que [el] se cobrir||482.22 Nunca, de-lo dia en que eu naci, / fui tan coitado, se Deus me perdon||483.10 e mui máis lhi valera que trobado / nunca ouvess’el, assi Deus m’ampar||483.20 E por end’é gran traedor provado, / de que se ja nunca pode salvar||487.11 porque nunca vo-lo vej[o] fazer||487.17 que nunca voz en dia d’Acenso[n] / tenhades||490.11 se cu[idan] eles per i gaanhar / ben das con que nunca saben falar||491.18 e el á tal sabor de os leer / que nunca noite nen dia al faz||492.14 O que filhou gran soldada / e nunca fez cavalgada||493.17 e demais á preço que nunca erra / de dar gran colpe con seu tragazeite||493.21 e deu-lhi por én tal colpe de suso / que ja a chaga nunca vai çarrada||496.4 e quer’ir algũa terra buscar / u nunca possa seer sabedor / ela de mí||496.9 Ca sei mui ben que nunca poss’achar / nen ũa cousa ond’aja sabor / senon da morte||497.11 des i é cousa mui descomunal, / de matardes min, que merecedor / nunca vos foi de mort’;...||497.12 e, pois que al / de mal nunca Deus en vós quis poer||498.12 ca El sabe ben quan de coraçon / vos eu am’e [que] nunca vos errei||498.14 e, por én, quen tal feito faz, ben sei / que en Deus nunca pod’achar perdon||498.19 er sabe mui ben [ja] / que nunca vos mereci por que tal / morte per vós ouvess’, ...||499.14 porque por morte perderei / aquel dia coita que ei, / qual nunca fez Nostro Senhor||500.2 Vós mi defendestes, senhor, / que nunca vos dissesse ren / de quanto mal mi por vós ven||501.7 e tod’aquesto m’El foi aguisar / en tal que eu nunca coita perdesse||502.1 Nunca Deus fez tal coita qual eu ei / con a ren do mundo que máis amei||503.4 veed’, amigos, que tort’ei, / que nunca tan gran torto vi||505.6 ven-mi gran mal de vós, ai mia senhor, / en que nunca pôs mal Nostro Senhor!||508.4 que nunca mi valha Nostro Senhor / se ant’eu ja non queria morrer||510.13 E, pois vos Deus nunca fez par / de bon sén nen de ben falar / nen fara ja||513.3 nunca me Deus dé o seu ben||514.6 ca ben sei / que nunca de vós averei / senon mal e viltança||515.7 Ca, senhor, pero me fazedes mal / e mi nunca quisestes fazer ben||516.2 atan muit’á que nunca vi prazer / nen pesar||516.15 no coraçon / nunca ar ouv’eu pesar, des enton, / nen prazer||518.14 E sol non met’eu en cuidar / de nunca de vós aver ben||521.6 des que a non vi non er vi pesar / d’al, ca nunca me d’al pudi nembrar||524.1 O que vos nunca cuidei a dizer, / con gran coita, senhor, vo-lo direi||524.4 ca sabedes que nunca vos falei / de como me matava voss’amor||524.18 pois eu certo sei / que, esso pouco que ei de vive[r], / que nen un prazer nunca veerei||526.18 mais nunca pudi o coraçon forçar / que vos gran ben non ouvess’a querer||528.9 mais nunca ome per mí sabera / quen é||529.4 ca ben creede que outro prazer / nunca [d’al] veran estes olhos meus||529.6 senon se mi vós fezessedes ben, / o que nunca sera per nulha ren||529.10 e dos meus olhos podedes creer / que outro prazer nunca d’al veran||533.7 ca, pero mi nunca fez ben, / se a non vir, non me posso guardar / d’ensandecer||536.16 E saben quantos saben vós e min / que nunca cousa come vós amei||536.17 des i, saben que nunca vos errei||537.15 ca en mia senhor nunca Deus pôs mal||538.9 Pero sabe Nostro Senhor / que nunca vo-l’eu mereci||538.12 mais sabe ben que vos servi, / ..., sempr’o melhor / que nunca [eu] pudi fazer||538.23 Pero, se eu ei de morrer / sen vo-lo nunca merecer, / non vos vej’i prez nen loor||540.6 porque sabede que, des que enton / vos vi, / des i /  nunca coita perdi||542.5 que pecados foron os meus, / que nunca tevestes por ben / de nunca mi fazerdes ben||542.6 que pecados foron os meus, / que nunca tevestes por ben / de nunca mi fazerdes ben||544.3 que mi nunca fez nen ũu prazer / e de que nunca cuid’aver bon grado?||544.4 que mi nunca fez nen ũu prazer / e de que nunca cuid’aver bon grado?||551.7 Oimais non é nada / de fiar per namorado / nunca molher namorada||552.2 pois no coraçon / nunca posestes de mi fazer ben||552.7 Pois vos nunca no coraçon entrou / de min fazerdes, senhor, senon mal||552.13 Pois que vos nunca doestes de min / e sabedes quanta coita passei / por vós||553.1 Nunca vos ousei a dizer / o gran ben que vos sei querer||553.6 Nunca vos dixi nulha ren / de quanto mal mi por vós ven||553.11 Nunca vos ousei a contar / mal que mi fazedes levar||554.6 ca nunca o eu pud’aver / des que vos eu non vi, senhor||557.6 e vós ajades mal e nunca ben||557.16 e per vós viv’eu en tal perdiçon / que nunca dormen estes olhos meus||559.9 Ben parecedes, sen falha, / que nunca viu ome tanto / por meu mal e meu quebranto||562.8 Non pudi nunca partir de chorar / estes meus olhos ben de-la sazon / que vos viron||563.17 e nunca vos errei||565.10 Deus, que a coitados val, / a min nunca valer possa||569.14 Eu vivo por vós tal vida / que nunca estes olhos meus / dormen, mia senhor||571.8 Porque tarda tan muito lá / e nunca me tornou veer, / amiga||577.6 que possa aquel dia veer / que nunca vi maior prazer||578.15 nen mi dá / de s’enfinger de mí mui sen razon / ao que eu nunca fiz se mal non||581.5 porque nunca con el pôde poer / que o podesse por amig’aver||591.5 ou como pod’ala fazer tardada, / ca nunca tan gran maravilha vi||591.11 nunca no mundo foi molher amada / come vós de voss’amig’, ...||591.27 ca, des quand’eu naci, / nunca d’outr’ome tan leal oi / falar||592.2 O voss’amig’, amiga, vi andar / tan coitado que nunca lhi vi par||596.2 quen cuidaria / que vós nunca ouvessedes poder / de tan longo tempo sen mí viver!||596.5  nunca molher deve, ben vos digo, / muit’a creer per juras d’amigo||608.14 De vos por mí Amor assi matar, / nunca vos desto bon grado darei||613.2 Meu amig’, u eu sejo / nunca perço desejo / senon quando vos vejo||615.12 nunca viu prazer nen ben||616.2 Amigo, pois vos non vi, / nunca folguei nen dormi||621.17 e quisesse Deus que nunca eu visse / vós, que vi, amig[o], en grave dia||624.7 El quis assi que foss’en seu poder, / u me podia nunca máis ben dar||624.15 E, pois eu nunca d’outra ren sabor / poss’atender pera me conortar||624.21 porque cuidand’i toman gran prazer, / o que a min nunca pode chegar||624.22 Nen [e]sperança nunca poss’aver / com’outros an d’algũu ben atender||624.24 pois eu meu ben nunca posso cobrar||625.6 ca, mentr’eu durar, /  nunca me pode ben nen mal fazer||625.15 E ben nen mal nunca m’El ja fara||625.17 pois m’El pesar con tan gran coita deu / que nunca prazer no coraç[on] meu / me pode dar||628.15 que nunca foi filha d’emperador / que de beldade peor estevesse||630.10 que nunca por én / terrian meu amigo [por sandeu,||630.16 nunca, per bõa fe, / terrian meu amigo por sandeu||632.3 que semelha que nunca en al cuidou||640.4 ca sabe ben que nunca perderá / esta coita||640.13 e nunca lhi por é[n] quis fazer al||640.14 e que nunca de sí pode partir / esta coita||643.5 Nunca lho posso tanto dizer / que o comigo possa fazer / estar||646.5 Nunca madr[e] a filha bon conselho deu||649.2 atant’á oje que nunca vi prazer||649.6 Ouv’én por vós tal coita eno meu coraçon / que nunca vos cuidar’a veer nulha sazon||649.10 E rog’eu, meu amigo, aquel Deus que me fez / que nunca eu ja viva sen vós tan[t]’outra vez||649.14 E ben assi mi-o quiso mia ventura guisar / que nunca sen vós ouvi sabor||650.2 e a mí nunca ben venha||650.9 E nunca mi ben querades||655.5  nunca me por el roguedes, / ai donas, fe que devedes!||668.5 Defendeu-mi que per nen ũa ren / nunca vos visse||670.3 nunca no mund’, a meu cuidar, / foi outra tan leda molher / com’eu serei des que o vir||674.3 é amigo que nunca desejar / soub’outra ren senon mí||674.9 e nulh’amor nunca de min sentiu||674.15 e nunca lhi prestou / e sera morto se lh’eu non val[v]er||675.2 – Que me mandades, ai madre, fazer / ao que sei que nunca ben querer / soub’outra ren?||680.5 que nunca Deus lhi desse de mí ben / se non veesse mui ced’, e non ven||680.9 dixi-lh’eu, se tardar / quisesse muito, que nunca falar / podia mig’, ...||682.5 Vistes u jurou que non ouvesse / nunca de min ben se non veesse||684.1 Par Deus, amigo, nunca eu cuidei / que vos perdesse como vos perdi||689.6 ca mi mentiu o que mi soia / dizer verdad’e nunca mentia||691.9 «Nunca molher crea per amigo, / pois s’o meu foi e non falou migo!»||692.3 Muitos vej’eu que se fazen de mí / sabedores, que o non son, de pran, / nen o foron nunca nen o seran||692.19 E muito saben se nunca saber / o per mí poden nen per-l’eu dizer!||694.7 e foi-s’el d’aqui sanhud’e mui coitado / e nunca depois vi el nen seu mandado||699.8 nunca eu ar pudi saber / que x’era pesar nen prazer||699.13 Nen nunca o meu coraçon / nen os meus olhos ar quitei / de chorar||700.10 nunca tan bon man[dad]’oi / come quando mi-o disse||701.13 ca eu nunca con nulh’ome falei, / ..., / des que naci||702.13 que, pois naci, / nunca tal prazer d’ome vi||707.2 Agora me foi mia madre melhor / ca me nunca foi des quando naci||711.20 e, se eu end’al soubesse, / que nunca lhi ben quisesse||713.1 Eu fiz mal sén qual nunca fez molher||713.7 ca nunca de mí pud’entender al, / e con essa coita se foi d’aqui||713.9 e fez mal sé[n], nunca tan mal sén vi, / porque o fiz||715.1 Eu nunca dórmio nada cuidand’en meu amigo||717.3 mais nunca per mí creades||722.5 eu, pois fui nada, nunca ouv’amor / nen quig’amig’en tal razon aver||722.13 e ja me lhi ensanhei / porque o fez, e nunca el maior / pesar oio||723.19 Nunca molher tal coita ouv’a sofrer / com’eu quando me nembra o gran prazer / que lh’eu fiz||724.2 O meu amigo, que me quer gran ben, / nunca de min pode aver senon mal / e morrerá||724.10 que farei, / que as[s]i morr’e assi quer morrer / por aquel ben que nunca pode aver / nen avera||728.6 pero vos outra vez diga / que me vós por el roguedes, /  nunca me por el roguedes||730.5 mais esto quen no creerá, / que nunca el de coraçon / molher muit’ame se min non?||731.5 que nunca vós, amig’, ajades / amig’a que o digades||738.20 E, se o por én perdud’ei, / nunca maior dereito vi||738.28 ca, se lh’eu perdoass’ali, / nunca s’el partira d’aqui||743.2 O meu amigo non á de mí al / senon gran coita, que lhi nunca fal||743.7 Des que naci nunca lhi fiz prazer / e o máis mal que lh’eu pudi fazer / lhi fiz||746.1 Amigos, nunca mereceu / omen, com’eu mereci, mal||747.7 Nunca lhi ja creerei nulha ren, / pois tanto tarda||748.3 [...] ben sei / ca nunca ben no mundo pod’aver, / pois eu, fremosa, tan muito ben ei||751.14 – Dizede-lh’ora que non pod’aver / nunca meu ben e que non cuid’i sol||752.8 ca lhi parcia que nunca por én / lhi mal quisesse nen por outra ren||755.4 Des que s’amigo foi nunca vi prazer||755.7 [E] nunca serei leda se o non vir||756.10 Nunca con taes novas tan leda foi molher / com’eu soo con estas||759.20 Quen aquesto non tever por ben / nunca lhi Deus dé en ele ren||760.5 ora vos par’e vos digo / ca nunca ja esse [preito] / mig’, amigo, sera feito||762.6 E vistes (que nunca, nunca tal visse!)||762.6 E vistes (que nunca, nunca tal visse!)||763.2 Amigas, tamanha coita / nunca sofri, pois foi nada||763.7 Nunca vós vejades coita, / amigas, qual m’oj’eu vejo||767.15 Máis nunca ja crea molher / que por ela morren assi, / ca nunca eu esse tal vi||769.8 E, poi-los vencedes assi, / nunca devian a lançar / vosc’, amigo, nen bafordar||770.6 e jurei ja que, atá que o visse, / que nunca ren dormisse||771.5 mais eu ben cuido que non ést’assi, / ca nunca lh’eu vejo morte prender||771.6 nen o ar vejo nunca ensandecer||774.6 «Vĩide ja, ca ja vos perdoei, / mais pero nunca vos ja ben querrei»||777.14 Gran sazon á que meu ben demanda, / e nunca pôde comigo falar||779.7 [...] / Afons’Afonses nunca batiçado / [...]||783.13 Maldita sej’a que nunca disser / a quen non troba que é trobador!||786.16 ouv’én tal coita no meu coraçon / que nunca dormi e guisei por én||788.5 Rog’eu a Deus que El me maldiga / se eu nunca por amiga tever / a que mi a mí atal conselho der / qual mi a mí deu aquela||788.10 vos jur’eu que nunca mi valha Deus / se eu nunca [por amiga tever / a que mi a mí atal conselho der] / qual mi a mí deu aquela||788.16 e Deu-la leixe desto mal achar / e a min nunca mi mostre prazer||795.9 barata [el] mui mal / se nunca ja de meu mandado sal||798.2 nunca cuidei, des que naci, / viver tanto como vivi / aqui u meu amigo é||800.13 Muito per-podedes jurar / que, ja enquanto vivades, / que nunca de min ajades / amor||801.5 E, se el falar / non poder ante comigo, /  nunca ja ledo sera||803.13 [E] ja meu amigo nunca salra / de meu mandado nen de meu poder||805.9 ca, des que morrer, non a veerei / nen bõo serviço nunca lhi farei?||805.14 que depois nunca poderon servir / as por que morreron nen lhis pedir / ren||805.19 ca nunca lhi tan ben posso fazer / serviço morto como se viver||806.9 ela ja nunca ben mi á de fazer, / mais sempre mal||807.28 mais fez-me Deus aver / tal ventura quando a fui veer / que nunca dix’o que dizer queria||808.3 que Jesu Cristo nunca mi perdon||808.4 nen de vós ben nunca me leix’aver / se eu soubesse que vos praz[er]ia / de mia mort’...||808.15 ca, se vos eu prazer / fezess’, ai lume destes olhos meus, / nunca mui mal poderia morrer||808.16 e por esto nunca mi valha Deus / se eu soubesse que vos praz[er]ia / [de mia mort’...||809.6 e quero-m’ir viver / en atal terra u nunca prazer / veja nen cante nen possa riir||809.9 ca sõo certo, des que vos non vir, / que outro prazer nunca veerei||811.4 e que os vossos pesar / nunca vejan||811.8 ca nunca poden dormir / nen aver ben, senon ir / u vos vejan||812.25 e faz gran traicion / o que ben á se o seu coraçon / en al pon nunca senon en guardar / sempr’aquel ben||817.5 chorar muit[o] e nunca fazer al||817.7 senon cuidar como mi faz Deus mal / en me partir de nunca ja saber / vosso mandado||819.13 – Amiga, nunca lhi mal verria / de lhi dizerdes atanto por mí||819.17 – Par Deus, amiga, non vos creerei / nen vós nunca mi-o digades||829.8 ca, se non, noite nen dia, / a meos de meu mandado, /  nunca s’el d’aqui partira||830.3 nunca fui leda nen dormi, / ben vo-lo juro, des enton, / madr’, ...||831.3 e nunca eu depois dormir / pudi||837.9 e ja Deus nunca mi perdon / se menç’, ...||838.9 ca sabemos que non / vos errou nunca voss’amigo||840.5 ca el de vós nunca se partirá||840.16 E praza-vos, pois vosco quer andar / meu coraçon e nunca se par[tir] / de vós, sen[h]or||840.19 mais quer, sen[h]or, sempre vosco morar, / ca nunca soub[e] amar outra ren||842.14 Sab’ora Deus que no meu coraçon / nunca ren tiv[e] enno seu logar||844.6 – Nunca lhi ben devedes a querer / porque se foi e vos non quis veer||849.5 ca sei eu ben que nunca mi a falir / á quen eu sérvia, se poder servir||849.24 pero ela, que nunca soub’amar, / non saberia conselh’aver i||850.7 ca mil vezes o provei ja / e nunca o pud’acabar||850.16 que vos pesar / nunca fiz nen cuid’a fazer||851.11 [E] pero nunca lh’eu cousa mereci / per que me mate||851.16 Nunca tal ventura vistes qual eu ei / contra ela||852.2 Ai mia senhor, sempr’eu a Deus rog[u]ei / q[u]e vos visse e nunca al pedi||853.4 ca inda lh’eu muito graceria / o de que lhi nunca ouvera grado||854.14 e pero que sei que lh’ést[e] mui greu, / ..., / se morto non, nunca m’én partirei||857.11 e meus desejos e meu coraçon / nunca de vós ouveran se mal non||857.18 e, mia senhor, pero que m’é mui greu, / nulh’ome nu[n]ca mi-o [e]straiará||862.9 e eu nunca ende creerei al||867a.13 e os que del desa[s]perados son / nunca poderan nen ũu ben aver, / mais aver mal||867b.6 e os que del desasperados son / non poden nunca nen ũu ben aver / nen fazer ben||868.5 ca ve[e]rei el-rei, que nunca vi, / e meu amigo, que ven con el i||869. Des que o vosso bon parecer vi, / nunca pois [...||875.5 foi sanhuda e nunc’a tanto vi||875.9 Mentr’eu con ela falava en al, / eu nunca molher tan ben vi falar||875.14 e des ali non lh’ousei dizer ren / nen ar quis nunca pois por mí catar||876.7 E des que eu nacera nunca entrara en lide||886.5 d’ir om’en tal logar viver / u nunca veja sa senhor||891.14 [Q]ue a torto foi ferida, / nunca én seja guarida||891.17 [Q]ue a torto foi mallada, / nunca én seja vingada||893.7 ca, de-lo dia, sennor, que vos vi, / per bõa fe, nunca coita perdi / por vós||898.21 mais, que non am’, esto nunca sera!||898.31 e o que sén ouver, / pois-lo souber, nunca m’én cousirá||900.17 e nunca no mundo prazer / des aqui ja máis aguardar||900.25 que aja sempre que doer / e que nunca possa toller / estes meus ollos de chorar||900.29 e que sempr’aj’a desejar / vós e o vosso parecer, / que nunca mi á d’escaecer||900.33 E nunc’a Deus queira prazer / que nunca El queira mostrar / a null’ome tanto pesar / quant’el poderia sofrer||900.34 E nunc’a Deus queira prazer / que nunca El queira mostrar / a null’ome tanto pesar / quant’el poderia sofrer||903.7 Nunca ve[j]o las ondas / nen as altas debrocas / que mi non venhan ondas / al cor pola fremosa||904.10 E mentr’eu dela fui namorado / nunca me viron desacordado||906.3 Des que eu vi / a que eu vi / nunca dormi, / e cuidand’i / moir’eu||907.7 De punhar de lhi nunca [ja] / querer algũa vez mi praz||910.5 ca nunca os ei a partir / de chorar u vos eu non vir||911.21 nunca m’ende pode partir / que o ben non aja a dizer / ... ||912.14 Se a non vir, non averei / [nunca] de min nen d’al sabor||915.15 non averei nunca a perder / este mal||924.19 pero que nunca del’al entendi / senon gran sanha, des quando a vi||925.1 Todos dizen que Deus nunca pecou, / mais mortalmente o vej’eu pecar||926.21 e sofro e nunca por vós acorr’ei||926.24 porque fez Deus o vosso corpo atal / en que nunca pode omen saber mal / nen sabera||927.13 ca onde eu cuidei aver ben / por servir nunca ouve én ren||929.5 a vós eu nunca faria / pesar nen vo-lo diria||942.12 Ben vos dig’, amiga, én verdade: / que jurei de nunca lhi fazer ben / ant’el||943.3 e nunca máis coitada foi molher / do que eu i fui, segundo meu sén||944.2 e ela nunca [ben] me quis fazer||944.9 e ela nunca me quis fazer ben||953.5 ca nunca pod’o mentiral tan ben / jurar come o que verdade ten||959.10  ..., ca nunca led’andei / e non foi vida, mais foi gran pesar||959.17 passei-os eu tan mal / que nunca vi prazer de min nen d’al||960.22 ca [a] El dias nunca minguará[n]||966.2 Dizen-mi a mí quantos amigos ei / que nunca perderei coita d’amor||967.6 ca nunca vi molher máis sen amor||967.11 mais, se cent’anos for seu servidor, / nunca lh’eu ja amor demandarei||973.2 A gran dereito lazerei, / que nunca ome viu maior||974.9 Nunca lh’outro pesar busquei, / senon que lhi quero gran ben||974.20 e non mi val, / cuid’eu, nunca mi ben fara||974.29 des que m’ela fez[o] tornar, / nunca foi aquel dia / que a eu visse||975.8 mais nunca assi / sera ja mentr’eu vivo for||975.13 nen voss’amor nunca foi meu||975.16 nen ouve nunca, senhor, ben, / nen sei que x’ést’, assi m’aven||975.23 mentr’eu poder [vos] servirei, / mais nunca vos ren pedirei||976.1 Nunca tan gran coita sofri / com’ora quando me quitei / de mia senhor||976.4 nunca led’ar andei, / mais atanto conort’end’ei||976.13 que nunca assi / outra dona vi nen verei||977.13 des que me viu nunca ren tant’amou||977.20 nunca de min parte o seu coraçon||979.15 E nunca meus ollos veran / con que folgu’o meu coraçon||979.20 ben sei / que nunca lles ren mostrarei / que lles possa prazer de pran||981.2 Tan muito vos am’eu, sennor, / que nunca tant’amou sennor / ome que fosse nado||981.12 en tal ora vos vi / que nunca dormi nada / nen desejei al nada / senon vosso ben||981.22 mais nunc’ar fui guardado / de mui gran coita des enton||982.11 por quanto me fez desejar / a quen me nunca desejou||982.23 Vel que ousass’én preguntar, / a quen me nunca preguntou||982.25 por que me fez en sí cuidar, / pois ela nunca en mí cuidou||985.3 en forte pont’eu fui nado, / que nunca perdi cuidado / nen afan des que vos vi||985.16 en forte pont’eu fui nado, / que servi sempr’endõado / ond’un ben nunca prendi||986.3 nunca vos Deus mostr’o que vós queredes, / pois vós queredes mia mort’, ...||986.5 e por én / rog’eu a Deus que nunca vós vejades, / senhor fremosa, o que desejades||987.30 nunca tan bel presente recebeu / como [o] del recebeu aquel dia / de San Clement’en que se conquereu||988.4 que a melhor dona que era i / nen ouve nunca, ... / levastes ende?||991.11 e nunca se d’al trabalhou||995.5 que nunca Deus gran coita quiso dar / senon a quen El fez moller amar / com’a min fez||995.8 ca, des que eu naci, / nunca vi om’en tal coita viver / com’eu vivo per moller ben querer||995.19 e nunca me quis dar / ben dessa dona que me fez amar||1004.17 des i, nunca m’errou / des que meu fui, per quant’eu aprendi||1007.4 e, quand’i cuido, ei log’a cuidar, / per boa fe, o que nunca cuidei||1007.5 ca vej’agora o que nunca vi / e ouço cousas que nunca oi||1007.6 ca vej’agora o que nunca vi / e ouço cousas que nunca oi||1009.8 como nunca vi morrer por molher / ome no mundo||1015.21 nunca o Deus leixe melhor escolher||1019.10 saberedes a pouca de sazon / que nunca disse de vós se ben non||1019.16 Rogou-m’el muito que vos jurass’eu / que nunca disse de vós senon ben||1020.4 – Nunca vos eu, senhor, negarei ren||1020. – Senhor, ca nu[n]ca mi escaecedes||1020.10 – Nunca vos ren negarei, mia senhor||1020.16 – Nunca vos én, senhor, ren negarei||1023.3 E eu nunca fui leda nen dormi, / amiga, depois que s’el foi d’aquen||1024.2 Vai-s’, amiga, meu amigo d’aqui / triste, ca diz que nunca lhi fiz ben||1032.7 se souberen que mi queredes ben, / quite sodes de nunca mi falar||1032.18 ca, se a verdade poder osmar, / nunca veredes ja máis u eu for||1036.22 nen lhi façades nunca nen un ben||1043.3 Alguen vos diss’, amig’, ... / ..., que falei / con outr’omen, mais nunca o cuidei||1044.16 E nunca mi-o faran creer / se mi-o non fezeren veer||1046.5 mais eu perça bon parecer que ei / se nunca lh’el-rei tanto ben fezer / quanto lh’eu farei quando mi quiser||1046.14 E el punhou muit[o] en me servir / e al rei nunca serviç’ora fez||1050.10 e, se o fiz, nunca mi venha ben||1053.8 E, pois vos ides, sabiádes / que nunca maior pesar vi||1057.9 e, pero m’end’eu nunca atend’al, / tal ventura mi quis a min Deus dar||1057.15 [E] non poss’eu partir os olhos meus / desses vossos nen o meu coraçon / nunca de vós||1059.9 e, pois de vós nunca pud’aver al||1060.3 ouvi tan gran pesar / que nunca mi Deus d’al prazer quis dar||1060.15 que, des que vos eu non pudi veer, / pero viia, nunca vi prazer||1065.4 ca tant’ei de vós gran pavor / que nunca tan grand’ouvi d’al||1069.2 que nunca per vós perderei / a mui gran coita que eu por vós ei||1072.6 ca des i / nunc’ar fui led’...||1072.21 sempre por ela gran coita sofri, / e pero nunca lh’end’ousei falar||1073.2 Por quanta coita mi faz mia senhor / aver, nunca m’eu dela queixarei||1073.7 E nunca m’eu a mia senhor irei / queixar de quanta coita padeci / por ela||1073.16 mais queixar-m’-ei no meu coraçon / d’Amor, a que nunca mal mereci||1080.3 nunca de min ouve sabor, / per boa fe, nen averei, / se non vir ela, d’outra ren||1080.8 nunca [eu] me depois paguei / de min nen me cuid’a pagar||1080.13 nunca eu depois vi prazer / nen ja máis non o veerei||1086.3 des enton / nunca dormi com’ante dormia / nen ar fui led’, ...||1087.24 cofonda Deus quen lho nunca creer||1090.8 por én nunca me poden entender / o mui gran ben que vos eu sei querer||1092.28 pois non / morri por ela, nunca morrerei||1096.14 ca sabe ja ca non sera vingado / nunca daqueles que se del quitaron||1096.30 E non sei al per que s’Amor vingasse / nen per que nunca dereito filhasse / dos que se foron assi del quitando||1097.7 mais esta dona nunca quis que seu / fosse||1097.14 que por seu nunca me quis receber||1099.2 Quand’eu vi a dona que non cuidava / nunc’a veer, logo me fez ali / máis ca mi fez u a primeiro vi||1100.3 vi ũa pastor / que, pois fui nado, nunca vi tan bela / nen vi outra que falasse milhor||1100.14 Eu non vos queria / por entendedor, ca nunca vos vi / senon agora, nen vos filharia||1105.13 ca nunca eu tamanha coita vi / levar a outr’ome, per bõa fe, / com’eu levo||1107.7 e quen viu nunca tal / coita sofrer qual eu sofro, ca sén / perç’e dormir?||1108.8 entendo ja que nunca perderei / a maior coita do mundo que ei||1109.10 pero, senhor, nunca en al cuidei, / senon [en como parecedes ben:||1109.14 ca me coita voss[o] amor assi / que nunca dorm’i, se Deus mi perdon||1111.13 Pero Amor nunca me coitas deu / nen mi fez mal senon des que vos vi||1113.7 Teen-m’en tal coita que nunca vi / om’en tal coita, pero o preit’est’é||1115.8 E, mia senhor, nunca cedo verrei / u vos veja des que m’ora partir / de vós||1115.18 Ca, se veer logo, tardi sera / e por esto nunc’a ced’acharei||1119.11 nunca pois de sa morte trobaron||1119.13 nunca cobraron panos nen aver / e o seu ben muito desejaron||1120.4 ca toda ren que m’el a mí mandou / fazer fig’eu e nunca lh’[er] errei||1121.3 Jurava-mi o meu amigo, / ..., / que nunc’alhur viveria / sen mí||1125.8 Des aquel dia en que naci, / nunca tamanho pesar vi / com’ei de me partir d’aqui||1125.16 que nunca vi maior pesar / de me partir||1135.2 como se molher assanha a quen lho nunca merece||1144.5 rogo-vos eu que nunca lhi faledes / sen mí, ai [filha fremosa!]||1145.7 mais á-m’el namorada, / que nunca lhi guarrei||1145.22 Nunca m’eu desta ida acharei senon ben||1149.10 Nunca me mia madre veja se dela non for vingada||1173.10 pois meu coraçon é en poder seu, / que nunca o pode perder per ren||1173.16 poi-lo coraçon ten en seu poder, / que nunca ja per ren no perderá||1176.13 Nunca prenderei de ti queixume, / ca nun[ca] fuste de min partido||1176.14 Nunca prenderei de ti queixume, / ca nun[ca] fuste de min partido||1184.6 foi el tan ledo que des que naci /  nunca tan led’ome con molher vi||1187.21 e non venhades nunca u eu for||1188.6 Sabedes ca sen amigo nunca foi molher viçosa||1190.3 Fez ũa cantiga d’amor / ora meu amigo por mí, / que nunca melhor feita vi||1191.1 Ai madre, nunca mal senti[u] / nen soub’i que x’era pesar / a que seu amigo non viu, / com’oj’eu vi o meu, falar / con outra||1192.6 ca nunca foi tan leda pois naci||1196.5 Nen perderan os olhos meus chorar nunca, nen eu mal||1197.2 – Joan Soares, de pran as melhores / terras andastes que eu nunca vi||1197.15 – Joan Soares, nunca vi chamada / molher ama, nas terras u andei||1197.20 enas terras u eu soia viver / nunca mui bõa dona vi tecer||1198.13 Atan trist’anda que nunca vi quen / tan trist’andasse no seu coraçon||1199.10 e, se o eu fiz, / nunca del aja der[e]ito nen d’al||1208.14 Nunca vi cervo que volvesse o rio||1208.17 Nunca vi cervo que volvess’o alto||1211.6 o meu amigo sera oj’aqui, / e nunca eu tan bon mandad’oi||1211.19 Melhor mandado nunca ja, per ren, / daqueste, madre, non poss’eu oir||1218.10 nunca tantos estadaes arderan ant’o seu altar||1218.14 nunca tantos estadaes arderan ant’o meu Senhor||1224.10 mais vós nunca mi faledes||1225.4 mas ja Deus nunca mi perdon / se nunca eu vi tan amigo / d’amiga come meu amigo||1225.5 mas ja Deus nunca mi perdon / se nunca eu vi tan amigo / d’amiga come meu amigo||1225.10 mais eu por én / nunca veja do meu prazer / se nunca eu [vi tan amigo / d’amiga come meu amigo]||1225.16 mais non mi valha nunca Deus / se nunca [eu vi tan amigo / d’amiga come meu amigo]||1226.6 – Non [o vi nen quen o visse /  nunca] vi des que fui nada||1229.3 ca se foi d’aqui / mui meu sanhud’e nunca o ar vi||1229.10 e ide-lhi dizer / que lhi non pes, ca nunca lh’én verra / mal||1229.20 E, pois veer meu amigo, ben sei / que nunca pode per mí saber al||1231.19 e sei que tenh’e[n] el e el que ten / en min, ca nunca nos partirán ja||1233.7 Porque lhi dixi que nunca veer / me poderia, quis por én morrer||1234.5 – Porque, filha, des que o conhocestes / nunca punhou erg’en mi vos tolher||1236.16 Mais quis Deus enton, e vi-a, / nunc’a tan fremosa vi||1237.4 do rafec’ome que vai ben querer / mui boa dona, de que nunca ben / atende ja||1237.27 ca mui bon ome nunca pod’errar / de fazer ben, assi Deus me perdon||1237.55 pois ouro serv’atal / que nunca pode valer máis per i||1239.3 se ouve nunca de vós algun ben||1240.3 e vi-o tan coitado / por vós que nunca vi tant’ome nado||1240.16 – Amiga, tal coita d’amor á sigo / que ja nunca dorme noite nen dia||1241.4 mais nunca Deus aja parte comigo / se vos eu des aqui non dou razon / per que façades cantigas d’amigo||1241.9 pois naceu, nunca nen ũa vez||1244.6 Nunca vos ja de ren ei a creer||1245.5 ca tamanho pesar mi fezestes / que jurei de vos nunca fazer ben||1245.10 ca, u vos fostes sen meu mandado, / jurei que nunca vos fezesse ben?||1246.3 – Como cuidades, amig’, a fazer / das grandes juras que vos vi jurar / de nunca voss’amigo perdoar?||1246.14 – Par Deus, amiga, vinga tan sen sén / nunca vós faredes, se Deus quiser||1246.22 mas sen morte nunca lhi mal verra||1248.3 e nunca lhi desto galardon dei, / mia madre||1255.6 mais nunca tan desejado / d’amiga fostes, amigo||1255.8 Nen vos dira nunca molher / que verdade queira dizer||1255.11 nen vós non podedes saber / nunca per outren||1255.13 que nunca vistes amigo / tan desejado de molher||1255.20 que nunca vissen amigo / tan desejado d’amiga||1256.9 – Tant’era vossa queixosa / que jurei en San Salvador / que nunca vos fezess’amor||1257.9 nunca lho quix, pois naci||1261.6 non mi venha ben /  nunca de Deus nen d’onde m’oje ven||1269.7 Nunca vos fiz ren que non devess’a fazer||1270.7 Non lho mereci eu nunca, pois foi nada||1273.5  nunca depois dormi, per bõa fe, / des que s’el foi||1274.19 – Nunca o avera, se Deus quiser||1276.5 ca nunca tan cedo verrei / que eu non cuide que muito tardei!||1279.2 ca nunca s’ome defendeu melhor / quando se torna en trobar / do que s’el defende por meu amor||1279.9 que nunca o trobadores vencer / poderon, tan trobador é||1281.6 e ja filharia, se m’eu quisesse, / de falar mig’, e nunca lh’al fezesse||1281.19 E jura ben que nunca mi dissesse / de lh’eu fazer ren que mal m’estevesse||1285.7 por mí se perdeu, que nunca lhi fiz ben||1293.1 Nunca eu vi melhor ermida nen máis santa||1300.8 Bailava corpo delgado, / que nunc’ouver’amado||1300.11 Bailava corpo velido, / que nunc’ouver’amigo||1300.13 Que nunc’ouver’amigo, / ergas no sagrad’, en Vigo||1300.16 Que nunc’ouver’amado, / ergas en Vigo, no sagrado||1305.10 ca nunca lhi cuid’a mentir por quanto m’el diss[e] enton||1310.17 Pois m’ela nunca quiso fazer ben, / que me queres, Amor?||1311.10 e de vós nunca atende / senon coitas que sofre por ende / des que vós el vira||1312.4 e pero mui longe de vós vivi, / nunca aqueste verv’antig’achei||1312.9 e pero mui longe de vós morei, / nunca pude este verv’antig’achar||1319.4 des que veo nunca s’a el chegou / nen quer chegar se del certa non é||1322.11 pero lhe manden, nunca m’oirá||1332.40 sodes én ben fiz, / que nunca foi de mia talha negado||1337.1 En tal perfia, qual eu nunca vi, / vi eu Don Foan con sa madr’estar||1338.12 senhor, nunca o digades||1344.8 mais ainda m’end’eu rio / como s’end’el nunca ria||1345.11 ca enquant’eu poder veer os seus / olhos, meu dano ja nunca farei||1345.14 ca me querra matar se m’én partir / esta gran coita que me nunca fal||1350.2 Agora oi d’ũa dona falar / que quero ben, pero a nunca vi||1350.4 por tan muito que fez por se guardar / por molher, que nunca fora guardada||1350.9 que nunca end’ouve seu padre sabor / nen lho mandou nunca||1350.10 nen lho mandou nunca, pois que foi nado||1373.20 ca nunca el de seu / aver deu ren / (esto sei eu ben) / que lh’estevesse ben||1376.21 nunca vos entro na tafularia / que lh’i non aja algun preit’a volver||1377.9 Tan pouco soub’el de mercar / que nunca eu tan pouco vi||1377.13 ja nunca poderá valer / o meio do que deu por sí||1379.4 e el na arca lhi fez atal ren / per que nunca i outr’asconderá||1379.5 per quant’i fez Albardar, nunca ja / Orrac’Airas i outr’asconderá||1381.21 ca est’é, ai meu senhor, / o jograr braadador / que nunca bon son disse||1387.20 e nunca i tan forte preso jaz / que én saia, [a] meios de morrer||1388.3 que nunca eu peior talhada vi||1389.12 ca tal ést’el que nunca lhi menguaron / nen minguarán||1389.16 [e] gran dereit’é, ca el nunca erra||1390.2 D’ũa cousa soo maravilhado / que nunca vi a outre contecer||1392.14 se vo-lo oir, terrá-vo-lo a mal / bon ome e nunca con el jogaredes||1392.15 E nunca vós, dona, per mí creades||1393.6 e pero nunca achou castoador / que lh’o olho soubess’encastoar||1395.21 e ficou ora, ... / con a peior voz que [eu] nunca vi||1395.23 E ora ainda mui grand’infançon / si quer foder, que nunca foi sazon / que máis quisesse foder||1397.11 o fez el-rei meirinho des Viveiro / atá Carron, ond’outro nunca fez||1405.11 que nunca vos ome diz nulha ren / que non ouçades, se Deus mi perdon||1406.9 E, poi-lo sabe, faz aguisado / de posfaçar, ca nunca vi peior||1406.12 que eu nunca vi / ome no mundo des quando naci / en posfaçar tan mal deostado||1407.4 ca diz assi / que, pero foi mui mal doent’aqui, / que vos nunca quisestes trabalhar / de o veer nen o vistes||1407.9 [E] qual desden lhi vós fostes fazer / nunca outr’om’a seu amigo fez||1408.11 e verveja u se dev’a calar, / e nunca diz verdad’u máis non mença||1410.9 Des[s]es mi an i d’andar en mia companha, / ca nunca ome tan sanhudo vi||1412.26 pôs-mi o gran can enriçado, / que nunc’a [morder] fez fin||1414.2 Pero d’Ambroa, sempr’oi cantar / que nunca vós andastes sobre mar / que med’ouvessedes nulha sazon||1414.15 E nunca oimos d’outr’ome falar / que non temesse mal tempo do mar||1416.5 ca nunca tan mal doent’ome achou / nen tan perdudo, des que el chegou||1418.8 Porque o amo tan de coraçon / como nunca amou amigo molher, / irei ali u el-rei estever||1419.6 ca vej’aqui un jograron / que nunca pode dizer son / nen o ar pode citolar||1420.27 e, pois eu tod’est’ei, / o trobar nunca [o] eu leixarei||1421.15 – Joan Soarez, nunca eu direi / senon aquelo que eu souber ben||1422.3 nunca vos eu tal cousa negarei / qual oj’ouço pela terra dizer||1425.13 sequer manjar nunca tan pouco ten / de que vós vossa parte non ajades||1425.20 nunca de vós devedes a partir / un ome que vos trag’acompanhado||1426.18 que nunca eu achei [molher] tan grave / come Maria (e ja o provei) / do Grav’...||1426.20 e nunca pois molher achei / que a mí fosse de foder tan grave||1431.20 e, se vos esto contaren por prez, / nunca Nostro Senhor tan cortês fez / como vós sodes||1439.4 e deron-lhi linguados por milhoria, / que nunca vi tan poucos des que naci||1439.10 que, des quando foi nado, nunca chus vi||1442.4 e a vós nunca vos vimos fazer / cantar d’amor nen d’amigo||1442.10 ca nunca te vimos fazer cantar / que ch’eu queira nen no demo dizer||1445.15 – Joan Va[a]squez, nunca roubei ren / nen matei omen||1448.27 pereceo toda [a] tenda, / que nunca se dela preste / pera don nen pera venda||1449.6 vej’ora estranho talho / qual nunca cuidei que visse||1453.16 e, par Deus, que nunca mentiu, / que me querades mal por én, / [ja vos eu sempre querrei ben]||1463.6 mais, porque a nunca serviu, / á mui gran querela d’el-rei||1466.11 porque non viron quantos aqui son / que nunca vós passastes alen mar||1469.4 e meu trobar nunca me valeu ren / contra ela||1469.21 ca, se morrer, diran que me matou / a melhor dona que eu nunca vi||1470a.2 En gran coita vivo, sennor, / a que me Deus nunca quis dar / consello||1470a.10 e nunca poder fillar i / consello nen o atender / de parte do mund’...||1470b.2 En gran coita vivo, sen[h]or, / a que me Deus nunca quis dar / conselho||1470b.17 e nunca poder filhar i / conselho nen o atender / de parte do mund’;...||1478.18 aved’ũa capa d’ũu capeirete, / pero capa nunca s’a vós ben serra||1482.13 e ar dizen que mercou atan mal / que nunca end’avera seu cadal||1485.9 ca lhi quer[i]a gran ben, e des i / nunca lhi chamava senon «senhor»||1486.19 Nunca taes agoiros vi, / des aquel dia que naci, / com’aquest’ano ouv’aqui||1493.2 Don Estevã[o], eu eiri comi / en cas d’el-rei, nunca vistes melhor||1493.5 non viron nunca ja outro tal pan / os vossos olhos||1493.8 nen vistes nunca, se Deus mi perdon, / melhor jantar||1493.15 nen vistes nunca nulh’ome comer / com’eu comi||1495.3 Ca nunca máis escarnid’ome vi / ca vós||1497.4 ca diz que nunca Deus diss[e] a San Pedro máis de tanto||1498.3 e sei eu ca ment’i, / ca nunca viu prazer||1498.10 ca sei eu del ca ja non veerá / nunca prazer se o conde rein’á||1498.18 ca ren non vee, ... / que el máis am’eno seu coraçon / nen veerá nunca?||1498.20 prazer pois nunca Don Estevan viu / nen veerá ja máis en Portugal||1499.6 e, por aver casament’, a la fe, / d’ome, nunca vós tan gran coita vistes||1499.12 e, por este casamento el, de pran, / d’ome, atal coita nunca viu cristão||1499.18 e, se este casament’el non á / d’om’, atal coita nunca foi no mundo||1501.21 mais cantar d’ama nen de tecedor / nunca julgamos||1506.2 Ai dona fea, fostes-vos queixar / que vos nunca louv[o] en meu cantar!||1506.13 Dona fea, nunca vos eu loei / en meu trobar, pero muito trobei||1508.7 e, se vos foder, / o engano nunca lho provaredes||1508.14 e nunca del[e] o voss’averedes||1509.7 e o peon levantou-s’e fodeu, / e nunca ar soube de contra u siia||1509.14 abriu a porta e fodeu ũa vez, / [e] nunca soube del sabedoria||1515.3 rogo-te que nunca digas meu son / e ja máis nunca mi faras pesar||1515.13 Lourenço, nunca irás a logar / u tu non faças as gentes riir||1517.1 Nunca [a]tan gran torto vi / com’eu prendo d’un infançon||1517.8 E ja me nunca temerá, / ca sempre me tev’en desden||1519.4 gran sazon á que m’est’aven / e nunca i ja farei al||1520.6 que louv’eu donas, mais nunca per mí, / mentr’eu viver, seran amas loadas||1520.13 mais min e ti poss’eu ben defender, / ca nunca eu donas mandei tecer||1520.14 nen lhis trobei nunca polas maladas||1520.17 mais pero nunca con donas teci||1520.18 nen trobei nunca por amas onradas||1525.19 E somos mal enganados / todos desta merchandia / e nunca imos vingados||1526.3 per com’eu ouço razoar, / nunca foi ome do vosso logar / que máis pojasse ca vós pojaredes||1526.21 e se vós ali punhades pojar, / nunca depois malandante seredes||1527.8 E, senhor, nunca Don Ansur cuidou, / ..., / que lh’os couces non mandassen dobrar / os alcaides||1528.16 que Balteira nunca ome soltou||1530.6 e nunca vistes molher dessa guisa / que máis limpia vida sábia fazer||1531.16 – Rei Don Alfonso, ladron por atal / en nulha terra nunca chamar vi||1531.20 se Deus mi valha, nunca vi melhor!||1534.7 Se[n] ũa destas nunca bon segrel / vimos en Espanha nen d’alhur ven||1535.2 Non troux’estes cavaleiros aqui / este ricome nunca na guerra, / que ora trage||1535.7 mais nen un [nunca] eu non conhoci||1535.8 Nen estas armas eu nunca lhas vi / trager na guerra||1535.18 ca nen cavalgada nen sandece / nunca fezeron que el non fosse [i]||1535.21 andand[o] alo, tan pouco dava / por elas come se nunca fosse [i]||1535.22 Nen custa nunca a receava, / nen perda, nen med’ala u andava||1535.24 nunca de tal ome falar oi||1536.2 Tantas minguas achan a Don Foan / que ja lhas nunca cobrar poderán||1536.6 verdad’é de pran / que ja el esto nunca er pod’aver||1539.1 Quen nunca sal da pousada / pera ir en cavalgada||1539.13 Quen nunca troux’escudeiro / nen comprou armas d’armeiro||1544.16 Perdud’é o amor con el-rei / porque nunca en oste ven||1546.15 Deus nunca mi a mí nada deu / e tolhe-me bõa senhor||1546.22 Nun[c]a se Deus mig’averra / se mi non der mia senhora||1547.17 ca mi teedes mia senhora forçada / e nunca vos eu do vosso filhei nada||1547.23 Quantas queredes vós, tantas filhades, / e a mí nunca mi nen ũa dades||1549.13 assi and’eu como nunca andei, / e non mi fala nen dá por mí ren||1550.16 por én dizen que nunca máis valra / ome que filha sempre e que non dá / [...]||1551.17 e nunca foi escusado / nen vós nunca me escusastes / de servir per mia pes[s]õa||1551.18 e nunca foi escusado / nen vós nunca me escusastes / de servir per mia pes[s]õa||1552.7 nunca máis feo vi nen máis lixoso||1553.6 que eu soo ben sabedor / ..., / que nunca poderá veer / a face de Nostro Senhor||1553.19 que nunca ja, ... / pode veer, per bõa fe, / a face do que nos comprou||1559.9 que el muitas vezes disse / per essa per que o come / quantas én nunca diss’ome||1560.10 Andan o seu comendo / e mal o despendendo / e baratas fazendo, / que el nunca cuidou||1561.3 non vi de maior cajon / nen perdudas nunca tan sen razon||1561.8 [E] des aquel dia en que naci / nunca bestas assi perdudas vi||1563.7 ca atal era o voss’anazado, / que vos eu achei [nunca] babtizado||1569.31 nunca ar migo filhedes perfia||1570.14 casou-s’ora, por mi pesar fazer, / con quen a nunca amou nen amará||1571.6 ca ja des antan’ei jurado / que nunca diga de mal ben||1573.4 Eles nunca, pois naceran, foron pegureiros||1576.9 Nunca veemos donas nen [as] catamos||1578.1 Ja lhi nunca pedirán / o castel’a Don Foan||1583.18 nunca por én contra min per-dizedes||1585.14 ja del mazela nunca perderia!||1587.29 faz que non fal’o que nunca falou, / e faz do manco que se non levante||1588.3 que ja de noite nunca ela man, / como as outras, na sua pousada||1588.5 e guarda-se, ja nunca tanto vi, / ca u man oje non marrá cras i||1588.7 des i de noite nunca dorme nada||1588.13 nunca i omen nen ũu na casa ja[z] / que o am’e non cate ũa vegada||1588.16 E anda-s’ela tan dessegurada / come se nunca i prendes[s]e afan||1595.20 ca, de-lo dia en que el trobou, / nunca cantar [i]gual fez nen rimou||1597.5 ca nunca velha fududancua vi / que me non buscasse mal se podesse||1597.11 e por esto rog’eu de coraçon / a Deus que nunca meta se mal non / antre min e velhas fududancuas||1598.9 Mais desta seerei eu escarmentado / de nunca foder ja outra tal molher||1598.25 mandade preguntar / polos naturaes deste logar / se foderan nunca en paz nen en guerra||1602.5 Se traiçon fezesse, nunca vo-la diria||1603.6 ca jur’a Deus que nunca mi deu ren / senon ũu peid’, ...||1603.9 mais daquesto nunca m’enfingirei||1603.11 ca eu verdadeiramente o sei / que per seu grado nunca mi-o daria||1603.17 por aquesto nunca lhi ren pedi / des i en tal que se min no[n] queixasse||1605.5 pois [m]’ũa dona fez querer gran ben, / fea e velha, nunca eu vi tanto||1609.15 Mais quen lhi cuida nunca ren a dar / assi s’ach’én com[e] eu ou peior!||1611.10 ca, des que naci, / nunca convosco falei nen vos vi||1614.8 Escaralhado nunca eu diria, / mais que trage ante caralho ou veite||1618.28 nen vaa deante nen a derredo, / e nunca cómia nen beva nen vesta||1624.9 en esto mete el o máis do que ten, / pero nunca lhe vejo menguar ren||1628.10 ja nunca pode peior prez / aver per ren||1632.5 Pois mal nen ben con el nunca comeu||1632.18 pois ben nen mal nunca lh’o jantar deu||1633.17 que mi antano prometeu en Janeiro, / que nunca ome melhor aqui vira?||1633.25 e, como quer que vos end’eu al diga, / nunca mi-a ome viu [e]na pousada||1636.4 por que veestes jantares comer, / que ome nunca de vosso logar / comeu?||1641.22 Nunca ja assi comerei / com’enton con el comi||1645.12 ca nunca eu tan gran miragre vi / polo açougue refeçar assi||1645.20 ca, pois este ricom’entrou aqui, / nunca maa careza entrou i||1646.13 como dormir en tal logar / u nunca Deus quis mosca dar / ena máis fria ren que vi||1647.13 Esto nunca eu cuidara||1648.7 e, tanto que se partiu do jantar, / trobou-lhi mal, nunca vistes peior||1648.18 ca Sueir’Eanes nunca lhi fal / razon de quen el despagado vai||1655.4 E nunca i comprador vi / que o quisesse nen en don||1656.18 e muitas terras pod’ome saber, / mais nunca terra tan mal empregada||1658.26 ca el rogo nunca prende / de cornos||1661.6 demais, nunca lh’ome soube molher / des que naceu, tant’é de bon cristão||1661.10 nen nunca amou molher nen seu solaz, / nen desamou fidalgo nen vilão||1661.13 nunca molher amou nen quis nen quer||1661.17 que tan ben soub’o pecad’enganar / que nunca por molher ren quis[o] dar||1661.24 nen se saberia melhor guardar / de nunca ja con molher albergar||1662.1 Sueir’Eanes, nunca eu terrei / que vós trobar non entendedes ben||1662.11 esto s’a vós nunca pode negar||1666.11 ca nunca xe lhi cozerá||1669.8 De trebelhar mi á el[e] gran sabor / e eu pesar, nunca vistes maior||1670.12 Elvira, nunca ti capa daran||1671.7 mais daqueste mi venha mal / se nunca tan sen conca vi||1671.8 E nunca tal mentira oi / qual el diss’aqui ant’el-rei||1672.12 que nunca vistes riir nen falar||1673.9 E tal vila foi el buscar, / de que nunca quiso sair||1675.28 «Ben podedes vós ir / con ferivelha, mais nunca tornades»||1676.6 nunca quedaron pois en departir / Joan Baveca e Pero d’Ambrõa||1677.3 diz el que tu o fusti pregoar, / que nunca foi na terra d’Ultramar||1678.6 ca diz que, mentr’eu alg’ouver, / que nunca ja sera molher / que mi queira por én peior||1683.2 Maior Garcia vi tan pobr’ogano / que nunca tan pobr’outra molher vi
772.9 Os grandes nossos amores, / ..., / nonca lhi cima fezemos / coma Brancafrol e Flores||1092.20-21 e grave dia foi por mí enton / quando a vi, grave dia, ca non- / ca eu dona tan fremosa veerei
970.14 e rog’a Deus que m’ajud’e mi valha / e nuncas valh’a que mi mal buscar

nunca achar par 'non encontrar, por inexistencia, nada igual'
464.9-10 sei que par / nunca lh’omen pod’achar
nunca aver par 'non ter igualdade, non existir nada igual'
1470b.9-10 E as[s]i me torment’amor / de tal coita que nunca par / ouv’outr’ome, a meu cuidar
nunca dar ren 'non facer caso de, non lle conceder importancia'. Cf. non dar ren, nen dar ren
Rexe a preposición por, ao tempo que ren pode aparecer determinado co indefinido negativo nulha
325.5 pois dela non morri, / ja máis por coita nunca ren darei||331.4 ca nunca ren por mí quisestes dar||1661.26 ca nunca deu por molher nulha ren
nunca seer pensado 'nin sequera é de pensar ou admitir, ser impensábel'. Cf. non seer pensado, nen seer pensado
74.8 E pero nunca foi én pensado / que podesse eu per ren veer / o que me faz tal cuita aver

ja máis nunca / ja máis ... nunca loc. adv. temp. 'nunca xamais'
127.7 e meteu-m’El eno vosso poder / u eu ja máis nunca coita perdesse||139.4 por Deus, creede ca vos quero ben / e ja máis nunca m’outro ben façades||175.7 aquesta fezo desejar a mí / Deus por ja máis nunca coita perder||186.28 se souber que lhi ben quero, ben sei / que ja máis nunca me querra veer!||336.11 e por aquesto o jur’e o digo / que ja máis nunca seja verdadeiro||388.13 que ja máis nunca veerei / se non vir o parecer seu, / ca ja ceguei quando ceguei||446.15 E sempr’eu cuidei no meu coraçon / de lhi fazer serviç’e me guardar / de ja máis nunca lhi fazer pesar||484.28 ca non me mova d[aqu]este logar / se ja máis nunca cuidei passar Lora||493.23 que atal chaga ja máis nunca serra / se con quanta lãa á en esta terra / a escaentassen, nen con no azeite||557.3 Amor, en que grave dia vos vi, / pois que, tan muit’á, [a] que eu servi / ja máis nunca se quis doer de mí||564.5 en un fremoso virgeu / ũa fremosa pastor, / que ao parecer seu / ja máis nunca lhi par vi||761.15 e direi-vos que façades: / ja máis nunca mi-o digades||771.19 E ja máis nunca mi fara creer / que por mí morre, ergo se morrer||774.14 Este perdon foi de guisa, de pran, / que ja máis nunca mig’ouvess’amor||1014.9 E gran sazon á ja, per bõa fe, / que el[e] meu ben podera aver / e ja máis nunca mi-o ousou dizer||1515.4 rogo-te que nunca digas meu son / e ja máis nunca mi faras pesar||1515.20 ja máis nunca teu cantar oirei / que én non ria mui de coraçon||1553.13 que eu sõo certo, ... / ..., / que, ... / que ja máis nunca veerá / en nen un temp’a face de Deus||1553.16 El fez sempre mal e cuidou / e ja máis nunca fezo ben||1576.3 Ja máis nunca quedamos, andando vias, / por partir comendas e benfeitorias
200.18-19 ca me fez ela mui gran coit’aver / de que ja máis non sera sabedor / nunca per min||325.5  ja máis por coita nunca ren darei||352.3-5 De mort’é o mal que me ven / muit’e tan grave de sofrer / que ja máis enquant’eu viver, / ..., /  nunca me pode toller al / mal nen gran coita||459.12 e quen estes mata, a ren creede ben sen dultança, / que ja máis en este mundo nunc’avera vingança||1398.24 E se mi Deus a mí desse poder / qual oj’el á, pois morrer, de viver, / ja máis morte nunca temeria
máis nunca loc. adv. temp. 'nunca xamais'
38.8 e máis nunca o farei / mentr’oer esta senhor que oj’ei
máis nunca ja / máis nunca ... ja loc. adv. temp. 'nunca xamais'
767.13 Máis nunca ja crea molher / que por ela morren assi
1232.26 – Amiga, per ceos é quant’eu ei / de mal, máis nunca o ja cearei
nunca ja máis / nunca ... ja máis loc. adv. temp. 'nunca xamais'
177.4 Ca, Deus-lo sabe, poi-la vi, / nunca ja máis prazer ar vi, / per boa fe, u a non vi||281.16 ca, pois ali non morri con pesar, / nunca ja máis con pesar morrerei||827.3 Jurava-m’oje o meu amigo, / por tal, madre, que lhi perdoasse, / que nunca ja máis se mi as[s]anhasse||961.20 de nunca ja máis mi parecer ben, / porrei mig’eu de lhi ben non querer||1007.22 eu post’avia no meu coraçon / de nunca ja máis neũu ben fazer||1173.4 ca tan ben está ja do meu amor / que nunca ja máis o pode perder||1242.14 ca, poi-lo souberen, el partid’é / de nunca ja máis viir a logar / u me veja, tanto m’an de guardar||1245.15 ca jurei, tanto que fostes ido, / que nunca ja máis vos fezesse ben||1254.2 Eu, louçana, enquant’eu viva for / nunca ja máis creerei per amor||1254.4  nunca ja máis per amor creerei, / pois que mi mentiu o que namorei||1322.8 Por tal juiz nunca ja máis sera / desembargad’este preito que ei
321.10 e ve[e]d’ora que faredes i, / ca nunca vo-lo ja máis jurarei||900.17-18 e nunca no mundo prazer / des aqui ja máis aguardar||1032.18 ca, se a verdade poder osmar, / nunca veredes ja máis u eu for||1656.11-12 nen m’ar tenh’eu de nunca del prender / ja máis bon don nen bõa espadada
nunca máis / nunca ... máis 'nunca máis'
20.4 u nunca máis acharei outra ren / de que eu possa gasalhad’aver||20.21 e nunca máis do meu / cor perderei mui gran coita||110.21 e se me Deus quisess’oir, ala morrerei, / u nunca máis ja vós sabiádes novas de min.||181.29 é mia sennor, do mui bon parecer, / ..., / e que nunca máis veer poderei||195.24 e por aquesto non / vi nunca máis prazer||653.2 O meu amigo que mi dizia / que nunca máis migo viveria, / par Deus, donas, aqui é ja!||875.7 e foi-se e sol non quis catar por mí, / e nunca máis pois con ela falei||1023.9 nunca máis pudi dormir||1198.7 Anda tan triste que nunca máis vi / andar nulh’ome||1273.3 porque m’ante non viu / e nunca máis depois el ar dormiu
73.4 E non atend’eu, mao pecado, / de nunca i máis de consell’aver||282.6 e nunca vos máis direi én||786.20 E quen esto non souber entender / nunca én máis per mí pode saber||934.8 ca nunca vos eu máis por meu terrei||934.13 Nunca vos máis paredes ante min||1041.16 e des i / nunca lhis máis poden entender ren||1340.31 log’i prometeo / que nunca per el máis estudaria

nunca dar ũa palha 'non conceder importancia a'
381.20 Mia sen[h]or (...) / a vós manda fiz sen falha / porque vós por mia demanda / nunca destes ũa palha